4

Ouders en ons IKC

IKC Het Sterrenbos kiest voor een betrokken samenwerking met ouders bij de totale ontwikkeling van het kind. Dit op basis van wederzijds vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ouders mogen een optimale kwaliteit verwachten van de opvang, het onderwijs, de begeleiding en alle medewerkers. Dit in een heldere, warme, professionele en respectvolle omgeving. Andersom verwachten wij ook betrokkenheid van ouders. Ouders zetten hun persoonlijke kwaliteiten en deskundigheid als opvoeder in ten behoeve van de optimale ontwikkeling van hun kind.

Informeren van ouders
Via onze website, de wekelijkse nieuwsbrief, Parro (onderwijs) en klasbord (opvang/BSO) willen wij voorzien in de behoefte aan actuele en inhoudelijke informatie. Wij hopen dat dit bijdraagt aan een goede communicatie met en betrokkenheid van ouders. De wekelijkse nieuwsbrief is bedoeld voor ouders van de peutergroep t/m groep 8 en verschijnt digitaal. 
Parro en Klasbord zijn beschermde social-media tools waarmee we u als ouder op de hoogte houden.Hierop kunt u zich abonneren door middel van een inlogcode die u van de pedagogisch medewerker/leerkracht zult ontvangen. Uiteraard informeren wij u per mail of telefoon wanneer er belangrijke zaken spelen. Andersom kunt u altijd contact met ons opnemen. U wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de vorderingen van uw kind door middel van een schriftelijk rapport, daarnaast zijn er oudergesprekken.

Privacy wetgeving
Wij werken volgens de nieuwe privacy wetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 • Bij aanmelding van de peutergroep worden ouders/verzorgers via Zonnekinderen uitgevraagd over het publiceren van foto’s en filmpjes;
 • Bij aanmelding onderwijs worden ouders/verzorgers uitgevraagd over het publiceren van foto’s en filmpjes vanaf groep 1.
 • Om het onderwijsleerproces te bevorderen, bijvoorbeeld ten behoeve van studiedoeleinden, kan informatie met derden worden uitgewisseld, ouders worden hierover vooraf geïnformeerd.

Wij verzoeken ouders dringend terughoudend te zijn met het maken en delen van beeldmateriaal die zij zelf maken tijdens schoolse activiteiten.

Stichting Wonderwijs beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Petersen. De FG is telefonisch bereikbaar op 030-8896575 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Als u geïnteresseerd bent in onze AVG-richtlijnen, kijkt u dan in het AVG Handboek van stichting Wonderwijs.

4.1 Ouders en de opvang

Het contact met ouders
Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te hebben. Daarom nemen we tijdens het intakegesprek de tijd  om kennis te maken met u en uw kind. We vertellen u over de dagelijkse gang van zaken op de peutergroep en geven u een rondleiding. Ook gedurende de opvang proberen wij u zo goed mogelijk te betrekken bij het wel en wee van uw kind. Wij hechten waarde aan uw mening met betrekking tot onze dienstverlening. Wij staan uiteraard open voor uw mening en adviezen over hoe wij de opvang kunnen blijven optimaliseren.

Overdracht
Gedurende de dag maken de pedagogisch medewerkers uw kind van heel dichtbij mee. De vorderingen en belevenissen van uw kind worden met u als ouder(s) uitvoerig besproken. Ouders krijgen hierdoor een goed beeld van wat de opvang voor hun kind betekent. Een goede overdracht komt van beide kanten, de pedagogisch medewerkers kunnen u daardoor ook beter informeren over het welzijn van uw kind. 

Oudergesprek
Minimaal één keer per jaar is er gesprek met ouders/verzorgers. Het voornaamste doel hiervan is om met elkaar te delen hoe het kind zich voelt, ontwikkelt en gedraagt op de opvang. Mocht er vanuit u tussentijds behoefte zijn aan een gesprek, dan is dit altijd mogelijk. Vanzelfsprekend wachten we niet op het jaarlijkse oudergesprek als er tussentijds bijzonderheden zijn. Dit zal direct met ouders worden besproken.

Overige communicatie
Tenslotte organiseren wij ouderbijeenkomsten zoals informatie- of thema-avonden, inloopavonden of andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een jaarfeest of viering. Ouders, pedagogisch medewerkers en soms ook kinderen zien elkaar in andere omstandigheden en komen op een andere manier in gesprek.

