3

Kwaliteit en resultaten

Op ’t Startblok verzorgen we kwalitatief goed onderwijs. Daarbij ligt onze prioriteit bij het primaire proces. Ons onderwijsaanbod richt zich niet alleen op de cognitieve basisvaardigheden (hoofd) maar ook op de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT en mediawijsheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele activiteiten (hart en handen).
We zetten moderne methoden in en de passie en vakbekwaamheid van ons lerarenteam, om de kwaliteit en de resultaten te waarborgen. Maar daarmee zijn we er niet. Ook de nauwe samenwerking met onze ouders en vooral hun betrokkenheid is een voorname factor in ons kwaliteitssysteem. We toetsen regelmatig of we op de goede weg zijn door in gesprek te gaan met de kinderen en ouders te bevragen via het tevredenheidsonderzoek.
Op onze school werken we opbrengst- en handelingsgericht. Met methode toetsen en methode onafhankelijke toetsen zoals die van het CITO meten we de opbrengsten. Met de gegevens van deze opbrengsten zetten we bewust stappen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

3.1 Handelingsgericht werken en Leerlingvolgsysteem

Om de leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling hebben we een systeem opgezet dat we handelingsgericht werken noemen. Voor de vakken taal, spelling, lezen en rekenen stellen we groepsplannen op waarin we de o.a. leerbevorderende en leerbelemmerende aspecten van leerlingen noteren. Op deze manier brengen we de leerbehoeften van de kinderen goed in kaart. Daar is ons onderwijs op gericht.

Naast de observaties en toetsen, maken we een groepsoverzicht met daarin de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Zo stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van groepjes leerlingen. Middels groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen houden we de vinger aan de pols en zorgen we voor een goed onderwijsaanbod, onderwijsorganisatie en structuur. Op onze school werkt een coördinator leerlingenzorg (IB-er) die vooral belast is met het toezicht op en de uitvoering van dit systeem.

Twee keer per jaar nemen we bij de kinderen methode onafhankelijke toetsen af. We analyseren en bespreken de resultaten met onze leerkrachten. De resultaten van de LOVS toetsen worden opgenomen in het leerlingdossier. Ook als er bij leerlingen intern aanvullende didactische onderzoeken worden gedaan, wordt de weerslag daarvan in het leerlingdossier opgenomen. Al deze gegevens vormen samen het zogenoemde interne leerlingdossier. Dit dossier wordt bewaard door de school en is voornamelijk voor intern gebruik. Ouders mogen te allen tijde het dossier inzien. Onderzoeken m.b.v. externen gebeurt altijd in overleg met ouders.

3.2 Eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 dienen in april deel te nemen aan de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Op leerlingeniveau zijn de gegevens van belang voor het advies Voortgezet Onderwijs, en op groeps- en schoolniveau zijn de gegevens van belang om kritisch te kijken naar ons onderwijsaanbod. Ook kijkt de inspectie of de school voldoet aan de inspectienorm voor de Eindtoets.

Als school hebben we de keuze uit een aantal aanbieders van Eindtoetsen. Wij hebben gekozen voor de Ieptoets van bureau ICE. Wij vinden dat deze toets past bij onze onderwijskundige visie. Ouders en leerlingen bevestigen ons in die keuze. Onze leerlingen zijn uitgestroomd op basis van het eindadvies van de school.

Het resultaat van de Centrale Eindtoets wordt uitgedrukt in een standaardscore. Deze geeft aan wat een leerling heeft behaald in vergelijking met de leerlingen uit het hele land, nu en in voorgaande jaren. De standaardscores lopen van 50 tot 100. De scores voor ’t Startblok waren de afgelopen drie jaar als volgt:

2018-2019 78.1 landelijk gemiddelde was 81.8
2019-2020 Geen afname i.v.m. landelijke schoolsluiting door het coronavirus
2020-2021 83.8 landelijk gemiddelde was 79.7

3.3 Uitstroom

Alle leerlingen verlaten de school na groep 8 en stromen uit naar het Voortgezet Onderwijs. Hieronder ziet u een overzicht van de uitstroom van onze 25 leerlingen:

VMBO B/K: 2 leerling
VMBO K: 1 leerling
VMBO K/T: 2 leerlingen
VMBO T: 3 leerlingen
VMBO T/HAVO: 3 leerlingen
HAVO: 4 leerlingen
HAVO/VWO: 5 leerlingen
VWO: 5 leerlingen

3.4 Veiligheid

Sociale Veiligheid vinden wij op school heel erg belangrijk. Een kind moet met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Dat geldt ook voor alle ouders en onze medewerkers. Vanaf 1 augustus 2016 moet iedere basisschool een beleidsplan hebben en beleid voeren op het gebied van sociale veiligheid. Pestbeleid is een onderdeel van de sociale veiligheid. Hoe hard we er ook aan werken; op alle scholen en in alle tijden wordt gepest. Belangrijk is de vraag hoe de school dit planmatig en systematisch tegen gaat.
Door onze aanpak binnen de lesmethode ‘De Vreedzame School’ leren we kinderen op een positieve en fijne manier met elkaar omgaan. We noemen dit preventief handelen van de school; gericht op het voorkómen van pestsituaties.
Als er desondanks toch pestsituaties voorkomen, dan zal de school dit altijd in overleg met de ouders oppakken. Dit noemen we curatief handelen. De school heeft een beleidsplan Sociale Veiligheid, waarin heel duidelijk is beschreven hoe de school handelt in dergelijke situaties. We hebben op school een Stuurgroep Vreedzame School. Deze werkgroep draagt zorg voor een goede afhandeling in geval van pesten op school.

't Startblok maakt me nieuwsgierig, onderzoekend én ondernemend