Onze school

1.1 Algemeen

Onze school maakt deel uit van Stichting Wonderwijs. Wonderwijs is een professionele organisatie voor primair onderwijs.

Algemene informatie over Wonderwijs en alle scholen van Wonderwijs is te lezen op de website van Wonderwijs: www.wonderwijs.nl

Sinds september 2013 is ‘t Startblok een officiële Daltonschool. In het nieuwe schooljaar zijn we gestart met ruim 230 leerlingen die over 11 groepen zijn verdeeld, waarvan 3 kleutergroepen.

Wij bereiden de kinderen voor op een steeds veranderende wereld en leren hen omgaan met een complexe maatschappij. Dit doen we door onze leerlingen verantwoordelijkheid te laten dragen voor zichzelf en anderen. Dit betekent dat kinderen leren om kritisch te zijn op hun eigen functioneren. Door met anderen in gesprek te gaan over hun werk en handelen, zijn zij zich steeds meer bewust van zichzelf en hoe zij in de wereld staan. Het Daltononderwijs is in de 20e eeuw ontwikkeld door de pedagoge Helen Parkhurst. Zij gaf in het Amerikaanse stadje Dalton les aan kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden, en ontwikkelde hiervoor haar eigen aanpak. Kernwaarden als eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking staan hierin centraal.

Net als op een ‘gewone’ basisschool zitten kinderen op een Daltonschool met leeftijdsgenoten in de groep. Wel werken kinderen uit de verschillende groepen veel met elkaar samen. Hierdoor leren alle kinderen elkaar goed kennen.

Een Daltonschool word je niet zomaar. Om het predicaat “Dalton” te ontvangen en een officieel gecertificeerde Daltonschool te kunnen zijn, hebben alle teamleden een Daltonopleiding gevolgd of gaan die volgen.

Bij de uitvoering van ons onderwijs laten we ons leiden door de volgende kernwaarden:

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Wat er gedaan moet worden staat vast, de leerkracht organiseert dat. De kinderen hebben een bepaalde vrijheid om de volgorde van werken te bepalen. Vrijheid betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en dat alle taken op tijd af zijn. Daarna legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Dat zorgt voor een actieve en nieuwsgierige leerhouding. Maar vrijheid betekent dus niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

Zelfstandigheid
De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken, maar ook in de werkplekken waar kinderen alleen of in kleine groepjes aan het werk zijn. Ze krijgen klassikale uitleg, maar mogen ook zelf aan het werk. Want je leert het meest door het zelf te doen en zelf te experimenteren. Zo worden leerlingen gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken en hun eigen voortgang inzichtelijk te maken. De leerkracht begeleidt hen hierbij.

Samenwerking
Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van het lesprogramma. Dit vindt plaats in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Door samenwerking leren kinderen te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van hun inbreng en die van de medeleerlingen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en leren omgaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.

Reflectie
Wat ging er goed, wat was lastig? Door leerlingen terug te laten kijken op hoe ze hebben gewerkt, ontdekken ze zelf wat een volgende keer beter kan. De leerling leert van zijn eigen fouten. Reflecteren werkt motiverend en bevordert het zelfstandig werken.

Niet alleen leerlingen reflecteren. Het kritisch benaderen van wat goed gaat en wat beter kan, is voor de hele school, dus ook het team van leerkrachten, vanzelfsprekend.

Effectiviteit/doelmatigheid
Een optimale ontwikkeling van leerlingen, is het doel van ons Daltononderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. We werken met weektaken dat maakt het voor de leerkracht én de leerling mogelijk om functioneel en doelmatig te werken.

De inzet van leerkrachten in ‘mini-teams’ is daarnaast een manier om de effectiviteit van ons onderwijs te vergroten. In mini-teams brengen leerkrachten in beeld wat leerlingen nodig hebben aan extra ondersteuning. Vervolgens zijn ze samen verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning.

Borging
Onze school wil een lerende organisatie zijn, die haar leerkrachten ondersteunt. Scholing speelt daarbij een belangrijke rol alsmede ruimte bieden aan experimenteren in en reflecteren op de dagelijkse praktijk. Voor ons heeft teamleren een hoge prioriteit. Iedere vijf jaar wordt ‘t Startblok gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. De school ontvangt een licentie wanneer zij de kernwaarden op een goede wijze in de praktijk brengen. In 2019 is onze licentie met 5 jaar verlengd. In het schooljaar 2021-2022 is ons hele team gestart met Daltonscholing. Leerkrachten die deze scholing nog niet gevolgd hebben, gaan op voor het Daltoncertificaat. De gecertificeerde leerkrachten werken aan het versterken van hun vaardigheden.

In onderstaande figuur zijn de kernwaarden verbeeld

1.2 Missie

De missie van onze school omschrijven wij als volgt:

Op onze school dragen we met alle betrokkenen zorg voor een brede vorming van onze leerlingen, zowel op sociaal-emotioneel, cognitief, als op creatief en sportief gebied. En op een manier die in belangrijke mate bijdraagt aan hun persoonsontwikkeling. Wij verzorgen onderwijs dat onze leerlingen past, oog heeft voor hun talenten en hen uitnodigt om op basis van vertrouwen en zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan.

1.3 Visie

De manier waarop we onze missie willen realiseren laat zich op deze manier omschrijven:

De relatie tussen kinderen, ouders en het team is de basis van ons onderwijs.

De school is voor ons een levensgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin zij leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Wij leren onze kinderen om mede richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. Onze uitgangspunten worden gevormd door de Dalton-kernwaarden: zelfstandigheid ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en dragen, samenwerken en reflecteren op eigen handelen.

 1.4 Team

Op onze school werkt een ambitieus, betrokken en professioneel team van 24 leden die het onderwijs aan de kinderen verzorgen. In dialoog met elkaar bepalen we onze teamscholing. Dat doen we o.a. op basis van vakinhouden waar we in de praktijk mee werken. We kijken echter ook goed naar wat er van buiten op onze organisatie afkomt. Daarnaast zijn er ieder jaar weer leerkrachten die een persoonlijke scholing volgen, bijvoorbeeld op het gebied van de leerlingenzorg.

Ook op onze school hebben we een intern begeleider die belast is met bijzondere taken op het gebied van de leerlingenzorg. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken om haar werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.

Twee leerkrachten zijn aangesteld als Daltoncoördinatoren. Zij onderhouden de contacten met de landelijke Daltonvereniging en volgen de studiedagen die door deze vereniging worden georganiseerd. De opbrengsten delen zij vervolgens met alle teamleden. Op deze manier houden we onze Dalton werkwijzen up to date.

Een conciërge, die vooral bezig is om ons gebouw in optimale conditie te houden en een administratief medewerker completeren ons team.

De directeur en bouwcoördinatoren sturen vanuit hun verantwoordelijkheid het hele team aan.

1