4.2 Ouders en het onderwijs

Contact met ouders
Wij hechten veel waarde aan het partnerschap met ouders betreffende de opvoeding en ondersteuning bij de ontwikkeling van uw kind. Onze informatie aan ouders over de ontwikkeling van uw kind bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aan het begin van het schooljaar starten we met ‘oudergesprekken omgekeerd’. Wij willen graag aan het begin van het schooljaar met ouders in gesprek gaan over uw kind, om uw kind nog beter te leren kennen. Door de informatie die wij krijgen tijdens dit gesprek krijgen wij een completer beeld van het kind en kunnen we onderlinge verwachtingen afstemmen. In de bovenbouw kan het zijn dat het kind ook aanwezig is bij dit eerste gesprek. De overige 10-minutengesprekken vinden in de loop van het jaar plaats (2-3 maal per jaar). Naar behoefte van ouders of school worden eventueel extra gesprekken gepland. Zowel u als de school kan daartoe initiatief nemen. Heeft u behoefte aan een extra gesprek, neemt u dan contact op met de leerkracht;
 • Groep 1 en 2: Een schriftelijk rapport, eenmaal per jaar. Hier geeft de leerkracht de ontwikkeling van uw kind op de verschillende gebieden weer;
 • Groep 3 t/m 8: Een schriftelijk rapport, tweemaal per jaar. Hier geeft de leerkracht de ontwikkeling van uw kind op de verschillende gebieden weer. 

Wij vinden het belangrijk om in het jaar een aantal momenten te organiseren, waarin wij als school de ouders ook op een informele wijze kunnen treffen. Voorbeelden zijn:

 • De ‘nieuwjaarsreceptie’ aan het begin van het schooljaar, waar u o.a. kunt kennismaken met de leerkracht. De kinderen leiden deze middag hun ouders rond;
 • Een presentatie als project-afsluiting, waarbij onze ouders het publiek zijn;
 • Uitstapjes en excursies, waarbij hulp en ondersteuning van ouders onmisbaar is;
 • Creatieve middagen en spelletjesochtenden;
 • De succesvolle sportdag;

4.3 Aanmelden van uw kind

Aanmelden bij school
U kunt uw kind gedurende het hele jaar aanmelden bij ons op school en indien mogelijk het liefst vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start. Wij vinden persoonlijk contact en samenwerking met ouders heel belangrijk. We maken daarom graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo hebben we de tijd u meer te vertellen over de school en krijgt u een goed beeld van ons onderwijs. Om die reden plannen we deze afspraak het liefst onder schooltijd.

Wanneer u vervolgens besluit om uw kind bij ons aan te melden, dan kan dat met het formulier dat u van ons ontvangt tijdens dit kennismakingsgesprek. Wilt u het aanmeldingsformulier alvast invullen, dan kunt u dit  downloaden via de website en meenemen tijdens het kennismakingsgesprek. 

Om een afspraak te maken kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met:
Ellen van Bon - directeur
T 026-3251549
E sterrenbos@wonderwijs.nl

* Nb1: Ook als uw kind al wel bij ons op de peutergroep zit, moet het nog wel volgens bovenstaande manier aangemeld worden voor het onderwijs.

1e schooldag en kennismaking
Uw kind mag naar school vanaf de 1e dag na zijn/haar 4e verjaardag*. Ongeveer 5/6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Ook spreekt de leerkracht een aantal momenten met u af wanneer uw kind alvast in de klas kan komen wennen. Het intakegesprek is een eerste kennismaking tussen de ouder(s) en leerkracht. In dit gesprek komt een aantal vaste gesprekspunten aan bod. Wanneer uw kind onze peutergroep bezoekt, zal de pedagogisch medewerker van de opvang ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Als uw kind ongeveer vier weken bij ons op school zit, is er een tweede gesprek, waarin de ontwikkeling en de start van uw kind met de groepsleerkracht wordt besproken. 

Aanmelding voor de kinderopvang (peutergroep)
IKC Het Sterrenbos heeft een peutergroep, waar kinderen vanaf 2 jaar welkom zijn. In deze peutergroep bieden wij zowel dagopvang, alsook peuterspeelzaalactiviteiten waarbij peuters twee dagdelen aanwezig zijn. Wanneer u uw kind wilt inschrijven bij de opvang van IKC Het Sterrenbos, dan kan dit schriftelijk via het inschrijfformulier op onze website www.sterrenbos.nl.

Persoonsregistratie
Het registreren en overdragen van persoonsgegevens gebeurt binnen de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze locaties en op het servicebureau wordt gewerkt conform het bepaalde in deze wet. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten houden vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitoefening van hun beroep krijgen geheim (beroepscode). IKC Het Sterrenbos gaat vertrouwelijk om met de ontvangen persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. De geregistreerde gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens de bij wet vastgelegde uitzonderingen.

