Integraal
kindcentrum
Binnenstebuiten

1.1 Algemeen

Stichting Wonderwijs (onderwijs) en Kinderopvang Zonnekinderen hebben vanuit een gezamenlijke pedagogische visie het doel om te komen tot een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. De samenwerking krijgt zodanig vorm dat partijen, ieder vanuit hun eigen kracht en expertise, hier een actieve bijdrage aan leveren.
De samenwerking maakt een brede en ononderbroken ontwikkeling van kinderen mogelijk. Kinderen leren in een schoolse omgeving maar ook in de “echte wereld”, zowel in het kindcentrum als daarbuiten. Het kindcentrum vergroot de wereld van een kind, helpt hen die te begrijpen en er zelf een weg in te vinden. Door onderwijs te verbinden met opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en opvang creëren we situaties waarin ook volwassenen, professionals en ouders, van en met elkaar kunnen leren. Zo geven we samen nog meer inhoud aan educatie.

De naam Binnenstebuiten is ontstaan vanuit de volgende gedachte:
De kinderen zijn op school binnen maar ook buiten de deur. Ze mogen het binnenste van zichzelf, buiten zichzelf laten zien. Het is buitenschoolse opvang maar dat gebeurt natuurlijk ook weer binnen en buiten. Het is de buitenwereld binnen leren kennen in het gebouw. Buiten de school maar binnen de hekken kan er flink gespeeld worden. Soms mag de wereld op z’n kop en wordt alles binnenstebuiten gekeerd. Kortom: Integraal Kind Centrum Binnenstebuiten.

1.2 Missie en visie

Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen om zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om respect te hebben voor zichzelf en anderen. Dit pedagogisch klimaat is voor ons een voorwaarde om je als kind optimaal te ontwikkelen. We stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling en vinden het belangrijk dat kinderen kunnen en mogen zijn wie ze willen zijn.

Om een veilig en optimaal klimaat te creëren waarin we elkaar accepteren, respecteren en waarderen werken we op Binnenstebuiten vanuit de kernwaarden plezier, veiligheid, ontwikkeling, vertrouwen en respect.

Plezier
We zijn betrokken, enthousiast en nieuwsgierig. We zorgen met elkaar voor een fijne en open sfeer waarin we met plezier met elkaar samenwerken. We sluiten aan bij de mogelijkheden, belangstelling en belevingswereld van de kinderen

Veiligheid
We voelen ons veilig en durven onszelf te zijn. We laten elkaar in de waarde en accepteren elkaars verschillen. Kinderen en medewerkers ontwikkelen zich beter in een fijne veilige omgeving

(Zelf)vertrouwen
We zijn trots op onszelf en elkaar. We durven ons kwetsbaar op te stellen en hebben vertrouwen in onszelf, elkaar en de omgeving.

Respect
We gaan respectvol met onszelf, elkaar en de omgeving om. We waarderen en respecteren elkaars verschillen en hebben aandacht voor elkaar.

Ontwikkeling
We nemen zelf verantwoordelijkheid om te ontwikkelen. We hebben een open houding en stellen vragen. We geven elkaar ruimte om te groeien, stimuleren elkaar en leren van en met elkaar.

Op basis van de kernwaarden worden er in de groepen, samen met de kinderen, afspraken gemaakt. Deze afspraken vormen steeds de basis voor de gesprekken in de groep. De kernwaarden zijn expliciet uitgewerkt in een visual en zijn zichtbaar in de groep.

We maken gebruik van liedjes, verhalen, praatplaten, de emotiemeter, diverse lessen en projecten. Daarnaast hanteren we een protocol ongewenst gedrag waarin we vastgelegd hebben hoe we o.a. met pestgedrag omgaan. U kunt dit protocol te allen tijde inzien.Veiligheid vinden wij belangrijk omdat een kind dat zich veilig voelt zich optimaal kan ontwikkelen. Een veilig Integraal kindcentrum (IKC) is een IKC waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig klimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. IKC Binnenstebuiten is een organisatie die kritisch naar zichzelf kijkt en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op een nieuw incident. Dit vindt plaats in een cultuur waarin zowel kinderen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarover open wordt gesproken. Meer informatie over het veiligheidsbeleid vindt u op www.wonderwijs.nl

1.3 Het aanbod van IKC Binnenstebuiten

Dagopvang

In zes groepen bieden wij opvang, zorg en begeleiding voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij bieden u en uw kind een plaats waar uw kind liefdevol en professioneel opgevangen en begeleid wordt.

Voor baby’s vinden we het belangrijk zoveel mogelijk rust en structuur te bieden. Het ritme van het kind is hierbij het uitgangspunt en we kijken goed naar de fysieke en sociaal-emotionele behoeften. Veiligheid en geborgenheid zijn van groot belang. De groepsruimte is ingericht met matten en bij de leeftijd passend spelmateriaal. De slaapkamer grenst direct aan de groepsruimte, zodat de pedagogisch medewerkers goed toezicht kunnen houden.

