5

Organisatie

5.1 Opvang

De dagopvang is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 tot 18.30 uur en biedt plaats voor maximaal 80 kinderen. Er zijn zes groepen dagopvang.

 • Paarse groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Roze groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 2 jaar
 • Groene groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Blauwe groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Oranje groep: 12 kindplaatsen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
 • Rode groep: 16 kindplaatsen voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De buitenschoolse opvang is van maandag t/m vrijdag geopend op de volgende tijden:

Voorschoolse Opvang: 07.00 – 08.30 uur
Naschoolse Opvang:
op maandag, dinsdag en donderdag: 14.15 – 18.30 uur
op woensdag/vrijdag: 12.00/12.15 – 18.30 uur

Tijdens vakanties en studiedagen is de locatie geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang biedt plek aan maximaal 130 kinderen.

Intake en wennen
Met alle ouders wordt voor aanvang van de opvang een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek maken ouders kennis met de opvang en worden alle onderwerpen besproken die relevant zijn. Welke onderwerpen dit zijn, is terug te vinden in de intakemap. Dit gesprek wordt gevoerd met een pedagogisch medewerker of de teamcoördinator.
Een kind de allereerste keer naar de opvang brengen, is voor een ouders doorgaans een nieuwe situatie. De pedagogisch medewerkers houden rekening met individuele verschillen en spreken zorgvuldig met de ouders af hoe de eerste keren zullen verlopen, hoe lang het kind komt en hoe lang de ouder erbij blijft. De pedagogisch medewerkers bellen na een half uur de ouder op om verslag uit te brengen over hoe het gaat met hun kind. Ouders kunnen daarna altijd en op elk moment van de ochtend zelf naar de opvang bellen om te vragen hoe het gaat. De pedagogisch medewerker zal bij de allerjongste kinderen vragen om de eerste keren iets vertrouwds van thuis mee te geven. Kinderen mogen voor aanvang van de gereserveerde periode twee keer een halve dag komen wennen.

Het is van belang dat de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk informatie krijgen van de ouders over het kind, om zo het wenproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Te denken valt aan informatie over aard en karakter van het kind, de thuissituatie, eventueel specifieke gewoonten om het kind te troosten en andere wetenswaardigheden.

Flesvoeding en fruit
Wij bieden opvang aan inclusief luiers en voeding. Onze standaard flesvoeding is Nutrilon (1 en 2). Alleen wanneer uw kind andere (fles)voeding of dieetvoeding gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk deze zelf mee te brengen naar de opvang. Dit heeft echter geen consequenties voor de kosten van de opvang. Bij kleinere kinderen pureren wij zelf vers fruit, oudere kinderen eten vanzelfsprekend stukjes fruit. Kinderen tot 1 jaar kunnen gratis warm eten. Ouders van kinderen van 1 tot 2 jaar mogen zelf een warme maaltijd meegeven naar de opvang. Vanaf 2 jaar wordt er geen warme maaltijd meer gegeven. Indien het wenselijk is dat uw kind andere voeding krijgt dan wij aanbieden, dient u dit zelf mee te brengen naar de opvang.

Ziekte
In een ruimte waar veel kinderen zijn is het risico van besmetting bij ziekte vrij groot. Een ziek kind heeft extra aandacht nodig. Wij hanteren hierin de richtlijnen van de GGD. In het informatieboekje dat u ontvangt bij de intake staan de meest belangrijke zaken rondom ziekte op een rij.
De afwezigheid van een kind als gevolg van ziekte dient de ouder via het ouderportaal in kindplanner door te geven.

Plaatsingsprocedure
Mocht u besluiten uw kind te willen inschrijven, dan kan dit via het inschrijfformulier op onze website: www.zonnekinderen.nl. Tevens kunt u via onze website een rondleiding aanvragen voor op het IKC.

De plaatsingsprocedure is als volgt:

 • Inschrijving houdt niet automatisch in dat uw kind geplaatst kan worden op de gewenste dagen en locatie. Het kan zijn dat uw kind op een wachtlijst geplaatst wordt. Wij overleggen altijd met u over een eventueel alternatief.
 • Kinderen voor de voor-, na- en vakantieopvang kunnen vanaf 2,5 jaar ingeschreven worden.
 • Tweede of volgende kinderen uit eenzelfde gezin van reeds geplaatste kinderen bij IKC Binnenstebuiten krijgen voorrang bij plaatsing. Daarna wordt de datum van inschrijving gehanteerd. Zijn er meerdere inschrijvingen op de gewenste ingangsdatum maar beperkte plaatsingsmogelijkheden dan worden de kinderen op volgorde van inschrijving geplaatst.
 • Start van de opvang kan op iedere werkdag van de maand.
 • Voor de dagopvang geldt een minimale afname van twee dagdelen per week. Voor de buitenschoolse opvang geldt een minimale afname van één dagdeel per week.
 • De opzegtermijn bedraagt een volledige kalendermaand. Opzeggen is mogelijk op iedere dag van de maand, dit geldt ook voor mutaties wanneer het vermindering van dagdelen betreft. Opzeggen kan via het ouderportaal.
 • Alle contracten voor dagopvang of buitenschoolse opvang worden berekend op basis van 52 weken per jaar. U ontvangt een factuur met een vast maandbedrag.

