6

In de etalage

6.1 IPC (International Primary Curriculum) onderwijs

Het team van de Kameleon heeft aangegeven thematisch te willen werken m.b.t. de zaakvakken. Dit omdat wij betekenisvol leren erg belangrijk vinden. Het IPC onderwijs sluit volgens ons het beste aan bij onze visie.

IPC is een uitdagend en vernieuwend leerconcept voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het voldoet aan de wettelijke eisen en sluit aan op de zogenaamde “21e eeuwse vaardigheden” (communicatie, samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend denken, digitale geletterdheid, creativiteit en sociale, zelfregulatie en culturele vaardigheden). Leerlingen werken binnen een vaste structuur met allerlei verschillende thema’s waarin steeds verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, verkeer, muziek, tekenen en handvaardigheid) aan bod komen. Zo leren de kinderen veel meer de samenhang tussen de vakgebieden zien. IPC houdt bovendien rekening met de verschillen tussen leerlingen en ouders worden veel meer betrokken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Binnen elk thema vindt er een excursie plaats en er komen regelmatig gastsprekers (ouders) die over het thema vertellen vanuit bijv. hun beroep. Voor meer informatie maak even een afspraak of kijk op www.ipc-nederland.nl. Klik hier voor de presentatie op de ouderavond.

6.2 Een Vreedzame School

De Kameleon is een Vreedzame School. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen aan een positief, veilig en democratisch klimaat. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich 

 gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn. Ze leren; open te staan voor en om te gaan met verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam op te lossen, een bijdrage te leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschap (school). Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

De Vreedzame School is geen methode met alleen lessen. Het vraagt meer dan dat. In het klimaat van de school voel en zie je dit terug. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Het programma is opgebouwd uit 6 blokken per jaar. Bij ieder blok ontvangt u een nieuwsbrief, met daarin uitleg over de inhoud van het blok. De gehele school werkt op hetzelfde moment aan dit blok.