Ook voor peuters kent de dagindeling een duidelijke structuur. Een dagdeel bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan kinderen houvast ontlenen. Deze onderdelen zijn vrij-spelen, kringactiviteiten met aandacht voor creatieve bezigheden, verhaaltjes vertellen, boekjes (voor)lezen en groepsspelletjes. Er zijn vaste momenten van eten en drinken en buiten spelen. Tussen de middag wordt een lunch aangeboden. Daarnaast zijn geregeld uitstapjes, zoals een bezoekje aan de bibliotheek, de kinderboerderij, de wijk of de speeltuin.

De opvang is in de eerste plaats een plek om te spelen. Spelen is de kern en de kracht van de kinderopvang. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers vooral via spel. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers doen kinderen gevarieerde ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat.

Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen aan de hand van het programma “Startblokken”. Dit is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat jonge kinderen willen: meedoen aan de wereld om hen heen, nieuwsgierig zijn en veel ontdekken. Kinderen verkennen interessante thema’s en de pedagogisch medewerkers geven bewust sturing aan het ontwikkelingsproces van de kinderen. De bekende thema’s zijn natuurlijk de feestdagen en de jaargetijden. Maar ook thema’s als op vakantie gaan, huisdieren, familie, ziek zijn, boodschappen doen, zijn geschikt om samen de wereld steeds verder te ontdekken.

Voorschoolse opvang
Voor een aantal ouders geldt dat zij van de voorschoolse opvang gebruik willen maken. Vanaf 7.00 uur kunnen de kinderen bij ons terecht, om samen met de pedagogisch medewerker op een plezierige en ontspannen wijze de dag te beginnen. Wanneer de school begint gaan de kinderen zelf naar hun eigen leslokaal; de jongste kinderen worden door de pedagogisch medewerker daarheen begeleid.

Naschoolse opvang
Als kinderen de hele dag naar school zijn geweest, willen ze daarna graag vrij zijn en leuke dingen doen. De pedagogisch medewerkers vangen hen op in een huiselijke, ontspannen sfeer. Er is tijd voor persoonlijke aandacht en tijd om over de belevenissen op school te praten. In de naschoolse opvang kunnen kinderen lekker relaxen, maar ook actief bezig zijn. Kinderen moeten niets; zij mogen. Er is een ruime keuze uit activiteiten op het gebied van o.a. natuur & avontuur, sport, cultuur, wereldwijs, multimedia & techniek; de pijlers van de BSO.

Alhoewel de naschoolse opvang vooral vrijetijdsbesteding is, volgen de pedagogisch medewerkers ook hier de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig en vindt er regelmatig afstemming plaats met de leerkrachten van school. De spelactiviteiten en het omgaan met elkaar versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Vakantieopvang
Tijdens de schoolvakanties is er de gehele dag vakantieopvang. We organiseren leuke, spannende en afwisselende activiteiten in en om ons IKC. Ook organiseren we in de vakanties altijd de Natuur-, Sport- en Cultuurdagen.

Pijlers
Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang doen dit in een omgeving die uitgaat van de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het IKC. Bijzonder in de buitenschoolse opvang is dat het hier gaat om een betekenisvolle invulling van de vrije tijd van kinderen. Onze volgende pijlers zijn leidend in het activiteitenaanbod:

 • Huiselijkheid; hiermee bedoelen we dat de BSO een plaats moet zijn waar het kind zich ‘thuis’ voelt. Dit betekent dat kinderen hier een vrije keuze hebben in de invulling van hun vrije tijd.
 • Sport; kinderen krijgen dagelijks een aanbod op het gebied van sport- en spelactiviteiten. Kinderen krijgen een aanbod passend bij hun leeftijd, waarbij het plezier in het bewegen centraal staat. Het aanbod is afwisselend en daar waar het kan, sporten we buiten.
 • Cultuur; met een dagelijks cultuuraanbod willen we het cultuurbewustzijn van kinderen stimuleren door verschillende kunstzinnige en culturele activiteiten aan te bieden. Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen.
 • Natuur & Avontuur; we geven kinderen de ruimte om te bewegen, te spelen en op ontdekking te gaan. Zo leren we kinderen op een verantwoorde manier uitdagingen aan te gaan en hun grenzen te verleggen. Een belangrijke doelstelling is om kinderen verwondering over en betrokkenheid bij de natuur en hun leefomgeving bij te brengen.
 • Multimedia & Techniek; door op een verantwoorde manier multimedia een plaats te geven in het aanbod, sluiten we aan op de behoefte van kinderen om nieuwe media te verkennen. Kinderen worden op een speelse en verantwoorde wijze ‘mediawijs’ gemaakt. Een belangrijke doelstelling is om kinderen kennis te laten maken met alle vormen van multimedia.
 • Wereldwijs; kinderen (vanaf 9 jaar) mogen tijdens de Wereldwijs-activiteiten een kijkje nemen bij bedrijven en organisaties. Hoe gaat het eraan toe? Welke werkzaamheden zijn er? Welke eigenschappen heb je nodig voor bepaalde taken? Wereldwijs ondersteunt kinderen in het ontdekken van hun talenten en wakkert hun interesses aan. Uniek is dat we actief bedrijven en maatschappelijke instellingen betrekken bij de totstandkoming van dit activiteitenaanbod.

