2

De ontwikkeling van uw kind

IKC Het Sterrenbos is een plek waar kinderen zich prettig voelen en met plezier naar toe gaan. Binnen het IKC streven we naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Dit doen we door een afgestemd aanbod dat erop is gericht om kinderen ervaringen, kennis en vaardigheden te helpen verwerven die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de doelstellingen van het (basis)onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen spelenderwijs leren, samen met anderen. De maatschappij van nu en de toekomst vraagt om mensen die creatief kunnen denken, zelfstandig en in teamverband kunnen werken en die nieuwe media kunnen gebruiken. Daarvoor bieden we onderwijs dat betekenisvol is. Zo heeft leren een doel en zijn kinderen betrokken bij hun ontwikkeling. Leren doen wij niet alleen binnen de muren van ons IKC. We halen dan ook regelmatig de buitenwereld naar binnen of trekken erop uit. Dit alles vraagt om verschillende vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zij begeleiden de kinderen, luisteren naar hen, helpen problemen op te lossen en dragen bij aan kennis en vaardigheden. Ieder kind leert naar eigen vermogen en op eigen wijze. We sluiten daarom zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkeling van individuele kinderen.

Bij aanvang van schooljaar 2022-2023 telt ons IKC ruim 420 leerlingen. De peutergroep biedt 16 kindplaatsen en bij de BSO is ruimte voor 91 kinderen. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

Op ons IKC wordt gewerkt in zowel jaargroepen als combinatiegroepen. In de peutergroep zitten kinderen van 2 tot 4 jaar, in de kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. In nabijheid van de kleutergroepen hebben wij de peutergroep zodat peuters en kleuters elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen waardoor de overgang soepel verloopt.

Spelen en ontwikkelen van het jonge kind in de peuter- en kleutergroep
Jonge kinderen leren door spel. Ze leren door kijken en imiteren, door uitproberen en ontdekken, door herhaling en door meehelpen en meedoen. Op IKC Het Sterrenbos werken we ontwikkelingsgericht. In de peutergroep doen we dit middels het ontwikkelingsgerichte programma ‘Startblokken’ en in de kleutergroepen vanuit de principes van Basisontwikkeling om de ontwikkeling en het leerproces van kinderen optimaal te stimuleren.

Bij Startblokken staan drie aspecten centraal: Spelactiviteiten, Taalontwikkeling en Thematisch/projectmatig werken. In hun spel imiteren kinderen de werkelijkheid en ontplooien ze activiteiten aan de hand van projecten. Ze worden uitgenodigd om te experimenteren en ontdekken en krijgen daarvoor passende materialen aangereikt. Het stimuleren van spel is een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker of leerkracht. Hij/zij schept voorwaarden voor spel, grijpt en creëert kansen en brengt onder woorden wat kinderen willen en denken en leert hen nieuwe woorden en begrippen aan. Zo doen kinderen nieuwe leerervaringen op. Doelstelling is om elke dag tot een betekenisvol aanbod te komen voor uw kind.

Bij Basisontwikkeling wordt gewerkt volgens het principe dat het kind lekker in zijn vel moet zitten om tot spelen en dus ontwikkeling te komen (emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben). Dit gaat vooraf aan de vak- en vormingsgebieden. We proberen steeds om jonge kinderen vanuit hun eigen onderzoeken en handelen te brengen naar spel in een betekenisvolle context (rollenspelen waarbij kinderen de grotemensenwereld nabootsen). Van daaruit komen ze tot leren en leermotivatie. Een belangrijke voorwaarde is de interactie tussen kind en volwassene en een stimulerende leeromgeving. Samengevat de uitgangspunten die centraal staan:

 • Voorwaarde is dat kinderen lekker in hun vel zitten en betrokken zijn;
 • Spel is de basis voor ontwikkeling;
 • Leren wordt uitgelokt door uitdagende problemen voor te leggen;
 • Leren door aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de individuele kinderen;
 • Leren door activiteiten en sociale interactie.

