Organisatie

5.1 Schooltijden

In de onderstaande tabel vindt u onze schooltijden.
Op de Kameleon werken we met een continurooster. De kinderen eten tussen de middag op school.

5.2 Pauzetijd

Eten en drinken

De pauzetijd 's middags voor kinderen is 15 minuten, deze 15 minuten worden als pauze gerekend, de kinderen spelen dan buiten. Tijdens het eten en drinken in de ochtend en in de middag, wordt er voorgelezen of bekijken de kinderen iets educatiefs als Jeugdjournaal of Klokhuis. Op die manier wordt deze tijd als onderwijstijd gerekend en kunnen de kinderen rustig eten en drinken.

De onderwijstijd bedraagt daardoor op de maandag, dinsdag, donderdag 5,5 uur. Dit geldt ook op vrijdag voor de groepen 5-8.

Op woensdag is de onderwijstijd 4 uur net als de onderwijstijd op vrijdag voor de groepen 1-4.

Dat maakt voor de bovenbouw 26 uur per week onderwijstijd en de onderbouw
24,5 uur.

5.3 Vakanties

Voor actuele studiedagen zie website.

5.4  Leerplicht, verlof en schoolverzuim

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • verhuizing (1 dag);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders
  (1 dag);
 • bij viering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.

 • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders.
 • School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig - door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing.
 • Indien een leerling door de school/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.
 • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

 5.5 Traktaties

 5.6 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over allerlei schoolzaken. De school ABC is te vinden op de website.

5