3

Kwaliteit

Welke kwaliteit kunt u van ons verwachten
Binnenstebuiten gaat voor kwaliteit. Onder kwaliteit verstaan wij: de mate waarin we erin slagen de doelen te bereiken naar tevredenheid van onszelf, de overheid, de teams, ouders en de kinderen. Onze doelen zijn helder, ambitieus, aanvaard en beschreven in onze beleidsplannen. Wij werken op alle niveaus voortdurend aan kwaliteitszorg in de cyclus van plan – do – check – act.
Werkafspraken zijn vastgelegd in protocollen en huisregels en worden ge-valueerd en zo nodig bijgesteld. De uitvoering van ons beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne en Arbo wordt gecontroleerd met behulp van de landelijk erkende risicomonitor.

3.1 Kinderopvang 

Om de kwaliteit van onze kinderopvang te bewaken hanteren we de richtlijnen en eisen van de overheid, vastgelegd in de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, zijn toetsingskaders voor de kinderopvang opgesteld.
In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD aan de hand van deze toesingskaders de kwaliteit en legt haar bevindingen vast in inspectierapporten. De meest recente inspectierapporten kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).
De rapporten vindt u ook op onze website en op onze locaties waar zij ter inzage liggen.

3.2 Onderwijs

Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. IKC Binnenstebuiten stuurt continu aan op kwaliteitsverbetering waarbij we ons afvragen ´Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’ In het schoolplan voor 2015-2019 verwoorden wij onze plannen die zijn uitgewerkt in een meerjarenplanning en een jaarplan. Die laatste wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag. Dit jaarverslag is samen met de meerjarenplanning de basis voor het nieuwe jaarplan. Op verzoek zijn deze documenten verkrijgbaar bij de directie.

De resultaten van ons onderwijs
Scholen worden geacht drie dingen te doen

  • Kinderen vormen én kinderen iets leren
  • Van een school een ‘thuis’ te maken waar kinderen zich prettig voelen én optimaal presteren
  • Een school vormen met toegewijde leraren, gemotiveerde kinderen en betrokken ouders.

Ontwikkeling in beeld
We houden zorgvuldig bij hoe de kinderen zich ontwikkelen en welke resultaten ze behalen. Iedere leerling beschikt over een portfolio. In deze map wordt werk verzameld dat het kind en de leerkracht belangrijk vinden. De leerkracht bespreekt de inhoud van de map regelmatig met de kinderen. Van dit gesprek maken we een verslag en ook dit krijgt een plaats in de map. Via de map kun je als kind, ouder en leerkracht de ontwikkeling volgen.
De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 2 wordt geobserveerd en geregistreerd in een speciaal systeem: Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling (HOREB)
Een overzicht van de resultaten verkrijgen we o.a. door toetsen af te nemen die bij onze methodes horen én door het afnemen van de Cito-toetsen. Cito-toetsen zijn er voor technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze toetsen worden in groep 3 t/m 8 afgenomen. In groep 8 wordt de eindtoets afgenomen.
De resultaten van de observaties, de methodetoetsen en van het CITO-leerlingvolgsysteem worden verzameld in de groepsmap van elke groepsleraar.

3.3 “Klachten”

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Ondanks onze uiterste zorg voor uw kinderen bestaat de kans dat u niet tevreden bent. Klachten beschouwen wij als suggesties voor verbetering: “Elke klacht is een gratis advies”.
Hebt u een klacht of een verbetervoorstel? Wij verzoeken u deze eerst te bespreken met de medewerkster van de groep waarover het gaat. Indien gewenst of wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling kunt u terecht bij de verantwoordelijk leidinggevende.
Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem ter plaatse op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen.
In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, medewerkers en/of directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van alle partijen en de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan.

3.3.1 Klachtenprocedure kinderopvang
Als u als ouder een klacht hebt kunt u dat bespreken met een medewerker of de teamcoördinator. Komt u er niet uit dan kunt u een schriftelijke klacht indienen volgens het intern klachtenreglement van Kinderopvang Zonnekinderen. Als de partijen er onderling niet uitkomen kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij het Klachtenloket Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies bemiddeling of mediation. De Geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl of www.klachtenloket-kinderopvang.nl

3.3.2 Klachtenprocedure onderwijs
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Stichting Wonderwijs (in het vervolg: Wonderwijs) hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur en bouwcoördinator aan te spreken.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur.

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.

Dit is:
Mw. Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
06-24676470

Als na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl/0481-350003). Voorwaarde hiervoor is dat de schooldirectie op de hoogte is.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
info@gcbo.nl
telefoon: 070-3861697

Klik hier voor de voorbeeld klachtenregeling van deze commissie.

LET OP: Vanaf 1 januari 2020 zijn alle scholen van Wonderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Utrecht.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Klik hier voor de klachtenregeling van deze commissie.

3.4 Tevredenheidsonderzoek

Periodiek, maar minimaal eens in de twee jaar, organiseren we op IKC Binnenstebuiten een tevredenheidonderzoek onder alle ouders en verzorgers. Door aan ouders te vragen wat zij van ons aanbod vinden, krijgen de instellingen een indruk van de bestaande kwaliteit. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om in nauwe samenwerking met medewerkers, MR, oudercommissies en ouders verbeteringen in de dienstverlening en in de samenwerking aan te brengen.