Uitdagend en ondernemend onderwijs
Ook wanneer het kind ouder wordt en de kleuterperiode achter zich laat, bieden wij uitdagend en ondernemend onderwijs! Kinderen bereiden zich op IKC Het Sterrenbos voor op een goede toekomst. Wij vinden het belangrijk dat zij naast ‘kennis’ ook beschikken over ‘vaardigheden’. Deze 21e-eeuwse vaardigheden richten zich, naast de basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven, op de volgende 7 competenties:

 1. samenwerken;
 2. creativiteit;
 3. ICT-geletterdheid;
 4. communiceren;
 5. probleemoplossend vermogen;
 6. kritisch denken;
 7. sociale en culturele vaardigheden.

Daarnaast komt een betrokken, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding van pas in de hedendaagse maatschappij.

Bij het leren maken we gebruik van bestaande moderne lesmethodes voor de basisvakken, maar ook van digitale en technologische mogelijkheden. Bij de vakken als taal, lezen en rekenen differentiëren wij in instructie, tempo en verwerkingsmogelijkheden, waardoor ieder kind maximaal uitgedaagd wordt en de gelegenheid heeft op eigen tempo van én met elkaar te leren. Naast deze basisvakken, maken wij gebruik van Jeelo (Je Eigen Leer Omgeving). Dit wordt geïntegreerd toegepast bij wereldoriëntatievakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunst en cultuur, verkeer, burgerschap, creativiteit. Jeelo biedt 6 projecten per jaar met als doel: leerlingen leren meer, zijn goed voorbereid op de toekomst en benutten hun talenten maximaal. Hierbij gaan we uit van leren in betekenisvolle situaties.

Jeelo projecten bestaan uit 3 pijlers:
Samen leven er wordt een verbinding gelegd vanuit de pijlers samen werken en zelfstandig leren naar de samenleving. Tijdens elk Jeelo project betrekken we maatschappelijke organisaties actief bij het leren. We gaan op bezoek bij een maatschappelijk organisatie en we nodigen een maatschappelijke organisatie op school uit. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en verbindt dat wat kinderen in de klas leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. Zo wordt het onderwijs betekenisvol!
Samen werken kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindproduct. Ze oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in allerlei situaties kunnen inzetten.
Kennis uit de pijler “zelfstandig leren” wordt hierin meegenomen. Ook de vaardigheden en kennis uit de pijler “samen leven” worden hierin betrokken. Eindproducten zijn telkens verschillend. De ene keer is het een werkstuk, vervolgens het organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een blog, het maken van een meubelstuk, een presentatie geven, een interview houden enz.
Zelfstandig leren kinderen ontdekken welke manier van leren het beste bij hen past. Wij bieden verschillende leerstrategieën aan waardoor kinderen hun voorkeursstijlen leren kennen en kunnen toepassen. Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet vanzelf. Het ‘leren leren’ is daarom een rode draad in alle projecten. Dit biedt een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Meer over Jeelo leest u in hoofdstuk 6 van deze schoolgids en op www.jeelo.nl

2.1 Doelen dagopvang en buitenschoolse opvang

Huiselijkheid
Bij zowel de dagopvang als de voor- en naschoolse opvangen vinden wij het creëren van een huiselijke sfeer zeer belangrijk. Dit is terug te zien in onze benadering van kinderen en bij de inrichting van onze locatie. Onze pedagogisch medewerkers creëren een veilige en vertrouwde omgeving die structuur biedt.

Ontwikkelen en leren van 2 tot 4 jaar
Binnen ons IKC vinden we het belangrijk dat kinderen zich leeftijdsadequaat kunnen ontwikkelen en zo optimale kansen krijgen om voldoende toegerust te zijn voor een goede overgang naar de basisschool. Wij bieden voor kinderen van 2-4 jaar kwalitatieve en betrouwbare opvang. Wij geven kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties door spelsituaties en bieden regels, normen en waarden aan. Hierbij is aandacht voor: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en taalontwikkeling.

Ontwikkelen en leren van 4 tot 13 jaar 
De uitgangspunten van de ontwikkeling bij kinderen van 2 tot 4 jaar worden voortgezet bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Toch vraagt deze leeftijdscategorie deels ook om een andere of aanvullende aanpak. Spelend leren staat ook hier centraal. De BSO-ruimtes binnen het IKC zijn zo ingericht dat kinderen na een schooldag heerlijk kunnen relaxen maar ook actief bezig kunnen zijn als zij dit willen. De kinderen zijn op een leeftijd om specifieke talenten te ontwikkelen. Ze blijken ergens goed in te zijn en bouwen dat verder uit. De kern van de ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 13 jaar is dat zij steeds zelfstandiger worden. Wij vinden het daarom belangrijk om kinderen zelf keuzes te laten aan welke activiteit zij willen deelnemen.