Deze pijlers krijgen onder meer vorm door de inzet van een team van gekwalificeerde coaches voor sport, multimedia, natuur en cultuur. Zij vormen een belangrijke toevoeging op het team van pedagogisch medewerkers.

Team en bezetting opvang
Professionaliteit in begeleiding is essentieel. Het is noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers niet alleen een beroepsgerichte opleiding hebben afgerond, maar ook beschikken over de juiste vaardigheden en houding. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers in de kinderopvang passie hebben voor het werk dat ze doen en er dus intensief mee bezig zijn. We streven ernaar zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groepen in te zetten, omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen van kinderen stimuleert. Ook voor u als ouder(s) is het prettig zo veel mogelijk dezelfde gezichten te zien. Wij hanteren de beroepskracht/kind-ratio zoals vastgesteld in de Wet Kinderopvang. Het team van de opvang bestaat uit pedagogische medewerkers, een teamcoördinator voor de dagopvang en een teamcoördinator voor de buitenschoolse opvang.

Onderwijs

De identiteit van de school
De katholiciteit van ons onderwijs komt tot uitdrukking in de gesprekken met de kinderen over waarden en normen. Daarnaast brengen we de kinderen respect bij voor andere geloofsovertuigingen. IKC Binnenstebuiten is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten.

Wonderwijs
IKC Binnenstebuiten maakt deel uit van Stichting Wonderwijs, een professionele organisatie voor primair onderwijs. In Wonderwijs hebben veertien basisscholen en (integrale) kind centra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Binnen Wonderwijs werken ruim 350 professionals elke dag aan de brede ontwikkeling van ca. 4000 kinderen.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Wilt u meer over Wonderwijs lezen klik dan op Wonderwijs Hier vindt u o.a. informatie over:

 • Klachtenregeling;
 • Gegevens externe vertrouwenspersoon;
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Klokkenluidersregeling;
 • Medezeggenschap;
 • Vakantieregeling;
 • Leerplicht
 • AVG en privacy
 • Passend Onderwijs;
 • Schoolkeuze en aanmelden;
 • Veiligheidsbeleid;
 • Vrijwillige ouderbijdrage.

Het onderwijsteam
Ons team bestaat uit een directeur, bouwcoördinatoren, Intern begeleiders, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een conciërge en een administratief medewerkster.

Onze uitgangspunten
IKC Binnenstebuiten biedt ontwikkelingsgericht onderwijs en heeft vanuit deze visie een aantal uitgangspunten geformuleerd:

Onderwijs:

 • Kinderen kunnen samenwerken;
 • Er zijn uitdagende hoeken ingericht, waar kinderen veel kunnen ontdekken en leren;
 • Er wordt gewerkt met thema’s waar kinderen zich betrokken bij voelen en met plezier aan werken;
 • Er is veel ruimte, de deuren staan open, overal in het gebouw zijn kinderen aan het werk en zie je wat de kinderen doen.

Identiteit:

 • Het staan voor waarden en normen;
 • Het respect hebben voor elkaar;
 • Het oog hebben voor andere opvattingen;
 • Het houden van vieringen met elkaar.

Kinderen

 • Krijgen de kans om keuzes te maken;
 • Werken op hun eigen tempo en naar eigen vermogen;
 • Vinden het leuk om van en met elkaar te leren;
 • Zijn gemotiveerd om te leren;
 • Voeren zelfstandig taken uit;
 • Er wordt rekening gehouden met leerstijlen en intelligentie van kinderen;
 • Zijn betrokken bij de school en het schoolwerk.

Team:

 • Leerkrachten zijn vooral begeleiders die kwalitatief goede gesprekken met kinderen kunnen voeren;
 • De mensen die er werken vinden het leuk om samen te leren;
 • Er wordt er niet alleen over kinderen gepraat maar vooral met kinderen;
 • De volwassenen hebben vertrouwen in kinderen;
 • Men benut elkaars kwaliteiten.

Ouders/verzorgers:

 • Worden gezien als serieuze gesprekspartner;
 • Worden duidelijk en regelmatig geïnformeerd;
 • Verdienen waardering voor hun inzet.

1