3

Kwaliteit en resultaten

Op ’t Startblok verzorgen we kwalitatief goed onderwijs. Daarbij ligt onze prioriteit bij het primaire proces. Ons onderwijsaanbod richt zich niet alleen op de cognitieve basisvaardigheden (hoofd) maar ook op de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT en mediawijsheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele activiteiten (hart en handen).
We zetten moderne methoden in en de passie en vakbekwaamheid van ons lerarenteam, om de kwaliteit en de resultaten te waarborgen. Maar daarmee zijn we er niet. Ook de nauwe samenwerking met onze ouders en vooral hun betrokkenheid is een voorname factor in ons kwaliteitssysteem. Op onze school werken we opbrengst- en handelingsgericht. Met methode toetsen en methode onafhankelijke toetsen meten we de opbrengsten. Met de gegevens van deze opbrengsten zetten we bewust stappen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

3.1 Handelingsgericht werken en Leerlingvolgsysteem

Om de leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling werken we handelingsgericht. Voor de vakken taal, spelling, lezen en rekenen stellen we groepsplannen op waarin we o.a. de leer bevorderende en leer belemmerende aspecten van leerlingen noteren. Op deze manier brengen we de leerbehoeften van de kinderen goed in kaart. Daar is ons onderwijs op gericht.

Naast de observaties en toetsen, maken we een groepsoverzicht met daarin de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Zo stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van groepjes leerlingen. Middels groepsbesprekingen en leerling besprekingen houden we de vinger aan de pols en zorgen we voor een goed onderwijsaanbod, onderwijsorganisatie en structuur. Op onze school werkt een intern begeleider die vooral belast is met het toezicht op en de uitvoering van dit systeem.

Twee keer per jaar nemen we bij de kinderen methode onafhankelijke toetsen af. We analyseren en bespreken de resultaten met al onze leerkrachten. De resultaten van de LOVS toetsen worden opgenomen in het leerling dossier. Ook als er bij leerlingen intern aanvullende didactische onderzoeken worden gedaan, wordt de weerslag daarvan in het leerling dossier opgenomen. Al deze gegevens vormen samen het zogenoemde interne leerling dossier. Dit dossier wordt bewaard door de school en is voornamelijk voor intern gebruik. Ouders mogen te allen tijde het dossier inzien. Onderzoeken m.b.v. externen gebeurt altijd in overleg met ouders.

3.2 Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 dienen in februari deel te nemen aan de Doorstroomtoets. Op leerlingeniveau zijn de gegevens van belang voor het advies Voortgezet Onderwijs, en op groeps- en schoolniveau zijn de gegevens van belang om kritisch te kijken naar ons onderwijsaanbod. Ook kijkt de inspectie of de school voldoet aan de inspectienorm voor de Eindtoets.

Als school hebben we de keuze uit een aantal aanbieders van de Doorstroomtoets. Wij hebben gekozen voor de Ieptoets van bureau ICE. Wij vinden dat deze toets past bij onze onderwijskundige visie. Ouders en leerlingen bevestigen ons in die keuze. Onze leerlingen zijn uitgestroomd op basis van het eindadvies van de school.

Het resultaat van deze toets (dit was in 2022-2023 nog de Centrale Eindtoets) wordt uitgedrukt in een standaardscore. Deze geeft aan wat een leerling heeft behaald in vergelijking met de leerlingen uit het hele land, nu en in voorgaande jaren. De standaardscores lopen van 50 tot 100. De scores voor ’t Startblok waren de afgelopen drie jaar als volgt:

2020-2021 83.8 landelijk gemiddelde was 79.7
2022 79.2 landelijk gemiddelde was 80
2022-2023 82,3 landelijk gemiddelde was 79,5

3.3 Uitstroom

Alle leerlingen verlaten de school na groep 8 en stromen uit naar het Voortgezet Onderwijs. Hieronder ziet u een overzicht van de uitstroom van onze 28 leerlingen:

3.4 Veiligheid

Sociale Veiligheid vinden wij op school heel erg belangrijk. Een kind moet met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Dat geldt ook voor alle ouders en onze medewerkers. Een veilige school is volgens Wonderwijs een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Zie ook het Veiligheidsbeleid op de site van Wonderwijs. Vanaf 1 augustus 2016 moet iedere basisschool een beleidsplan hebben en beleid voeren op het gebied van sociale veiligheid. Pestbeleid is een onderdeel van de sociale veiligheid. Hoe hard we er ook aan werken; op alle scholen en in alle tijden wordt gepest. Belangrijk is de vraag hoe de school dit planmatig en systematisch tegengaat.
Door onze aanpak binnen de lesmethode ‘De Vreedzame School’ leren we kinderen op een positieve en fijne manier met elkaar omgaan. We noemen dit preventief handelen van de school; gericht op het voorkómen van pestsituaties.
Als er desondanks toch pestsituaties voorkomen, dan zal de school dit altijd in overleg met de ouders oppakken. Dit noemen we curatief handelen. De school heeft een beleidsplan Sociale Veiligheid, waarin heel duidelijk is beschreven hoe de school handelt in dergelijke situaties. We hebben op school een Stuurgroep Vreedzame School. Deze werkgroep draagt zorg voor een goede afhandeling in geval van pesten op school.