Organisatie

5.1 Schooltijden opvang en onderwijs

Binnen IKC Het Sterrenbos kunnen kinderen gedurende 52 weken per jaar tussen 07.00 en 18.30 uur gebruik maken van diverse dagarrangementen.

Tijden dagopvang, voor- en naschoolse opvang
Peutergroepen
Op IKC het Sterrenbos is er een peutergroep waar kinderen vanaf hun tweede verjaardag kunnen komen. De peutergroepen zijn in het IKC, dicht bij de kleutergroepen.

De peutergroep is geopend op ma-di-do van 7.00 - 18.30 uur voor de dagopvang. Voor een peuterarrangement is de peutergroep geopend en van 8.15 - 12.15 uur of van 13.00 - 17.00 uur. Op woensdag en vrijdag is de peutergroep geopend van 7.00 - 13.00 uur voor de dagopvang en van 8.15 - 12.15 uur voor een peuterarrangement.

Kinderen van de dagopvang en het peuterarrangement hebben hetzelfde aanbod; het aanbod is educatief en voorbereidend op de kleutergroepen.

Bent u nieuwsgierig naar onze opvang en peutergroep? U bent van harte welkom om een kijkje te nemen. Bel ons dan even voor het maken van een afspraak. (026-3251549)

Wanneer de kleuters op vrijdag niet naar school gaan, kunnen zij van 07.00 tot 18.30 uur opvang afnemen. Tijdens vakanties en studiedagen is de locatie ook geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Schooltijden onderwijs
De school werkt met een continurooster, wat betekent dat de kinderen van de start tot het einde van de schooldag allemaal op school blijven. We nuttigen tussen de middag samen de boterham en het drinken. Vervolgens spelen de kinderen een half uur buiten tussen de middag. Daarna zetten we het onderwijsprogramma weer voort.

*N.B. De groepen 1-2 hebben daarnaast een aantal vrijdagochtenden (gemiddeld eens per twee weken) vrij volgens een vastgesteld rooster (zie website).

5.2 Vakanties

De vakanties voor 2021-2022 zijn als volgt vastgesteld. Studiedagen worden bekend gemaakt via de website.

Let op: de zomervakantie in onze regio wijkt af van het landelijke vakantierooster i.v.m. het aansluiten bij de regio Nijmegen en de Nijmeegse Vierdaagse.

5.3 Leerplicht, verlof en verzuim

Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn verplicht om naar school te gaan en moeten dan ook elke schooldag naar school. We volgen hierbij de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en we volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgesteld. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties en is de school verplicht administratie bij te houden van schoolverzuim. Verlof buiten de schoolvakanties is alleen toegestaan, wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden zoals een huwelijk of overlijden van bloed- en aanverwanten, verhuizing, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, jubilea. Dit dient in overleg en met toestemming van de directie te gebeuren. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u downloaden via de site.

Verzuim door ziekte
Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken door ziekte, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven via 026-3251549. Wanneer uw kind niet aanwezig is op school zonder opgaaf van redenen, maken wij ons zorgen en zal contact met ouders/verzorgers worden opgenomen. Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt. De school gaat dan in gesprekken met de verzuimende leerling en ouders. Zo nodig wordt de schoolarts van de GGD ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert de leerplichtambtenaar over deze verwijzing. Indien een leerling door de schoolarts in staat wordt geacht de school geheel/gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, overlegt de school met leerplicht wat er nodig is tot hervatting van schoolbezoek.

In het verzuimprotocol is opgenomen wanneer de school in gesprek gaat met ouders bij verzuim en ziekte. Ook is er een richtlijn wanneer contact wordt opgenomen met de leerplichtambtenaar.

5.4 Praktische zaken

Voor alle praktische zaken voor opvang en onderwijs, verwijzen wij u naar onze
website; www.sterrenbos.nl

5