Betalingsvoorwaarden

 • Eén week voor aanvang van een nieuwe maand ontvangt u de factuur via de mail. Wij gebruiken hiervoor het mailadres dat u op het inschrijfformulier heeft ingevuld. In de laatste week van de maand worden de opvangkosten voor de daaropvolgende maand geïncasseerd.
 • Betaling geschiedt alleen via automatische incasso. Hiervoor tekent u op het contract. Zonder automatische incasso kunnen wij uw kind niet plaatsen.
 • Wanneer wij de opvangkosten niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor uw plaatsing per direct op te zeggen en zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gemaakte kosten worden aan u doorberekend.
 • Gereserveerde uren worden bij ziekte, extra aangevraagde dagen, vakanties, eerder ophalen/later brengen en feestdagen doorberekend.

5.2 Onderwijs

Hieronder geven wij informatie over een aantal praktische zaken. Op de website staat het complete overzicht, het school ABC.

Start van de dag
Om 8.30 uur moet iedereen in het lokaal aanwezig zijn. Volgens een vastgesteld rooster kunnen ouders gebruik maken van de inloop vanaf 8.20 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag over op school en spelen en eten onder leiding van de leerkrachten en onderwijsassistenten.

Groepen
Binnen het onderwijs op IKC Binnenstebuiten hanteren we sinds schooljaar 2022-2023 een homogene groepsindeling vanaf groep 3. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijden in een basisgroep zitten. Het schooljaar 2022-2023 starten we met zes groepen 1/2 , drie groepen 3, drie groepen 4 , drie groepen 5, drie groepen 6, twee groepen 7, twee groepen 8 en één groep 7-8. We maken gebruik van een dependance waar kinderen van de bovenbouw zijn geplaatst.

Aanmelden van uw kindHet hele jaar door kunnen nieuwe kinderen aangemeld worden. Via de website kunt u uw interesse kenbaar maken voor een informatief gesprek. We stellen het op prijs om met u en uw kind kennis te maken en u kunt tijdens het gesprek ons IKC bezichtigen. Wij nemen contact met u op om een afspraak te plannen.
Na dit gesprek ontvangt u het inschrijfformulier, entreeformulier, informatiefolders en een ouderbrief met praktische informatie voor groep 1-2. Uw zoon/dochter ontvangt ook een leesboekje over het IKC. Dit leesboekje kunt u als voorbereiding op de 1e schooldag samen lezen en invullen.

Informatie m.b.t. de eerste schooldag
Op de eerste schooldag nadat uw kind 4 jaar is geworden verwachten wij uw zoon/dochter op school. Ongeveer 6 weken voor deze dag ontvangt u een uitnodiging. Samen met de leerkracht spreekt u enkele data af waarop uw kind kan komen wennen. Nadat u kind twee weken op school zit, wordt u uitgenodigd op school om de eerste ervaringen te bespreken. In dit voortgangsgesprek komt het overdrachtsformulier van de peutergroep en/of dagopvang en het entreeformulier ter sprake dat u hebt ontvangen bij het intakegesprek.
Kinderen die jarig zijn in juni, juli of augustus starten na de zomervakantie en komen gezamenlijk een uurtje wennen in de laatste week (stoeltje passen) vóór de zomervakantie. Alle kleuters die vóór
1 oktober 4 jaar worden, mogen op de eerste schooldag na de zomervakantie instromen.

Bewegingsonderwijs
Onze kinderen zijn voor de gymnastieklessen aangewezen op sporthal De Brink in de wijk De Zilverkamp. Deze hal ligt op loopafstand van de school. Wij hanteren de methode ‘Bewegen samen regelen’. De kinderen sporten in een shirt en korte broek of een gympakje en dragen gymschoenen (geen zwarte zool). De groepen 1-2 maken gebruik van het speellokaal. Voor de indeling van de gymtijden kunt u de website raadplegen. In de groepen 3 t/m 8 worden de gymlessen gedeeltelijk gegeven door vakleerkrachten.