3

Kwaliteit 

IKC Het Sterrenbos gaat voor kwaliteit. Opvang en onderwijs blijven volop in beweging. Het beleid van het IKC stuurt continu aan op verdere kwaliteitsverbetering op alle niveaus. Onder kwaliteit verstaan we: de mate waarin we erin slagen de doelen te bereiken naar tevredenheid van onszelf, de overheid, het team, de ouders en de kinderen. Onze doelen zijn helder beschreven in onze beleidsplannen.

Wij houden de opbrengsten van ons onderwijs scherp in de gaten. Hiervoor maken we tweemaal per jaar een analyse van de resultaten van de landelijk genormeerde toetsen (CITO) en de eindtoets basisonderwijs (IEP-toets). Op deze wijze kijken we kritisch naar ons onderwijs en hebben we zicht op onze verbeterpunten. Dit heeft, logischerwijs, consequenties voor de keuzes die wij als school maken en voor ons handelen

Opvang

Om de kwaliteit van onze kinderopvang te bewaken, hanteren we de richtlijnen en de eisen van de overheid.

Inspectie GGD
Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, zijn toetsingskaders voor kinderopvang opgesteld. In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD jaarlijks de kwaliteit en legt haar bevindingen vast in inspectierapporten. De rapporten vindt u ook op onze website en op onze locatie waar ze ter inzage liggen.

Onderwijs

Schoolplan
Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. Wij sturen continu aan op kwaliteitsverbetering waarbij we ons afvragen ´Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’ In het schoolplan voor 2020-2024 verwoorden wij onze plannen die zijn uitgewerkt in een jaarplan en meerjarenplanningen. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag. Dit jaarverslag is samen met de meerjarenplanning de basis voor het nieuwe jaarplan. De ouders van de IKC-raad (Medezeggenschapsraad (MR) onderwijs en Oudercommissie opvang) worden betrokken bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het jaarplan. Het jaarplan wordt gedeeld met ouders en is te vinden op de website.

Kwaliteitszorg en resultaten
De resultaten van ons onderwijs worden ook gebruikt om ons onderwijs te evalueren en waar nodig te verbeteren. Naar aanleiding van de CITO-scores in januari en in juni maakt de school een diepteanalyse. Hierbij kijken we wat goed gaat en kunnen aan de hand van tegenvallende resultaten verbeterpunten gesignaleerd worden. Deze analyse wordt in het team besproken en voor eventuele verbeterpunten wordt een plan opgesteld en uitgevoerd. Doordat dit halfjaarlijks terugkomt, is de school in staat haar onderwijs voortdurend bij te stellen.

3.1 Leerlingvolgsysteem

Ontwikkeling peuters – groep 1 en 2
Voor observaties in de peutergroep hanteren wij de Lingewaardse Overdracht- en Verwijsprocedure (LOV). Wij volgen de kinderen uit zowel de peutergroep en de groepen 1 en 2 op verschillende ontwikkelingsgebieden met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem ‘KIJK’. KIJK wordt gebruikt om de ontwikkeling van 2 tot 6 jarigen te volgen. Met het inzetten van de LOV-procedure en een ontwikkelvolgsysteem brengen we overzichtelijk het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in beeld en zal er een natuurlijke doorgang zijn naar het onderwijs. Dit om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen die gaan starten in groep 1. Ook kunnen wij op deze manier vroegtijdig opvallende aspecten (eventuele achterstanden en voorsprongen) in de ontwikkeling van het kind signaleren. Hierbij kunnen we altijd hulp inroepen van de intern begeleider. Door kinderen langere tijd nauwgezet te observeren in allerlei dagelijkse situaties krijgen we inzicht in het ontwikkelingsverloop.

Wanneer uw kind 4 jaar wordt en de overstap naar het onderwijs maakt, zorgen wij voor een ‘warme overdracht’. Dit is een gesprek tussen de pedagogisch medewerker, leerkracht en ouders waarbij de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van het kind wordt besproken. Binnen ons IKC draagt de nauwe samenwerking tussen de peutergroep, onderwijs en BSO bij aan een soepele overgang naar de basisschool.

Cognitieve ontwikkeling
De school houdt de vorderingen van de kinderen op verschillende manieren bij. Bij het volgen van de leerlingen op cognitief gebied maken we gebruik van toetsen. Zo zijn daar op de eerste plaats de methodetoetsen. Na ieder blok, waarin een bepaalde vaardigheid wordt aangeleerd, wordt  getoetst of de leerling de betreffende vaardigheid beheerst. In herhalingsweken wordt hier eventueel meer aandacht aan besteed. Deze methodetoetsen zijn een goed middel voor de leerkracht om de vinger aan de pols te houden.

Daarnaast worden de leerlingen ieder half jaar (januari en juni) getoetst via methode onafhankelijke toetsen (CITO LVS-toetsen). De CITO-toetsen zijn landelijk genormeerd. Dit betekent dat de individuele score van het kind wordt afgezet tegen de landelijke doelgroep. Uw kind wordt op die toets vergeleken met alle kinderen van die groep in Nederland. Hiermee weet de school (en u ook) hoe uw kind het doet in relatie tot de verwachte ontwikkeling. Zo kunnen wij onze onderwijskwaliteit systematisch volgen en vergelijken met de landelijke gemiddelden. Zo zien wij of het kind zich voldoende ontwikkelt, het leerproces stagneert of achterstanden laat zien. De leerkracht bekijkt hoe het onderwijsaanbod en de instructies afgestemd moeten worden op de behoeftes van de leerling.  Extra hulp wordt indien nodig in de groep aangeboden. Als die hulp te weinig oplevert, wordt er samen met ouders (en mogelijk de intern begeleider) gekeken of de  hulpvraag van de leerling helder is en zo ja, welke hulp hierbij passend is.  