Voorschoolse opvang
Als ouders heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse opvang voor uw kind(eren). Vanaf 07.00 uur kunnen kinderen bij ons terecht, om samen met de pedagogisch medewerker op een plezierige en ontspannen manier de dag te beginnen. Wanneer de school begint, gaan de kinderen zelf naar hun eigen leslokaal; de kleuters worden door de pedagogisch medewerker naar hun groep begeleid.

Naschoolse opvang
Als kinderen de hele dag naar school zijn geweest, willen ze daarna graag vrij zijn en leuke dingen doen. Er is tijd voor persoonlijke aandacht en om over de belevenissen op school te praten. Kinderen kunnen lekker relaxen, maar ook actief bezig zijn. Kinderen moeten niks, zij mogen. Dagelijks is er een ruime keuze uit activiteiten. Alhoewel de naschoolse opvang vooral vrijetijdsbesteding is, volgen de pedagogisch medewerkers ook hier de ontwikkeling van kinderen en vindt er regelmatig afstemming plaats met de leerkrachten en ouders. De spelactiviteiten en het omgaan met elkaar versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Pijlers
Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang doen dit in een omgeving die uitgaat van de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het IKC. Onze volgende pijlers zijn leidend in het activiteitenaanbod:
Sport; kinderen krijgen dagelijks een aanbod op het gebied van sport- en spelactiviteiten. Kinderen krijgen een aanbod passend bij hun leeftijd, waarbij het plezier in het bewegen centraal staat. Het aanbod is afwisselend en daar waar het kan, sporten we buiten.
Cultuur; met een dagelijks cultuuraanbod willen we het cultuurbewustzijn van kinderen stimuleren door verschillende kunstzinnige en culturele activiteiten aan te bieden. Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen.
Natuur & Avontuur; het doel van deze pijler is om kinderen de ruimte te geven om te bewegen, te spelen en op ontdekking te gaan. Een belangrijke doelstelling is om kinderen verwondering over en betrokkenheid bij de natuur en hun leefomgeving bij te brengen en hen te stimuleren initiatief, creativiteit en fantasie in te zetten.
Multimedia; door op een verantwoorde manier multimedia een plaats te geven in het aanbod, sluiten we aan op de behoefte van kinderen om nieuwe media te verkennen. Kinderen worden op een speelse en verantwoorde wijze ‘mediawijs’ gemaakt. Een belangrijke doelstelling is om kinderen kennis te laten maken met alle vormen van multimedia.
Wereldwijs; Wereldwijs staat voor beleven, ervaren en ontdekken en is bedoeld voor kinderen van 9 jaar en ouder. Binnen Wereldwijs gaan kinderen op ontdekking binnen bedrijven en maatschappelijke organisaties: hoe gaat het er aan toe op een bedrijf en welke werkzaamheden hebben de mensen daar? Kinderen ervaren en beleven binnen Wereldwijs verschillende facetten van de maatschappij: iets goeds doen voor een ander, verantwoordelijkheid onderkennen en respect hebben voor elkaar en je omgeving. Uniek aan Wereldwijs is dat we actief bedrijven en maatschappelijke instellingen betrekken bij de totstandkoming van het aanbod. Dit kan via ouders, familie of bestaande contacten. ‘Samen kunnen we meer’ is het uitgangspunt bij Wereldwijs.

Pijlercoaches
Om deze activiteiten vorm te geven, komen de pijlercoaches van Kinderopvang Zonnekinderen met regelmaat langs op het IKC. De coaches zijn HBO-opgeleid en leveren met hun specifieke kennis een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van onze pijlers. Ze worden ingezet bij en stimuleren activiteiten op alle locaties van Zonnekinderen en dus ook op IKC Het Sterrenbos. Zij vormen een belangrijke toevoeging op het team van pedagogisch medewerkers.

