3

Kwaliteit en resultaten

3.1 Kwaliteitsbewaking

Onze school maakt gebruik van verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en waar mogelijk te verbeteren:

  • Methodegebonden toetsen. De groepsleerkrachten evalueren de resultaten.
  • De resultaten van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. We vergelijken de uitslag van deze toetsen met het landelijk gemiddelde. We houden van iedere leerling een interne rapportage bij, waarin deze gegevens opgenomen worden. Iedere leerkracht maakt twee keer per jaar een analyse van de behaalde resultaten. Hierbij controleren we of de geformuleerde individuele- en groepsdoelen zijn behaald. Op basis van deze analyse plannen we het vervolg.
  • De toetskalender.
  • De leerling-besprekingen met de IB-er.
  • Gesprekcyclus tussen directeur en leerkracht (twee keer per jaar).
  • (Na)scholingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn gebaseerd op beleidsvoornemens en uitkomsten van de gesprekkencyclus.
  • De tevredenheidonderzoeken. Dit is een instrument om de hele schoolpraktijk te analyseren. We vragen ouders, leerlingen en medewerkers bij dit onderzoek om hun mening over onze school. Komen uit de analyse van deze onderzoeken verbeterpunten naar voren, dan gaan we daarmee aan de slag.
  • Schoolverbeterplan. We werken planmatig aan alle verbeterpunten en onderwijskundige ontwikkelingspunten.
  • Tijdens vergaderingen, en informele gesprekken staat ons onderwijs iedere keer centraal.
  • Observatie-instrumenten; Kleuter in Beeld en ZIEN.

3.2 Eindtoets

Alle kinderen in groep 8 maken verplicht een eindtoets. Hierbij hebben wij als school de keuze uit een aantal toetsen die door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn toegelaten. Voorheen nam het merendeel van de Nederlandse scholen de eindtoets (toen nog niet verplicht) van de Cito af. Nu er meer keuze is, hebben wij als school de mogelijkheid aangegrepen om te kijken welke eindtoets het beste bij de Kameleon past. Hierbij kwam voor ons de IEP-Eindtoets als meest passend uit de bus.

3.3 Resultaten en uitstroom

De resultaten van ons onderwijs worden ook gebruikt om het onderwijs te evalueren en waar nodig te verbeteren. Naar aanleiding van de Cito-scores in januari en in juni maakt de school een zogenaamde schoolzelfanalyse. Hierbij kunnen aan de hand van resultaten, verbeterpunten gesignaleerd worden. Deze analyse wordt in het team besproken en voor verbeterpunten wordt een plan opgesteld en uitgevoerd. Doordat dit halfjaarlijks terugkomt, is de Kameleon in staat haar onderwijs voortdurend bij te stellen. Wij noemen dit opbrengstgericht werken. Hierbij stellen wij hoge, reële doelen per groep. Zo zijn de laatste jaren de opbrengsten voor rekenen, spelling en begrijpend lezen gestegen. 

Resultaten en Cijfers over uitstroom >>> 

3.4 Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Hierbij verstaan wij onder veiligheid de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Wij werken zoveel mogelijk preventief, dit doen wij met het programma van de Vreedzame School. Hierbij krijgen kinderen tips en handvatten hoe ze het best kunnen handelen in verschillende situaties. Ook worden de kinderen betrokken bij het opstellen van de schoolregels, dit doen we omdat het ook hun regels moeten worden. Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we met mediatoren. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8 die zich vrijwillig aanmelden en een korte cursus als mediator volgen. Deze mediatoren worden tijdens de pauzes ingezet om kleine conflicten samen met de betrokken kinderen op te lossen. Daarnaast werken wij met de Oplossingsgerichte Pest Aanpak (van de Vreedzame School), deze kunt u vinden op onze website www.dekameleondriel.nl. Deze aanpak richt zich zowel op de pester, de gepeste als de betreffende groep. Jaarlijks nemen we bij de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst af met betrekking tot het sociaal-emotionele welbevinden. De resultaten van deze vragenlijst zetten we om in actiepunten.

Om de fysieke veiligheid te waarborgen, maken we om de vier jaar een risico- inventarisatie. De punten die hieruit ter verbetering komen worden op prioriteit weggezet in de tijd en aangepakt. Eén van de teamleden neemt de taak van veiligheidscoördinator op zich.

'De Kameleon maakt me  nieuwsgierig, onderzoekend én ondernemend'