IKC Het Sterrenbos

1.1 Algemeen

IKC Het Sterrenbos biedt kinderopvang, peuterwerk, onderwijs en naschoolse opvang die samengaan en elkaar versterken. De kinderen komen vanuit verschillende wijken in de omgeving. Wij hebben de beschikking over 19 lokalen, diverse computerwerkplekken, een mediatheek, een peuter-kleuter speelplein, een speelzaal en fijne ruime buitenspeelplaatsen. Grenzend aan het zeer ruime speelplein zijn een gymzaal en een sportveld waar we dagelijks gebruik van maken.

De BSO (buitenschoolse opvang) (voor- en naschools) gebruikt een 4-tal passend ingerichte ruimtes, zowel in als naast het hoofdgebouw. Bovendien maken zowel onderwijs, peuters als BSO-kinderen gebruik van een heerlijk speelbos aan de rand van het terrein, het zogeheten “Sterrenbos”.

Medewerkers, kinderen en ouders van IKC Het Sterrenbos trekken samen op, om gezamenlijk een fijne, kwalitatief goede schoolomgeving te vormen.

De Vreedzame School
Wij zijn een Vreedzame School. Met ons hele IKC werken we aan een positief, veilig en democratisch klimaat. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten oplossen zonder geweld, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap (school). Sociale vaardigheden die daar een voorwaarde voor zijn, komen uitgebreid aan bod. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. In het klimaat van de school voel en zie je dit terug. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

De identiteit van de school
Bij IKC Het Sterrenbos onderschrijven we het belang van het leven in een gemeenschap. Wij beseffen dat ieder mens uniek is en met de instelling dat we iedereen in zijn waarde willen laten, leren wij hoe kinderen voor zichzelf op kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Op ons IKC leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Daarom zijn alle kinderen welkom op IKC Het Sterrenbos, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn een katholieke school en geven dit op een eigentijdse manier vorm, waarbij we de kinderen leren zorgvuldig om te gaan met de wereld om hen heen.

1.2 Missie

“IKC Het Sterrenbos;
waar kinderen samen groeien”

Dit realiseren we door kennis, expertise, professionaliteit en faciliteiten van kinderopvang en onderwijs samen te brengen. Het is onze missie om kwalitatief, hoogwaardig, toekomstgericht en waarde(n)vol opvang en onderwijs te bieden. Wij zijn een organisatie waarin pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Begrip en respect voor elkaar zijn binnen het concept van een Vreedzaam IKC erg belangrijk.

Hier staan wij voor:
Ons Integraal Kind Centrum…

 • Gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind! Ons uitgangspunt is “samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind;
 • Zet de ontwikkeling van het kind centraal binnen een daarvoor ingerichte omgeving. Deze omgeving wordt gekenmerkt door het bieden van ontwikkelingskansen, waarbij ieder kind optimaal wordt gestimuleerd;
 • Is een Vreedzaam IKC; wij willen kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap;
 • Kenmerkt zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.

1.3  Visie

‘IKC Het Sterrenbos;
waar kinderen samen groeien!’

Dit is ons motto dat als uitgangspunt dient voor het pedagogisch en didactisch handelen op ons IKC. Op het Sterrenbos geldt de volgende richtinggevende uitspraak:

“Op IKC Het Sterrenbos werken kinderen, ouders en medewerkers met plezier samen aan een veilige speel- en leeromgeving waarin ieder kind gezien én gestimuleerd wordt in zijn/haar totale ontwikkeling”.

Hieronder geven wij kernachtig weer hoe wij dit vormgeven:

 • Aan een goede samenwerking hechten wij veel belang. Ouders, kinderen en medewerkers werken onderling samen met elkaar, op grond van waardering voor elkaars verschillen en gebruik makend van elkaars kwaliteiten. In ons onderwijs en in de opvang krijgt het leren samenwerken nadrukkelijk de aandacht en streven wij naar situaties waarin kinderen gedeelde verantwoordelijkheid nemen en hun eigen én elkaars verschillen, talenten en ontwikkelpunten ontdekken én waarderen.
 • Een ander belangrijk accent in het onderwijs is de ontwikkeling van de basisvaardigheden voor wat betreft het taal- en rekenonderwijs. Wij werken systematisch en effectief aan de ontwikkeling van taal- en rekenonderwijs dat kansen en uitdagingen biedt voor ieder kind. De leerkracht geeft gedifferentieerde instructies, biedt passende verwerkingsopdrachten en past de onderwijsleertijd van kinderen aan, om tegemoet te komen aan de leer-/ en ontwikkelbehoeftes van de verschillende kinderen. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt.
 • Totale ontwikkeling wil zeggen dat wij willen dat kinderen méér leren dan alleen basisvakken. Daarom kiezen wij voor de wereldoriënterende vakken voor een projectmatige manier van werken door middel van Jeelo (zie hoofdstuk 6) waarbij we werken aan 3 pijlers:
  • Samen leven (betrokkenheid op elkaar en de omgeving)
  • Samen werken (competentieontwikkeling)
  • Zelfstandig leren (individueel leren leren)

