3

Kwaliteit

Welke kwaliteit kunt u van ons verwachten
Binnenstebuiten gaat voor kwaliteit. Onder kwaliteit verstaan wij: de mate waarin we erin slagen de doelen te bereiken naar tevredenheid van onszelf, de overheid, de teams, ouders en de kinderen. Onze doelen zijn helder, ambitieus, aanvaard en beschreven in onze beleidsplannen. Wij werken op alle niveaus voortdurend aan kwaliteitszorg in de cyclus van plan – do – check – act.
Werkafspraken zijn vastgelegd in protocollen en huisregels en worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De uitvoering van ons beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne en Arbo wordt gecontroleerd met behulp van de landelijk erkende risicomonitor.

3.1 Kinderopvang 

Om de kwaliteit van onze kinderopvang te bewaken, hanteren we de richtlijnen en eisen van de overheid, vastgelegd in de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, zijn toetsingskaders voor de kinderopvang opgesteld.
In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD aan de hand van deze toetsingskaders de kwaliteit en legt haar bevindingen vast in inspectierapporten. De meest recente inspectierapporten kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl ).
De rapporten vindt u ook op onze website.

3.2 Onderwijs

Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. IKC Binnenstebuiten stuurt continu aan op kwaliteitsverbetering waarbij we ons afvragen ´Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’ In het IKC-koersplan voor
2020-2024 verwoorden wij onze plannen die zijn uitgewerkt in een meerjarenplanning en een jaarplan. Het IKC-koersplan is ook uitgewerkt in een visual. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag. In het jaarverslag vindt u o.a. ook een overzicht van de ontwikkeling van het IKC, de opbrengsten van de eindtoets en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Dit jaarverslag is samen met de meerjarenplanning de basis voor het nieuwe jaarplan. U vindt deze documenten op de website of zijn opvraagbaar bij de directie.

De resultaten van ons onderwijs
Scholen worden geacht drie dingen te doen

  • Kinderen vormen én kinderen iets leren
  • Van een school een ‘thuis’ te maken waar kinderen zich prettig voelen én optimaal presteren
  • Een school vormen met toegewijde leraren, gemotiveerde kinderen en betrokken ouders.

Ontwikkeling in beeld
We houden zorgvuldig bij hoe de kinderen zich ontwikkelen en welke resultaten ze behalen. Iedere leerling beschikt over een portfolio. De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 2 wordt geobserveerd en geregistreerd in een speciaal systeem: Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling (HOREB)
Een overzicht van de resultaten verkrijgen we o.a. door toetsen af te nemen die bij onze methodes horen én door het afnemen van de LVS-toetsen IEP. Toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn ervoor technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Het LVS IEP onderzoekt ook vaardigheden van de kinderen (hoofd, hart en handen). Deze toetsen worden in groep 3 t/m 8 afgenomen. De resultaten van de observaties, de methodetoetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden verzameld in de groepsmap van elke groepsleraar.

Doorstroomtoets en advisering naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 wordt de doorstroomtoets IEP afgenomen. U vindt de resultaten en een overzicht van de uitstroom naar het voortgezet onderwijs in de “Nieuwsbrief kwaliteit” en het jaarverslag op onze website. Als de doorstroomtoets beter is gemaakt en niet passend is bij het advies worden er gesprekken gevoerd om samen (kind-ouders-leerkracht-ib-er) te onderzoeken of het advies naar boven kan worden bijgesteld. Door de invoering van een centraal aanmeldmoment (aanmeldweek) maken alle kinderen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies. Er is een protocol opgesteld vanaf groep 7 om de kinderen en ouders te begeleiden naar een passend schooladvies. In groep 7 worden de ouders hierover geïnformeerd.

3.3 “Klachten”

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Ondanks onze uiterste zorg voor uw kinderen bestaat de kans dat u niet tevreden bent. Klachten beschouwen wij als suggesties voor verbetering: “Elke klacht is een gratis advies”.
Hebt u een klacht of een verbetervoorstel? Wij verzoeken u deze eerst te bespreken met de medewerkster van de groep waarover het gaat. Indien gewenst of wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling kunt u terecht bij de verantwoordelijk leidinggevende.
Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem ter plaatse op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen.
In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, medewerkers en/of directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van alle partijen en de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan.

3.3.1 Klachtenprocedure kinderopvang
Als u als ouder een klacht hebt, kunt u dat bespreken met een medewerker, de opvangcoördinator of de IKC-directeur. Komt u er niet uit dan kunt u een schriftelijke klacht indienen volgens het intern klachtenreglement van Kinderopvang Zonnekinderen. Als de partijen er onderling niet uitkomen kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij het Klachtenloket Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. De Geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl of www.klachtenloket-kinderopvang.nl

3.3.2 Klachtenprocedure onderwijs
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Stichting Wonderwijs (in het vervolg: Wonderwijs) hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam die u hierbij kunnen ondersteunen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur. De contactgegevens van de interne contactpersoon vindt op de website bij www.ikc-binnenstebuiten.nl/onderwijs/het-abc/

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject. U kunt contact zoeken met:

Mw. Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
06-24676470

Als na het contact met de leiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl / 0481-350003). Voorwaarde hiervoor is dat de directie van IKC Binnenstebuiten op de hoogte is.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de Landelijke klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennisneemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Bij klachten kunnen ouders/verzorgers dus de volgende procedure volgen.

  • Contact met de leerkracht. Onder contact wordt verstaan een persoonlijk gesprek. Een telefoontje alleen is niet voldoende. Met een goed persoonlijk gesprek kunnen vaak de klachten worden opgelost.
  • Contact met de interne vertrouwenspersoon / directeur. Wanneer ouders het gevoel hebben dat het gesprek met de leerkracht niet naar tevredenheid is geweest, kan men zich richten tot de directeur of de interne vertrouwenspersoon van het IKC. Ook hier gaat het om een persoonlijk gesprek. De directeur/interne vertrouwenspersoon kan de ouders eventueel doorverwijzen naar het College van Bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon.
  • De externe vertrouwenspersoon gaat bij een ingediende klacht eerst na of het mogelijk is door bemiddeling een oplossing te bereiken of dat er aanleiding is om formeel een klacht in te dienen. Als dit laatste het geval is, begeleidt de externe vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure, zoals het indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.