Speerpunten

Jeelo – uitdagend en projectmatig onderwijs
Wij gaan ervan uit dat elke leerling zich permanent ontwikkelt. Het tempo waarin dat gebeurt, verschilt per individu. Die ontwikkeling stopt niet na de schoolloopbaan. De ene leerling zal zich dus verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen een bepaalde periode. Wij spreken daarom bewust van ontwikkelingslijnen en niet van leerlijnen.

Wij gaan uit van twee ontwikkelingslijnen:

  • Kennislijnen;
  • Competentielijnen.

Wij hebben daarom bewust gekozen om (naast de basisvakken als rekenen, taal, lezen en schrijven) projectmatig te werken middels 12 projecten van Jeelo (Je Eigen Leeromgeving). We gaan ervan uit dat leerlingen iets NIET in een vaste volgorde leren. Sommige leerlingen maken zich bepaalde kennis en competenties eerder eigen dan anderen. Motivatie en betrokkenheid spelen hierbij een grote rol, maar ook sociale vaardigheden en studievaardigheden. Per leerling wordt per ontwikkelingslijn bekeken waar de leerling aan toe is. Zo wordt er optimaal gedifferentieerd. Tijdens projectmatig werken is er sprake van een doel waaraan het projectresultaat moet voldoen. Kinderen leren zo doelmatig en systematisch te werken. Ze weten waarom en waarvoor ze het moeten doen. En ze kunnen voldaan en trots zijn als hun projectresultaat aan de gestelde eisen voldoet. Het vergroot hun betrokkenheid. Met projectmatig werken wordt een fundament gelegd voor de toekomst van de leerlingen. Wij behandelen 12 projecten (6 projecten per jaar) van peutergroep tot en met groep 8. Een project wordt schoolbreed gedaan. Dat betekent dat alle groepen tegelijk met hetzelfde project bezig zijn met als doel:

leerlingen leren meer, zijn goed voorbereid op de toekomst en benutten hun talenten maximaal. Jeelo gaat ervan uit dat leerlingen beter voorbereid zijn op hun toekomst als ze leren binnen maatschappelijke relevante contexten. Daarom hebben wij gekozen voor een maatschappelijke insteek. De maatschappelijke indeling die de Verenigde Naties hanteert (mensen, planeet, organisatie en welvaart), heeft als basis gediend.

Mensen
Er wonen veel verschillende mensen in Nederland. Dat betekent dat we rekening moeten houden met elkaars wensen, gewoontes en belangen. Het betekent niet alleen zorgen voor anderen maar ook goed zorgen voor jezelf. We worden steeds ouder. Welke gevolgen heeft dat voor onze gezondheid en wat betekent dat voor ons gedrag? Kernwoorden bij ‘mensen’ zijn: bevolking, gelijkheid, rechten, gezondheid, voedsel, hygiëne en drinkwater. Dit komt aan bod in de volgende projecten:
* Project Omgaan met elkaar;
* Project Zorgen voor jezelf en anderen;
* Project Veilig helpen.

Planeet
We hebben beperkte natuur in Nederland en meer huisdieren dan mensen. Hoe gaan we hier verstandig mee om, zodat we er optimaal van kunnen genieten? Welke kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig? Kernwoorden bij ‘planeet zijn: klimaat, lucht, water, landbouw, natuur, afval en ecosystemen. Dit komt aan bod in de volgende projecten:
* Project Omgaan met natuur;
* Project Zorgen voor dieren;
* Project Beleven van onze planeet.

Welvaart
Nederland is een dichtbevolkt land. Grond is schaars. Hoe gaan we daarmee om, rekening houdend met verschillende belangen? We leven in een consumptiemaatschappij, maar ook in een omgeving waarin op kleine en grote schaal sprake is van macht en ongelijke verdeling. Nederland is bovendien een handelsland bij uitstek. Ook vanuit het verleden. Wat leren wij daarvan? Kernwoorden bij ‘welvaart zijn: inkomen, onderwijs, huisvesting, toerisme, handel, grondstoffen, energie. Dit komt aan bod in de volgende projecten:
* Project Inrichten van je eigen omgeving;
* Project Omgaan met geld;
* Project Leren van personen van vroeger.

Organisatie
We leven in een technologische omgeving. De technologische vernieuwingen volgen elkaar in een razend tempo op. Wat levert ons dat op? Welke mogelijkheden biedt dat ons voor nu en later? Steeds meer mensen verplaatsen zich over grotere afstanden. En welke maatschappelijke gevolgen heeft dit allemaal? Hoe organiseren we dit? Kernwoorden bij ‘organisatie’ zijn: doelen, mondialisering, communicatie, techniek, wetenschap, veiligheid, vervoer. Dit komt aan bod in de volgende projecten:
* Project Maken van je eigen product;
* Project Leren voor later;
* Project Veilig in het verkeer.

Jeelo projecten bestaan uit 3 pijlers:

Samen leven
Er wordt een verbinding gelegd vanuit de pijlers samen werken en zelfstandig leren naar de samenleving. Tijdens elk Jeelo project betrekken we maatschappelijke organisaties actief bij het leren. We gaan op bezoek bij een maatschappelijk organisatie en we vragen een maatschappelijke organisatie op school. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en verbindt dat wat kinderen in de klas leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. Zo wordt het onderwijs betekenisvol!

Samen werken
Kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindproduct. Ze oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in allerlei situaties kunnen inzetten.

Kennis uit de pijler zelfstandig leren wordt hierin meegenomen. Ook de vaardigheden en kennis uit de pijler “samen leven” worden hierin betrokken. Eindproducten zijn telkens verschillend. De ene keer is het een werkstuk, vervolgens het organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een blog, het maken van een meubelstuk, een presentatie geven, een interview houden enz.

Zelfstandig leren
Kinderen nemen kennis tot zich door eenheden in een digitale leeromgeving door te werken. Deze digitale werkplek is overal te bereiken. Kinderen kunnen hier op elke plek aan werken. Het biedt ouders de mogelijkheid samen met hun kind leerstof op dit gebied door te nemen. Kinderen hebben een eigen inlognaam en wachtwoord.

Voor meer informatie kijkt u op www.jeelo.nl


6