1

Een schets van
onze school

1.1 De School

De Kameleon is op 1 augustus 2015 gestart en is een samenwerkingsschool. Dit wil zeggen dat wij breed toegankelijk zijn. Iedereen is van harte welkom, ongeacht geloof, uiterlijk, taal of culturele achtergrond. Wij willen kinderen juist meegeven dat je verschillend mag zijn. Wij stimuleren kinderen om respect te hebben voor alle geloofsovertuigingen. De Kameleon vertegenwoordigt zowel de openbare als de katholieke identiteit. De naam de Kameleon is gekozen omdat deze goed past bij de fase die we met de fusie achter ons hebben, maar ook past bij ons onderwijs voor de toekomst. De woorden “verandering en ontmoeting” spelen hierbij een centrale rol. Daarnaast is een kameleon vooral een nieuwsgierig, onderzoekend én ondernemend beestje. Met ons onderwijs willen wij de kinderen nieuwsgierig maken zodat ze zelf op zoek gaan naar de antwoorden. Daarom hebben wij deze drie kenmerken opgenomen in ons motto en logo. Sinds 2016 werken we samen met de Kinderopvang SKAR. Deze samenwerking is sinds het schooljaar 2018-2019 geïntensiveerd. Dit heeft er toe geleid dat kinderopvang en onderwijs onder één dak plaatsvinden in kindcentrum de Kameleon.

Onze school staat in een rustige buurt naast zalencentrum ‘De Oldenburg’ en het wooncomplex ‘De Cunerahof’ en tegenover peuterspeelzaal ‘De Paddenstoel’. De school grenst aan de woonwijk ‘De Oldenhof’.

Onze school maakt deel uit van Stichting Wonderwijs. In Stichting Wonderwijs hebben 15 basisscholen uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Speciaal voor onze samenwerkingsschool heeft Stichting Wonderwijs haar statuten aangepast, zodat ook de openbare identiteit gewaarborgd is. Het aantal personeelsleden bedraagt circa 280 en het aantal leerlingen 4000.

Algemene informatie over Wonderwijs en alle scholen van Wonderwijs is te lezen op www.wonderwijs.nl

1.2 Missie

 • Wij zijn een kindcentrum dat elk kind voorbereidt op zijn plek in de samenleving. Zodat zij kunnen opgroeien tot sociale, bekwame en verantwoordelijke volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst.

 • Wij zijn een kindcentrum waar we op een respectvolle manier, in een veilige omgeving, het maximale uit elk kind willen halen.

1.3 Visie

Op de Kameleon staat het kind centraal. Het kind moet zich welkom, veilig en thuis voelen. Dit geldt ook voor ouders en andere betrokkenen uit de samenleving. Ons kindcentrum straalt openheid en laagdrempeligheid uit. Een goede sfeer staat daarbij hoog in het vaandel.


Op de Kameleon gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. We leren de kinderen omgaan met overeenkomsten en met verschillen. Hierbij leren ze dat iedereen uniek is. Wij maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Hierbij denken wij aan het eigen lokaal, maar ook aan gemeenschappelijke zaken zoals de bibliotheek en de speelplaats.


Het kindcentrum is een lerende organisatie. Kinderen en volwassenen leren van én met elkaar. Met volwassenen bedoelen wij de medewerkers en de ouders. Wij zien de meerwaarde van ouderparticipatie en halen graag ouders en andere partijen in de school om hun kennis op specifieke gebieden te delen met de kinderen. Tevens hechten wij waarde aan onderzoekend en uitdagend leren, waarin we de onderzoekende en nieuwsgierige houding van kinderen stimuleren. De omgeving in en rond de school heeft hierin een belangrijke rol.


Vanaf groep 3 werken we in homogene groepen waarbinnen gedifferentieerd wordt. Doordat wij de basisvakken op zoveel mogelijk gelijke tijden door de gehele school aanbieden, bestaat er de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken. In ons onderwijs vinden wij het woord “samen” erg belangrijk. Dit geldt niet alleen voor samen leren, maar ook voor het samen vieren, samen ontdekken, samen presenteren en samen verantwoordelijk zijn.


