3

Kwaliteit en resultaten

Op de St. Jacobusschool vinden wij het belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Wij gaan voor kwaliteit. De doelen die wij stellen in onze beleidsplannen willen wij dan ook graag behalen. Dit doen wij elk jaar door te monitoren en te meten of wij de doelen halen. Hierna is het een kwestie van behouden wat werkt en verbeteren wat nog niet werkt. Zo is het zorgen voor kwaliteit steeds een proces van doelen stellen, in beeld brengen waar je staat, borgen wat goed gaat en werken aan wat nog beter kan.


Hierbij stellen we ons steeds de vraag:

Doen we de goede dingen?
Doen we deze dingen goed?
Vinden anderen dat ook?
Hoe weten we dat?
Wat doen we met deze wetenschap?

3.1 Leerlingvolgsysteem

Wij selecteren de toetsen en de manier waarop we de kwaliteit bewaken zorgvuldig, omdat wij vinden dat zij een meerwaarde moeten hebben binnen ons onderwijs. Dit ziet er als volgt uit:Methodegebonden toetsen. Deze worden geëvalueerd door de groepsleerkrachtOnze school maakt gebruik van het LOVS, het Leerling Onderwijs Volg Systeem van het CITO. Onze IB-er is eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering ervan. Jaarlijks wordt een toetskalender opgesteld. Ook bespreekt de IB-er de toets scores met de verantwoordelijke leerkracht. Uiteraard worden ouders direct geïnformeerd bij opvallende scores van hun kind.Om de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 extra te volgen, maken we tevens gebruik van de KIJK registratie. Deze vullen we in na ongeveer 1 maand onderwijs, vervolgens halverwege en aan het eind van groep 1 en halverwege en aan het eind van groep 2.


Groepsbesprekingen

Twee maal per jaar zal onze IB-er met de leerkracht de hele groep doorspreken. Ieder kind komt dan aan bod; hoe functioneert het kind cognitief, sociaal – emotioneel, hoe ligt het kind in de groep enz. Ook de groep als geheel wordt in de gesprekken meegenomen. Leerkrachten hebben altijd de mogelijkheid om de IB-er te consulteren op het moment dat er zorg is over een leerling. Samen bekijken ze welke route wordt uitgestippeld. Voor we tot actie overgegaan, worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Zij worden uiteraard nauw betrokken bij het vaststellen van het zorgbeleid voor hun kind.

  • Al deze resultaten, inclusief de observaties in de onderbouw worden vastgelegd in een leerlingdossier.
  • Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind(eren) in te zien. Voor alle duidelijkheid: leerling-dossiers zijn eigendom van de school. Bij een overgang van een kind naar een andere school blijft het originele dossier op school, zodat daar bij navraag op een later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe school ontvangt naast het onderwijskundig rapport een kopie van de belangrijkste stukken uit het dossier.
  • Tevredenheidsonderzoeken. Dit is een instrument om de hele schoolpraktijk te analyseren. Alle betrokkenen worden bij dit onderzoek om hun mening over onze school gevraagd. Wij gaan als school met hieruit voortgekomen verbeterpunten aan de slag.

3.2 Eindtoets

In april wordt bij de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. De toets meet het leesbegrip, de taalverzorging en het rekenen. Bij deze toets is sprake van een opbouw in moeilijkheid. De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 achtereenvolgende ochtenden. Beide dagen wordt twee uur aan de eindtoets gewerkt. Na ongeveer drie weken volgt de schriftelijke rapportage. Mocht de score van de toets hoger zijn dan het eerder gegeven advies, kan dit advies in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) worden heroverwogen.

Hoe onze kinderen de afgelopen jaren hebben gescoord, kunt u zien op de pagina van Scholen op de kaart.

3.3 Uitstroom

We houden zorgvuldig bij hoe de ontwikkeling van onze leerlingen verloopt. Dat doen we aan de hand van het CITO leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. De resultaten zijn een graadmeter bij de doorstroming van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs. De adviezen voor het voortgezet onderwijs liggen op het niveau dat overeenstemt met de samenstelling van de leerling-populatie. De onderwijsinspectie steunt ons in die opvatting.
Wij blijven onze schoolverlaters volgen, vooral om te zien of de aansluiting met het voortgezet onderwijs goed verloopt. Daarover voeren we overleg met onze collega’s uit het voortgezet onderwijs.

Cijfers over uitstroom >>> 

3.4 Veiligheid

Veilgheid binnen een school is voor ons van wezenlijk belang.

Binnen de school doen zich buitengewoon veel situaties voor, waarin kinderen zich heel kwetsbaar opstellen binnen de groep, of bijvoorbeeld bij het spelen op het plein. Situaties, die gemakkelijk kunnen leiden tot gevoelens van ontevredenheid, jaloezie en je achtergesteld of zelfs genegeerd voelen. Dergelijke situaties leiden gemakkelijk tot pestgedrag. Er wordt een slachtoffer gezocht en gevonden.

Pestgedrag is een niet te ontkennen fenomeen, dat zich de laatste jaren steeds meer voordoet bij zowel kinderen als bij volwassenen. Wij werken zoveel mogelijk preventief aan dit probleem met de Kanjertraining. De Kanjertraining is er ook op gericht om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te creeëren en behouden.

De leerkrachten volgen hiervoor scholing om deze vaardigheden te onderhouden.

3.5 Onderwijsinspectie

Met de inspectie is er regelmatig contact over diverse schoolse aangelegenheden. Zij bezoekt ongeveer eens per vier jaar de school om onderwijsinhoudelijk en organisatorisch een vinger aan de pols te houden. Het Inspectiekantoor van het onderwijs is te bereiken via info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111. (lokaal tarief)