Ouders en school

4.1 Aanmelden

Voor aanmelding van nieuwe kinderen hanteren wij een intakeprotocol. Voorafgaand voeren we altijd een kennismakingsgesprek, na dit kennismakingsgesprek kunt u uw kind aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier. In dit kennismakingsgesprek willen wij u, maar vooral uw kind beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u vast te stellen of onze school bij uw kind past. Het is mogelijk dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dit proberen wij zo goed als mogelijk in beeld te krijgen. Na de aanmelding stellen wij ons de volgende vragen:

  • Wat is nodig om het kind op de school te laten functioneren?
  • Welke mogelijkheden ziet de school?
  • Is de school in staat deze begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Meer informatie vindt u in het School Ondersteunings Profiel, dat u kunt vinden op onze website. Als deze afweging positief is, gaan we over tot inschrijving, d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier.

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen de kinderen 10 dagdelen komen wennen in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig zijn in juli of augustus starten direct na de zomervakantie, in overleg wordt bepaald wanneer zij komen wennen. Alle kleuters die voor 1 oktober 4 jaar worden, starten bij de start van het schooljaar.

4.2 Ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad van de Kameleon is een raad die waar mogelijk ondersteuning biedt bij activiteiten ten behoeve van de leerling en/of school. In de praktijk houdt de ouderraad, samen met het team, zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten als Sinterklaas, kerst, carnaval en schoolreis. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad deze activiteiten samen met het team organiseren. In de loop van het schooljaar krijgt u een brief waarin u wordt uitgenodigd om de ouderbijdrage te betalen. Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage wederom vastgesteld op €35,- voor feestjes, vieringen én het schoolreisje. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

Leergeld Oost Betuwe
Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiele bijdrage in bijvoorbeeld

4.3 Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben inspraak ten aanzien van het beleid. Dit vindt plaats in de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit zes personen (drie ouders en drie leerkrachten). De MR vergadert over onderwerpen als formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen, schooltijden enz. De MR verleent instemming dan wel advies over tal van beleidszaken. De directeur woont de vergaderingen bij als overlegpartner. Naast onze eigen MR heeft stichting Wonderwijs ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken die alle scholen binnen de stichting aangaan.

4.4 Klachtenregeling

Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos, maar kunt uw beklag doen. Dit kan op elk moment. De klachtencommissie weegt bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Wel is het van belang om te weten dat een procedure bij de klachtencommissie lang duurt en veel van de betrokkenen vraagt. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders en van de school, zij zullen met elkaar het gesprek moeten aangaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘Klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze is op verzoek voor iedereen ter inzage.

Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in:

  1. Bij onze school is een contactpersoon benoemd: Anneloes Peek-Looijschelder. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u bij haar terecht. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan.
  2. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van stichting Wonderwijs is dat mevrouw Sonja Tettero (zie namen en adressen achter in deze gids).
  3. Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (adres zie hoofstuk 7). Voor informatie verwijzen wij u naar www.gcbo.nl.

4