De CITO-toetsen technisch lezen, rekenen en wiskunde, begrijpend lezen en spelling worden in de groepen 3 t/m 8 gemaakt. De toetsresultaten worden met ouders gedeeld door middel van een bijlage bij het rapport.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast de cognitieve vorderingen is het van groot belang kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling te begeleiden om op te groeien tot sociaalvaardige en emotioneel stabiele volwassenen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt met behulp van een observatiesysteem (ZIEN) gevolgd. De leerlingen van de groepen 5-6-7-8 ‘scoren’ hun eigen sociale competenties, dit kan extra inzicht geven in de ontwikkeling. Vanuit de hierbij verkregen gegevens kan de leerkracht activiteiten plannen waarmee de sociale competenties extra worden geoefend. U zult hierover in het oudergesprek worden geïnformeerd.

Leerlingenraad
Wij nemen de mening van kinderen serieus. Om die reden hebben wij binnen onze school een leerlingenraad met kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar onder leiding van een vaste leerkracht. Zij spreken over bijvoorbeeld spelen op het plein, gedrag in de school, afspraken hierover en andere zaken die de leerlingen belangrijk vinden.

3.2 Centrale Eindtoets

In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Wij maken hierbij gebruik van de IEP-toets. Dit is een landelijke toets die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid onderzoekt. De bedoeling van deze toets is bij te dragen aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Uit een toets alleen valt echter niet af te leiden of het maximale uit de mogelijkheden van kinderen is gehaald. De resultaten van deze toets worden meegenomen in het totaalbeeld dat wij van de kinderen hebben.

Het resultaat van de Centrale Eindtoets wordt uitgedrukt in een cijfer, de standaardscore. Deze geeft aan wat een leerling heeft behaald in vergelijking met de leerlingen uit het hele land, nu en in voorafgaande jaren. De standaardscores lopen van 50 tot 100. Schooljaar 2018-2019 leverde voor groep 8 van ons IKC een gemiddelde van 82,1 op. Daarmee scoorde ons IKC dit schooljaar boven het landelijk gemiddelde (81,8).

3.3 Cijfers over uitstroom en aansluiting

De uitstroom naar het vervolgonderwijs in 2019-2020 is als volgt:

3.4 Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Binnen IKC Het Sterrenbos hechten wij grote waarde aan de veiligheidsbeleving van kinderen en wij streven een veilig sociaal en pedagogisch klimaat na. Onder veiligheid verstaan we de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Wij werken zoveel mogelijk preventief, dit doen wij met het programma van De Vreedzame School.

Sociale veiligheid
Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor het borgen van een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. In ons Beleidsplan Sociale Veiligheid leggen wij als school vast hoe we sociale veiligheid op school bieden en borgen. Wij zijn een Vreedzame School, wat inhoudt dat wij op school een positief sociaal klimaat nastreven en een bijdrage leveren aan de vorming van actieve en betrokken burgers. Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, om democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep (en de school). Wilt u meer lezen over hoe wij dit vorm geven op ons IKC, dan kunt u dit nalezen in ons Beleidsplan Sociale Veiligheid

Het meten van de veiligheidsbeleving is dan ook van groot belang. We gaan structureel na of de doelen van De Vreedzame School wel gehaald worden, met behulp van de jaarlijkse Vragenlijst Groepsklimaat. Daarnaast volgen wij de sociale veiligheid met behulp van ZIEN.

Binnen IKC Het Sterrenbos is een veiligheidscoördinator aangesteld. De veiligheidscoördinator levert samen met de stuurgroep Veiligheid een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat door zorg te dragen voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid volgens het concept van De Vreedzame School waarbij wij de nadruk leggen op het preventief handelen om pestgedrag te voorkomen. In bepaalde situaties kan de veiligheidscoördinator fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en behartigt hij/zij hun belangen in het kader van het veiligheidsbeleid. Meer informatie over de Vreedzame School vindt u via de website www.vreedzaam.net

Fysieke veiligheid
Wij zijn verantwoordelijk voor de lichamelijke veiligheid van kinderen. Dit houdt in dat binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon zijn. Alle risico’s zijn vastgelegd en worden jaarlijks getoetst. Er worden maatregelen genomen om zowel het risico als het mogelijk letsel te reduceren. Er zijn heldere afspraken rondom toezicht en begeleiding vastgelegd en er worden gedragsafspraken gemaakt met kinderen. Er is een ontruimingsplan opgesteld dat jaarlijks wordt geoefend. Binnen het IKC zijn voldoende medewerkers aanwezig met een EHBO-diploma en een bedrijfshulpverleningsdiploma. 

Verkeersbrigadiers
Kinderen die de Karstraat over moeten steken, worden voor hun veiligheid geholpen door verkeersbrigadiers. Zij staan dagelijks van 08.05 – 08.25 uur en van 14.35 – 14.55 uur bij de Karstraat. Op woensdagmiddag zijn ze er van 12.15 – 12.40 uur.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Op 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Deze Meldcode helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze medewerkers zijn getraind om volgens het stappenplan in deze Meldcode te handelen.