Wij willen de kinderen een grote mate van zelfstandigheid meegeven. Kinderen leren plannen en verantwoordelijkheid dragen, passend bij hun niveau. Zij hebben hierbij een bepaalde keuzevrijheid. Wij betrekken kinderen nadrukkelijk bij hun eigen leerproces.

Wij zijn een ambitieus kindcentrum dat zich blijft ontwikkelen. Hierbij zoeken wij graag de samenwerking met partijen die ons kindcentrum kunnen versterken.

Kernwaarden

De Kameleon heeft de volgende overkoepelende kernwaarden:

 1. Kindgericht
  Belangrijke waarden in dit kader zijn respect, veiligheid, je gewaardeerd voelen, vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerking, gezien worden.
 2. Maatschappijgericht
  Aandacht voor verschillen, burgerschap en samenwerking met partners zijn hierin belangrijk. Wij zien de kracht van verbinden.
 3. Opbrengstgericht
  We stellen reële doelen, werken planmatig en resultaatgericht en hebben zicht op de vorderingen van alle kinderen. We stimuleren de ontwikkeling van de kinderen in brede zin.
 4. Toekomstgericht
  Hierbij denken we vooral aan nieuwsgierig zijn, inspelen op dat wat er in de wereld om ons heen gebeurt, willen vernieuwen en ontwikkelen.

De werkwijze van de Vreedzame School helpt ons met het bereiken van deze kernwaarden. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de groep en het kindcentrum als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

21e eeuwse vaardigheden

In onze missie staat dat wij een school zijn die kinderen voorbereidt op hun plek in de wereld van de 21e eeuw. De wereld is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren en heeft zich ontwikkeld van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Om succesvol samen te werken en te leven in deze samenleving zijn andere, nieuwe competenties nodig dan voorheen: de zogenaamde 21e eeuw eeuwse vaardigheden of 21st century skills.

Wij vinden het belangrijk om hier met ons onderwijs op in te spelen en leerlingen van nu voor te bereiden op hun toekomst.

Toekomstgericht onderwijs richt zich – naast taal, rekenen, schrijven en lezen, op de volgende 8 competenties (skills):

 1. samenwerken;
 2. creativiteit;
 3. digitale geletterdheid;
 4. communiceren;
 5. probleemoplossend vermogen;
 6. kritisch denken;
 7. sociale en culturele vaardigheden.
 8. zelfregulering

Daarnaast komen een betrokken, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding van pas in de 21e eeuw.

Wij vinden het een uitdaging om bij de Kameleon vorm te geven aan dit toekomstgerichte onderwijs. Daarin zijn de 21e eeuwse vaardigheden speerpunten.

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst en om leerlingen in staat te stellen die nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, is het ook nodig dat leerkrachten zich ontwikkelen. De professionele ontwikkeling van leerkrachten staat bij de Kameleon nooit stil. Leerkrachten maken individueel en in teamverband gebruik van scholing en cursussen om hun deskundigheid op peil te houden dan wel te vergroten. In het visietraject en in het professionaliseringstraject wordt kritisch gereflecteerd op de vertaling van de 21e eeuwse vaardigheden naar het eigen leerkrachtgedrag en naar de eigen leerkrachtvaardigheden.

1.4 Ons team

De groepsleerkrachten geven onderwijs aan de kinderen en verrichten alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Zij zijn voor u als ouder het eerste aanspreekpunt. De intern begeleider (IB’er) heeft de verantwoordelijkheid over de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht bij het afstemmen van ons onderwijs op de verschillende behoeften van kinderen. De organisatie van ICT is in handen van de ICT-coördinator. Deze wordt ondersteund door de bovenschools aangestelde ICT’er.

De conciërge zorgt voor een ordelijk verloop van allerlei huishoudelijke en ondersteunende klussen in en om de school. De directeur Jelle Egging is voorzitter van het managementteam van de Kameleon en bestaat verder uit: Ans van Dam (onderbouwcoördinator), Bart-Jan Blijjenberg (bovenbouwcoördinator) en Anneloes Peek-Looijschelder (intern begeleider). De contactgegevens vindt u in
hoofdstuk 7.

Tevens bieden wij jaarlijks stageplaatsen aan voor aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten.

Op de website vindt u een teampagina. Daar staan de namen van onze medewerkers en de groep waarin ze werken.