Vakantie-activiteiten buitenschoolse opvang
Iedere vakantie is er een eigen programma met diverse activiteiten die op de locatie zelf plaatsvinden en uitstapjes buiten de deur. Wij willen van iedere vakantie een echt feestje maken voor en met de kinderen. Denkt u bijvoorbeeld aan uitstapjes naar de kinderboerderij, huifkartocht, de natuur in, sportdag. Activiteiten op de locaties kunnen zijn: kinderbioscoop, kinderdisco, bezoek van politie of brandweer en verschillende buitenactiviteiten.

2.2 Doelen onderwijs

Binnen IKC Het Sterrenbos werken wij aan het behalen van competentiedoelen en kennisdoelen. Ons onderwijsaanbod moet voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn vastgesteld. Deze kerndoelen kun je onderscheiden in twee soorten. Vakgebied overstijgende kerndoelen (competentiedoelen) en de vakgebied specifieke kerndoelen (kennisdoelen). 

De vakgebiedoverstijgende kerndoelen
Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en worden daarom niet ondergebracht bij een specifiek vakgebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool:

 • Ontwikkelen van individuele en zelfstandige werkhouding;
 • Leren samenwerken;
 • Leren werken volgens plan (planmatig werken);
 • Gebruik kunnen maken van verschillende leerstrategieën;
 • Ontwikkelen van een zelfbeeld;
 • Leren omgaan met anderen, sociaal gedrag ontwikkelen;
 • Om kunnen gaan met de nieuwe media (ICT).
 • Aandacht voor mediawijsheid

De vakgebiedspecifieke kerndoelen
Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald vakgebied en zijn omschreven door het ministerie van OC&W:

 • Nederlandse taal;
 • Engelse taal;
 • Rekenen/Wiskunde;
 • Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, bevordering gezond gedrag, natuur- en milieu- educatie);
 • Lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs);
 • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid, muziek, spel/bevordering van het taalgebruik, beweging);
 • Het bedrijven van actief burgerschap. Hierbij gaat het om begrippen als sociale vaardigheden, het kennismaken met andere culturen, de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, de kennis van godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden en kennis, democratie en de school als oefenplaats voor integratie, burgerschap en cohesie.

Op IKC Het Sterrenbos hebben wij ruime aandacht voor bovenstaande kerndoelen die bijdragen aan of die ervoor zorgen dat wij ons richten wij ons op de totale ontwikkeling van het kind. In onderstaand overzicht kunt u lezen welke methodes wij gebruiken om het onderwijs vorm geven. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt.

2.3  Zorg voor kinderen

2.3.1 Zorgstructuur in de opvang
In de zorg rondom de aan ons toevertrouwde kinderen is de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind het uitgangspunt. Dat betekent voor onze pedagogisch medewerkers dat zij zich hier in hun dagelijkse werkzaamheden door laten leiden. Om het kind goed in beeld te krijgen en te houden en op die manier ook het juiste aanbod te kunnen doen, is het stelselmatig handelingsgericht observeren en evalueren van groot belang. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om de kinderen vakkundig te observeren. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van het kind en observeren:

 • omgaan met zichzelf en met anderen (zoekt bewust contact met de omgeving, is op zichzelf gericht, maakt  kenbaar wat het wil, zoekt andere kinderen op, is betrokken bij de pedagogisch medewerker);
 • zelfredzaamheid (is wel/niet zindelijk, kleedt zichzelf uit, wast zelf handen);
 • spelontwikkeling (speelt naast kinderen, toont interesse in andere kinderen, speelt met andere kinderen, imiteert spel, speelt rollenspel);
 • spraak- taalontwikkeling (articulatie, begrijpt eenvoudige opdrachten, woordenschat, spreek in 3-4 woordzinnen);
 • grote en kleine motoriek (rent en springt, pakt voorwerpen vast, pakt met duim en vinger, eet zelf met lepel, kan knippen);
 • cognitieve ontwikkeling (onderzoekt allerlei dingen, houdt aandacht vast, vraagt, legt verbanden);
 • ontluikende geletterdheid (heeft belangstelling voor boeken, vindt voorlezen leuk, krijgt interesse in geschreven tekst);
 • ontluikende gecijferdheid (interesse in getallen, cijfers, kent wat cijfers, steekt het juiste aantal vingers op wanneer hij vertelt hoeveel jaar hij is).