4.4 IKC-raad (MR en Oudercommissie)

Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders. Op IKC Het Sterrenbos werken wij met een IKC-raad. Deze bestaat uit een geïntegreerde raad van de Oudercommissie Opvang Zonnekinderen en de Medezeggenschapsraad Onderwijs van IKC Het Sterrenbos. De IKC-raad vergadert zes keer per jaar, denkt gezamenlijk mee en geeft advies aan de directie van het IKC betreffende beleidszaken die het IKC aangaan. Zo ondersteunen en versterken zij elkaar bij de ontwikkelingen van het Integraal Kindcentrum. Zij onderscheiden hierbij de verschillende rechten en bevoegdheden van de beide organen. Om de belangen van de kinderen en de leerkrachten van IKC Het Sterrenbos zo goed mogelijk te behartigen, is een actieve en betrokken IKC-raad van groot belang. De vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar. Hieronder splitsen we de bevoegdheden uit van de Oudercommissie en Medezeggenschapsraad.
E: ikcraad.sterrenbos@wonderwijs.nl

Oudercommissie van de opvang
De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse zaken zoals pedagogisch beleid, prijs, openingstijden, beroepskracht/kind-ratio, voedingsbeleid. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de peutergroep. Wanneer u interesse heeft in deelname aan de IKC-raad vanuit de oudercommissie, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de IKC-raad.

Medezeggenschapsraad van het onderwijs
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit acht personen, dit zijn vier ouders en vier leerkrachten. De MR vergadert over onderwerpen als communicatie, formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen, verkeersveiligheid enzovoort. Over tal van beleidszaken wordt advies gegeven, dan wel instemming verleend.

GMR
Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over in onderwerpen die alle scholen binnen Wonderwijs aangaan.

4.5 Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste en actieve ouders die het team ondersteunt bij de organisatie van allerhande activiteiten zoals; Sinterklaas, kerst, carnaval, avond4daagse en dergelijke. Mede dankzij de vrijwillige financiële ouderbijdrage kan de Ouderraad deze activiteiten ontplooien.

4.6 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor extra uitgaven ten behoeve van de kinderen rondom feesten als de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, diverse excursies en schooluitjes. In de loop van het schooljaar wordt u uitgenodigd om de ouderbijdrage te betalen via een betaallink. Hiervoor ontvangt u een e-mail. Voor het schooljaar 2022-2023 is de bijdrage vastgesteld op €39.50. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld. Ouders waarvan de kinderen na 1 april op school komen, zijn voor dat schooljaar vrijgesteld van het voldoen van de bijdrage.

Wanneer ouders/verzorgers niet de mogelijkheden hebben om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, leidt dit niet tot uitsluiting van leerlingen van deelname aan activiteiten.
E: or.sterrenbos@wonderwijs.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiele bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer (zie adreslijst achter in deze gids).

4.7 Digitale leermiddelen

Wij maken veel gebruik van digitale middelen als ChromeBooks, IPads, laptops. Natuurlijk zijn wij als school verzekerd voor deze materialen, mits daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. Hiervoor hanteren wij vaste regels en afspraken. Wanneer er door toedoen van uw zoon/dochter materiaal stuk gaat, nemen wij contact met u op en vragen wij u uw WA-verzekering aan te spreken.

4.8 Klachtenprocedure

Opvang
Als u als ouder een klacht hebt kunt u dat bespreken met een medewerker of de IKC-directeur. Komt u er niet uit dan kunt u een schriftelijke klacht indienen volgens het intern klachtenreglement van Kinderopvang Zonnekinderen. Als de partijen er onderling niet uitkomen kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterpeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies bemiddeling of mediation. De Geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl  of www.klachtenloket-kinderopvang.nl  

Onderwijs
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Wonderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur en teamcoördinator aan te spreken.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Op IKC Het Sterrenbos is dat Laura Jansen-Wolters. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersoon. Zij luistert, geeft advies en informatie over mogelijke vervolgstappen en zij is te bereiken via: Laura Jansen: l.jansen@wonderwijs.nl

Ook kan zij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur van Wonderwijs. Klik hier voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon en hier voor het beleid van Wonderwijs t.a.v. de klachten- en klokkenluidersregeling.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is hiervoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Klik hier voor de klachtenregeling van deze commissie.