1

Een schets van
onze school

1.1 De School

De Kameleon is op 1 augustus 2015 gestart en is een samenwerkingsschool. Dit wil zeggen dat wij breed toegankelijk zijn. Iedereen is van harte welkom, ongeacht geloof, uiterlijk, taal of culturele achtergrond. Wij willen kinderen juist meegeven dat je verschillend mag zijn. Wij stimuleren kinderen om respect te hebben voor alle geloofsovertuigingen. De Kameleon vertegenwoordigt zowel de openbare als de katholieke identiteit. De naam de Kameleon is gekozen omdat deze goed past bij de fase die we met de fusie achter ons hebben, maar ook past bij ons onderwijs voor de toekomst. De woorden “verandering en ontmoeting” spelen hierbij een centrale rol. Daarnaast is een kameleon vooral een nieuwsgierig, onderzoekend én ondernemend beestje. Met ons onderwijs willen wij de kinderen nieuwsgierig maken zodat ze zelf op zoek gaan naar de antwoorden. Daarom hebben wij deze drie kenmerken opgenomen in ons motto en logo. Vanaf 2016 werken we samen met de Kinderopvang Skar. Deze samenwerking is in het schooljaar 2018-2019 geïntensiveerd. Dit heeft er toe geleid dat kinderopvang en onderwijs onder één dak plaatsvinden in Kindcentrum de Kameleon.

Onze school staat in een rustige buurt naast zalencentrum ‘De Oldenburg’ en het wooncomplex ‘De Cunerahof’ en tegenover peuterspeelzaal ‘De Paddenstoel’. De school grenst aan de woonwijk ‘De Oldenhof’. In 2015 is de school uitgebreid met drie nieuwe lokalen, een nieuwe teamkamer en een nieuwe entree.

Onze school maakt deel uit van Stichting Wonderwijs. In Stichting Wonderwijs hebben 15 basisscholen uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Speciaal voor onze samenwerkingsschool heeft Stichting Wonderwijs haar statuten aangepast, zodat ook de openbare identiteit gewaarborgd is. Het aantal personeelsleden bedraagt circa 280 en het aantal leerlingen 4000.

1.2 Missie

Tijdens het fusietraject heeft het team een ‘missie-visietraject’ doorlopen. Dit waren zeer waardevolle bijeenkomsten waarbij we inhoudelijk over het onderwijs op de nieuwe school spraken. Op basis van de vraag: Waar staat de Kameleon voor? formuleerden wij de volgende missie:

Wij zijn een school die elk kind voorbereidt op zijn plek in de wereld van de 21e eeuw.
Wij doen ons uiterste best om in een respectvolle en veilige omgeving het maximale uit elk kind te halen.

1.3 Onze visie

Waar willen we naartoe?

 • Wij bevorderen een grote mate van zelfstandigheid bij elke leerling. We leren kinderen plannen en verantwoordelijkheid dragen. Zij hebben hierbij een bepaalde keuzevrijheid. Wij betrekken kinderen nadrukkelijk bij hun eigen leerproces.
 • De Kameleon is een ambitieuze school die zich ontwikkelt en ambitie heeft en wij zoeken graag samenwerking met partijen die onze school kunnen versterken.
 • Bij de Kameleon staat het kind centraal. Het kind moet zich welkom, veilig en thuis voelen.
 • Bij de Kameleon gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. Wij leren de kinderen omgaan met overeenkomsten en met verschillen, iedereen is uniek. Wij maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en leefomgeving.
 • De Kameleon is een lerende organisatie. Kinderen, leerkrachten en ouders leren van én met elkaar. Wij zien de meerwaarde van ouderparticipatie en halen graag ouders en andere partijen in de school.
 • De Kameleon hecht aan zintuiglijk leren. Hierbij gaan de kinderen naar buiten om uitgedaagd te worden en de wereld te ontdekken.
 • De Kameleon werkt vanaf groep 3 met homogene groepen waarbinnen gedifferentieerd wordt. In ons onderwijs vinden wij het woord ‘samen’ erg belangrijk. Dit geldt voor samen leren, samen vieren, samen ontdekken, samen presenteren en samen verantwoordelijk zijn.
 • De Kameleon schenkt aandacht aan andere culturen, geestelijke stromingen en de maatschappelijke verhoudingen in ons land. Maar bovenal stimuleren wij dat in onze school ieder kind weet dat het geaccepteerd en gewaardeerd wordt. We verwachten van onze leerlingen dat zij tolerant en met respect omgaan met alle mensen binnen onze schoolgemeenschap en daar buiten en ook met mensen, die zich onderscheiden door handicap, huidskleur of status. Zo geven we onze kinderen een positieve kijk op mens en maatschappij.
 • Bij de Kameleon volgen wij de leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan door extra hulp voor zwakke leerlingen en/of extra aandacht voor snelle leerlingen en door het aanbieden van aangepaste leerwegen.