Tijden het jaarlijkse oudergesprek bespreken de medewerkers de ontwikkeling van het kind met de ouder(s). Vanzelfsprekend wachten we niet op het jaarlijkse oudergesprek als er tussentijds bijzonderheden worden waargenomen. Als er reden is tot zorg, nemen we contact op met de ouder/verzorger. Als een pedagogisch medewerker bijzonderheden waarneemt, bespreekt hij/zij dit ook met de leidinggevende en indien nodig de IB-er. Wij verwachten van ouders dat zij ook contact opnemen met de pedagogisch medewerker als er zorgen zijn op dit gebied.

In ons Interne Zorgplan staan de stappen omschreven die genomen kunnen worden als er een (dreigende) achterstand of voorsprong gesignaleerd wordt. Als de zorg door ouders wordt gedeeld en zij toestemming geven voor het consulteren van externe deskundigheid, dan hebben we ervaring met een aantal vaste en zeer deskundige gesprekspartners, zoals het consultatiebureau, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook zijn wij aangesloten bij het Klein Casus Overleg (KCO). Hierbij komen vertegenwoordigers van de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en consultatiebureau bijeen om de zorg over het kind te bespreken. In dit overleg worden de behoefte in kaart gebracht en afspraken gemaakt over begeleiding. Bespreking van een kind in het KCO gebeurt nooit zonder toestemming van de ouders.

2.3.2 Zorg in het onderwijs
Scholen in Nederland hebben zorgplicht en de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV (samenwerkingsverband) Passend Wijs, waar ons schoolbestuur Wonderwijs deel van uit maakt. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze kinderen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven, te vinden op onze website. Wanneer wij zorgen hebben over de begeleiding van uw kind kunnen we een beroep doen op de ondersteuning van het samenwerkingsverband. Voor meer en uitgebreidere informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de website van passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl.

Het vaststellen van de ondersteuningsbehoeften bij aanmelding
Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Er zijn ook kinderen die meer nodig hebben dan de school kan bieden. Het is dan van groot belang dat de school weet wat er nodig is, zodat ze samen met u kan kijken of wij deze zorg kunnen bieden. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht betreft ondersteuningsbehoefte van het kind bij aanmelding. Wanneer uw kind instroomt als kleuter is er een gesprek aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Het aanmeldingsformulier, een gesprek, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer uw kind eerder op een andere basisschool heeft gezeten, zullen wij de informatie van de vorige school meenemen en/of een kijkje gaan nemen op de school van herkomst.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
a.    wat is nodig om het onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeftes van het kind?
b.    welke mogelijkheden heeft de school?
c.    is de school in staat de begeleiding te bieden en zijn wij dan de beste plek voor uw kind?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP), te vinden op onze website.

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet een kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV PassendWijs stappen toe. Deze kunt u vinden op de website

2.3.3 Zorg op maat
Intern Begeleiders
De Intern Begeleiders (IB-ers) hebben tot taak de pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten te begeleiden en/of te ondersteunen bij hun zorg voor goed onderwijs voor alle kinderen uit hun groep. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen bij een hulpvraag de intern begeleider inschakelen voor bijvoorbeeld een individuele leerlingbespreking, een groepsbespreking, een observatie, bij een gesprek met ouders of voor advies op pedagogisch en/of didactisch gebied.

Indien noodzakelijk schakelen de IB-ers externe instanties in of overleggen daarmee, zoals een jeugdarts, psycholoog, logopediste of fysiotherapeut of de leerplichtambtenaar. Dit gaat altijd in afstemming met ouders.

Een aantal keer per jaar vindt een ronde tafel gesprek plaats. Hierbij zitten de ouders, de schoolarts, de maatschappelijk medewerker, de intern begeleider en de leerkracht om tafel om de zorg over het kind te bespreken. Dit betreft veelal zorg die zich zowel in de schoolsituatie, als in de thuissituatie openbaart. In dit overleg worden de behoeften in kaart gebracht en afspraken gemaakt over begeleiding.

IKC Het Sterrenbos maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem dat professionals ondersteunt die werken met kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zij kunnen in de verwijsindex aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige en vervolgens zien welke andere professionals ook betrokken zijn. Het doel van de Verwijsindex is om de professionals met elkaar in contact te brengen zodat zij met elkaar en samen met ouders/verzorgers de best passende ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Zo kan worden voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken of juist dingen dubbel doen.