De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen met een gezamenlijke afsluiting. Bij alle projecten staat betekenisvol leren centraal en werken we aan ondernemend gedrag. Kinderen werken tijdens de projecten via een leerroute toe naar een projectresultaat waaraan vooraf eisen zijn gesteld. Ook kan een leerling een leerroute op maat krijgen. Zo kunnen we kinderen extra oefening, ondersteuning of uitdaging bieden en kan er op individueel niveau gedifferentieerd worden naar interesse, niveau en tempo.

 • Plezier heeft te maken met ruimte. Ruimte om te ontdekken, ruimte om te proberen, ruimte om jezelf te zijn, ruimte om ‘anders’ te kunnen doen. Plezier in leren heeft onder andere ook te maken met respect, autonomie en competentie. Wij willen de kinderen een rijk arsenaal aan leerervaringen en plezierige herinneringen meegeven, waardoor kennis en vaardigheden in verschillende contexten toegepast kunnen worden. We steken hierbij in op een groeimindset; wij geloven dat ieder mens zichzelf steeds kan blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.
 • Met kinderen, ouders, omgeving en medewerkers werken we samen aan een veilige omgeving. Dit betreft de fysieke veiligheid en natuurlijk de sociaal-emotionele veiligheid. Als Vreedzaam IKC werken we aan sociale cohesie, acceptatie en erkenning van verschillen, grenzen aan geven en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierbij. Immers; je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. We gaan uit van ieders eigen en unieke persoonlijkheid en werken aan een stevige relatie tussen kinderen, ouders en medewerkers. Wij zien het IKC als een mini-maatschappij waarin kinderen kunnen leren en oefenen een waarde(n)vol burger te zijn.

 1.4 Team

Team opvang en onderwijs
Het team van IKC Het Sterrenbos bestaat uit pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een gymleerkracht, een conciërge, een administratief medewerkster, intern begeleiders, een midden- en bovenbouwcoördinator en een directeur. Er zijn verschillende mensen met diverse specialismen zoals een rekenspecialist, een leesspecialist, een gedragsspecialist, een begaafdheidsspecialist en een orthopedagoog. Het team werkt nauw samen om een brede, ononderbroken ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Daarnaast wordt individueel en in teamverband gebruik gemaakt van scholing en elkaars kennis om deskundigheid op peil te houden, dan wel te vergroten. Daarnaast werkt het team samen met externe specialisten die binnen het gebouw werkzaam zijn zoals: fysiotherapie, logopedie en dyslexiebegeleiding.

Studenten en stageplaatsen
Binnen IKC het Sterrenbos heerst een klimaat waar leren van en met elkaar een basisvoorwaarde is. Wij vinden het belangrijk om opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de verschillende beroepsgroepen binnen opvang en onderwijs. Vanzelfsprekend zijn stagiaires daarom welkom bij ons.

IKC Het Sterrenbos is een opleidingsschool voor de PABO van Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is met de PABO om studenten een goede leerplek te kunnen bieden. Het team is geschoold in professioneel mentorschap bij het begeleiden van studenten. Naast studenten van de PABO, bieden wij ruimte aan studenten van verschillende opleidingen van het RijnIJssel en het ROC (Pedagogisch medewerker en onderwijsassistent). Het team begeleidt de studenten en behoudt altijd de eindverantwoordelijkheid.

IKC Het Sterrenbos, afdeling onderwijs maakt onderdeel uit van Stichting Wonderwijs.

Wonderwijs is een professionele organisatie voor primair onderwijs die staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Kijk voor meer informatie op www.wonderwijs.nl.

De afdeling kinderopvang maakt deel uit van kinderopvang Zonnekinderen. Meer informatie vindt u op www.zonnekinderen.nl

1