Kernwaarden

De Kameleon heeft de volgende overkoepelende kernwaarden:

 1. Kindgericht
  Belangrijke waarden in dit kader zijn respect, veiligheid, je gewaardeerd voelen, vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerking, ontmoeting.
 2. Maatschappijgericht
  Aandacht voor verschillen, burgerschap en samenwerking met partners zijn hierbij belangrijk.
 3. Opbrengstgericht
  We stellen doelen, werken planmatig en resultaatgericht en hebben zicht op de leerresultaten van elke leerling. We stimuleren de ontwikkeling van leerlingen in brede zin, niet alleen op prestaties op het gebied van taal en rekenen.
 4. Toekomstgericht
  Hierbij denken we vooral aan nieuwsgierig zijn, inspelen op dat wat er in de wereld om ons heen gebeurt, willen vernieuwen, ontwikkelen.

21e eeuwse vaardigheden

In onze missie staat dat wij een school zijn die kinderen voorbereidt op hun plek in de wereld van de 21e eeuw. De wereld is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren en heeft zich ontwikkeld van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Om succesvol samen te werken en te leven in deze samenleving zijn andere, nieuwe competenties nodig dan voorheen: de zogenaamde 21e eeuw competenties of 21st century skills.

Wij vinden het belangrijk om hier met ons onderwijs op in te spelen en leerlingen van nu voor te bereiden op hun toekomst.

Toekomstgericht onderwijs richt zich – naast taal, rekenen, schrijven en lezen, op de volgende 8 competenties (skills):

 1. samenwerken;
 2. creativiteit;
 3. digitale geletterdheid;
 4. communiceren;
 5. probleemoplossend vermogen;
 6. kritisch denken;
 7. sociale en culturele vaardigheden.
 8. zelfregulering

Daarnaast komen een betrokken, nieuwsgierige, onder­zoekende en onder­nemende houding van pas in de 21e eeuw.

Wij vinden het een uitdaging om bij de Kameleon vorm te geven aan dit toekomstgerichte onderwijs. Daarin zijn de 21e eeuwse vaardigheden speerpunten.

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst en om leerlingen in staat te stellen die nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, is het ook nodig dat leerkrachten zich ontwikkelen. De professionele ontwikkeling van leerkrachten staat bij de Kameleon nooit stil. In het visietraject en in het professionaliseringstraject wordt kritisch gereflecteerd op de vertaling van de 21e eeuwse vaardigheden naar het eigen leerkrachtgedrag en naar de eigen leerkrachtvaardigheden.

1.4 Ons team

De groepsleerkrachten geven onderwijs aan de kinderen en verrichten alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Zij zijn voor u als ouder het eerste aanspreekpunt. De intern begeleider (IB’er) heeft de verantwoordelijkheid over de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht bij het afstemmen van ons onderwijs op de verschillende behoeften van kinderen. De organisatie van het computeronderwijs is in handen van de ICT coördinator. Deze wordt ondersteund door de bovenschools aangestelde ICT’er.

De conciërge zorgt voor een ordelijk verloop van allerlei huishoudelijke en ondersteunende klussen in en om de school. De directeur van de school is Gio Witjes (contactgegevens: zie namen en adressen achter in deze schoolgids). Het managementteam van de Kameleon bestaat uit: Gio Witjes (directeur), Ans van Dam (onderbouw­coördinator), Ron Dijkman (bovenbouwcoördinator) en Anneloes Peek-Looijschelder (intern begeleider). De contactgegevens vindt u in hoofdstuk 7.

Tevens bieden wij jaarlijks stageplaatsen aan voor aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten.

Op de website vindt u een teampagina . Daar staan de namen van onze medewerkers en de groep waarin ze werken. Leerkrachten maken individueel en in teamverband gebruik van scholing en cursussen om hun deskundigheid op peil te houden dan wel te vergroten.