Meer informatie vindt u hier: www.multisignaal.nl/voor-ouders/

Dyslexie en dyslexieverklaring

Bij sommige leerlingen verloopt het leesproces moeizamer dan gemiddeld. Dyslexie kan een oorzaak zijn. Bij IKC Het Sterrenbos hanteren wij een dyslexieprotocol. Hierin staat beschreven, dat wij kinderen waarbij we kenmerken zien van dyslexie begeleiden volgens de intensieve aanpak van de methode Estafette. Bovenop het groepsaanbod lezen krijgen deze kinderen nog 3 x 20 minuten extra oefening. Het is voor de school niet noodzakelijk hierbij een dyslexieverklaring te hebben. Deze verklaring verandert de wijze waarop we het onderwijs aanbieden niet.
We maken een uitzondering als wij denken dat een kind niet zonder compenserende maatregelen (b.v. digitale ondersteuning/vergrootte versie/aangepaste toetsvormen) binnen het onderwijs kan functioneren of als hiervoor sociaal-emotionele redenen te noemen zijn. In die gevallen zal de school een verklaring aanvragen. Wij doen dat bij een gecertificeerde instelling die zich houdt aan de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland.

De vergoedingsregeling bij dyslexie
Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie valt bij de gemeente binnen de vergoede zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de school een vermoeden hebben van dyslexie. School heeft een poortwachtersfunctie bij dit proces. Wanneer er sprake is van achterstand (3x achtereen een zeer zwakke Cito score) en hardnekkigheid (ondanks intensief oefenen toch weinig groei) zal school met ouders in gesprek gaan. Ouders kunnen dan een onderzoek aanvragen bij bijvoorbeeld Marant of het Regionaal Instituut Dyslexie (RID). Hiervoor heeft u een verwijsbrief nodig van de gemeente. Dit formulier is aanwezig op school en krijgt u van de leerkracht/intern begeleider. De meerwaarde van deze regeling zit in de behandeling die volgt. Het huiswerk van de behandeling moet thuis worden uitgevoerd, omdat het onderwijsaanbod op school voor kinderen met dyslexie al zeer intensief is.

Specifieke onderwijsbehoeften
Wanneer wij, ondanks extra zorg in de groep en ondersteuning en advies van de Intern Begeleider, onvoldoende ontwikkelingsgroei bij een kind constateren, volgt een gesprek met ouders en worden de volgende opties besproken. Een kind kan nog onrijp of jong zijn, dan is een extra jaar in dezelfde groep een goede oplossing. Indien een kind daar niet voor in aanmerking komt, bestaat er in bepaalde situaties de mogelijkheid om een arrangement aan te vragen binnen ons samenwerkingsverband PassendWijs. Een arrangement houdt in extra begeleidingstijd of hulpmiddelen toegespitst op de onderwijsbehoefte van een kind. In sommige gevallen wordt besloten dat een kind beter past op een reguliere school in de buurt of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Al deze beslissingen worden altijd met u, de ouders, genomen.

(Hoog)begaafde kinderen

In de methodes die wij op IKC Het Sterrenbos gebruiken, zit standaard de mogelijkheid tot differentiëren op drie verschillende niveaus. Zit uw kind in aanpak 3 (de instructie-onafhankelijke groep), dan krijgt hij middels de methode al meer uitdagende oefenstof.

IKC Het Sterrenbos vindt het heel belangrijk dat kinderen voldoende uitgedaagd worden. Voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen hanteert de school het beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen.

Heeft uw kind meer uitdaging nodig, dan zijn er twee opties:

Optie 1: compacten en verrijken binnen de klas
Voordat gestart kan worden met compacten (instructies clusteren of overslaan en minder verwerking maken), wordt eerst gekeken welke voorsprong uw kind precies heeft en op welke vakgebieden. Hiervoor worden de Cito-toetsen en methodetoetsen gebruikt. Vervolgens wordt er met uw kind een afsprakenkaart opgesteld waarin onder andere beschreven staat:

 • Bij welke vakken uw kind kan compacten en op welke wijze dit gebeurt;
 • Op welke manier hij/zij gaat verrijken;
 • Wanneer de leerling aan deze verrijkingsopdrachten kan werken;
 • Hoe en wanneer er geëvalueerd wordt.

Zowel de leerkracht als uw kind ondertekenen deze afsprakenkaart. Dit om aan uw kind te laten zien dat we hem serieus nemen en om elkaar aan de afspraken te laten houden, zowel leerkracht als leerling. Door kinderen met een afsprakenkaart te laten werken, worden de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en het leren plannen van taken gestimuleerd.

Verrijkingsopdrachten binnen de klas worden samengesteld uit plusboeken van de verschillende methodes, Rekentijger, Kien(bovenbouw) en Jeelo. Deze opdrachten spreken andere denkvaardigheden aan, waardoor ze ervaren dat ze moeite moeten doen om de opdrachten te kunnen uitvoeren. Binnen de projecten van Jeelo bestaat de mogelijkheid om de leerroute van kinderen verder uit te bouwen, zodat ze zich verder kunnen verdiepen (en verbreden) in het onderwerp.

Optie 2: verrijken buiten de klas
Blijkt Optie 1 onvoldoende uitdaging te bieden, dan is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het aanbod buiten de groep, de Pittige Plussers. Dit gaat in overleg met de intern begeleider, de coördinator begaafdheid en ouders. Uw kind krijgt dan naast het werken met een contract voor verrijking binnen de klas, uitdagende projecten aangeboden van de Pittige Plus Torens. Deze groep wordt begeleid door een gespecialiseerde leerkracht, waarbij de kinderen 2 keer per week uit de groep gehaald worden om met gelijkgestemden peperprojecten te verwerken. Tevens wordt gewerkt met de Groeimindset, omdat deze groep kinderen inzicht nodig heeft in wat leren is en wat het met je doet.

Pittige Plus Torens
De Pittige Plus Torens is een complete lesmethode geschikt voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De projecten, waar de kinderen uit kunnen kiezen, zorgen ervoor dat aangesloten wordt bij het leerproces, die passend is voor deze kinderen. De projecten stimuleren het creatief, analytisch en praktisch denken van de kinderen De projecten zijn uitdagend en worden “moeilijk” bevonden, waardoor de kinderen leren leren. Hierdoor zullen de kinderen ervaren dat er op school ook voor hen nog veel te leren is. Voorafgaand aan een project worden persoonlijke leerdoelen opgesteld en de beoordelingscriteria besproken. Na afloop wordt geëvalueerd en zal de eindbeoordeling weer leiden tot het opstellen van nieuwe persoonlijke leerdoelen.

Octoplus Masterclass
Vanaf de maand mei in groep 7 t/m de maand december in groep 8 wordt ouders de mogelijkheid geboden hun zoon/dochter op te geven voor de Octoplus Masterclass, een initiatief van het Olympuscollege, het Stedelijk Gymnasium en het Lorentz Lyceum. De aanmelding voor masterclass gebeurt op advies van school en is bedoeld voor kinderen waarvoor dit aanbod passend is. Deelname aan de Octoplus masterclass is vervolgens een keuze van ouders en kind. De kosten die verbonden zijn aan de deelname, zijn voor de ouders.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de coördinator begaafdheid.

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdartsen, logopedisten en jeugdverpleegkundigen houden spreekuur op school. Zij zien tijdens het spreekuur kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit het consultatiebureau, de standaard onderzoeken (screening), een aanmelding van school of op initiatief van de ouders.

 • De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid;
 • De logopediste ziet kinderen met spraak- en taalproblemen;
 • De jeugdarts ziet kinderen met overige problemen.

Het standaardonderzoek
Een doktersassistente voert op school standaard onderzoeken uit bij kinderen uit één geboortejaar (6 en 11 jarigen). Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Als een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier worden aangegeven en volgt een oproep voor het spreekuur. Het onderzoek bestaat uit screening (van gezichtsvermogen, gehoor, lengte, gewicht, motoriek), vragenlijsten voor ouders en signaleringslijsten voor leerkrachten. De vragenlijsten voor ouders worden verstuurd naar het huisadres of in overleg met school via school uitgedeeld en (in gesloten envelop) ingeleverd bij de leerkracht. Zonder toestemming van de ouders vindt geen onderzoek plaats.