2

Onderwijs

Op de St. Jacobusschool wordt lesgegeven aan kinderen van groep 1 t/m 8. Bij aanvang van schooljaar 2021-2022 telt onze school ongeveer 137 kinderen.

Op de St. Jacobusschool werken wij met zowel homogene als heterogene groepen. Dat betekent dat in een lokaal kinderen van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten, maar dat er ook groepen zijn met maar één leeftijdsgroep. De implementatie van nieuwe methoden en didactische werkvormen die wij gebruiken zijn op beide oganisatievormen afgestemd.

De groepen zijn dit jaar als volgt ingedeeld:

Kanjerschool
Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen en goed in hun vel zitten. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Om dit alles voor elkaar te krijgen werken wij met de Kanjertraining. Kanjertraining gaat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Wilt u meer weten over de Kanjertraining, neem dan een kijkje bij hen op de site, Kanjertraining

2.1 Vakken en methodes

In het overzicht hieronder ziet u de vakken die wij aanbieden met de daarbij behorende methodes.

2.2 Zorg voor kinderen

Volgen van de kinderen
Alle kinderen ontwikkelen zich op een andere manier. Zij behalen dan ook verschillende resultaten.

Op de St. Jacobusschool volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op meerdere manieren.
In de groepen 1 en 2 volgen wij de kinderen met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem ‘KIJK’. Met behulp van KIJK bekijken wij de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In dit systeem kunnen wij goed zien op welk ontwikkelingsniveau uw kind werkt en handelt. Hiermee kunnen wij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind.

Om de kinderen van groep 3 t/m 8 op cognitief gebied te volgen maken wij gebruik van toetsen. Zo zijn daar op de eerste plaats de methodetoetsen. Na ieder blok, waarin een bepaalde vaardigheid wordt aangeleerd, wordt getoetst of de betreffende leerling de vaardigheid beheerst.
Daarnaast worden de kinderen ieder half jaar (januari en juni) getoetst via methode onafhankelijke toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen en de scores op te slaan, is het mogelijk om de ontwikkeling van kinderen op lange termijn te kunnen volgen.

Door dit alles kunnen wij regelmatig ons onderwijs evalueren en bijstellen waar nodig.

Om de sociaal emotionele ontwikkeling goed in kaart te krijgen maken van wij vanaf groep 3 gebruik van het observatiesysteem van de Kanjertraining, KanVAS. Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingvragenlijst en een leerkrachtvragenlijst.

Zorg op maat
Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. ‘Onderwijs op maat’ betekent voor ons immers ook ‘zorg op maat’!

Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leraren samen met de IB-er de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard informeren wij u als ouder hierover. Voor kinderen met heel goede resultaten zijn extra materialen en leeractiviteiten beschikbaar in de vorm van Levelwerk. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, werken zelfstandig aan de extra opdrachten. Zij worden hierin, met de planning en uitvoering van deze activiteiten, wekelijks begeleid. Ook kinderen met minder sterke resultaten krijgen extra begeleiding. Dat staat in de groepsplannen vermeld. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Waar nodig, wordt het plan tussentijds bijgesteld. Groepsplannen worden opgesteld door de groepsleerkracht en besproken met de intern begeleider.
De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leraar een belangrijke rol speelt. Op deze wijze krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft. Daarvoor hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld, die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben; hier kan ook de hulp van de onderwijsassistent ingezet worden. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.

Indien nodig schakelt onze IB-er externe instanties in of we overleggen met hen. Dit kunnen de begeleiders of orthopedagogen van PassendWijs zijn, de jeugdarts, schoolmaatschappelijkwerk, de logopediste of de fysiotherapeut.

Passend onderwijs en zorgplicht

Goed onderwijs voor alle leerlingen én zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Scholen hebben zorgplicht
Scholen in Nederland hebben zorgplicht en de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV, het Samenwerkingsverband Passend Wijs, waar ons schoolbestuur Wonderwijs deel van uit maakt.
Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Binnen de school of op een andere school?
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor
om extra informatie vragen bij de ouders. Van ouders wordt verwacht dat ze de informatie met school deelt, dit heet informatieplicht. De school moet vervolgens actief onderzoek doen om te bekijken of ze een zo passend mogelijk aanbod kan bieden. De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan bieden binnen de basisondersteuning of met de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Passende onderwijsplek
De school maakt vervolgens de afweging of en hoe ze de ondersteuning kan bieden. Als de school van aanmelding geen passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoekt de school samen met ouders de mogelijkheden van een passende plek op een andere reguliere school, op een school voor speciaal basisonderwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheid van school.

Termijn
Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek aan te bieden op de eigen school of op een andere school. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De tijd die nodig is om aanvullende informatie te verzamelen telt niet mee in deze termijn.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra ondersteuning of de route naar een passende onderwijsplek vindt u op de website van het Samenwerkingsverband PassendWijs www.swv-passendwijs.nl


Begeleiding naar het Voortgezet onderwijs

Voor de begeleiding van onze groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs (VO) volgen we de overdrachtsprocedure zoals die jaarlijks wordt opgesteld door het SWV Passend Wijs. De procedure houdt o.a. in dat er aan het einde van groep 7 een eerste oriënterend gesprek plaatsvindt tussen de leerkracht van groep 7 en de ouder(s)/verzorger(s) over de mogelijkheden en wensen van de leerling. In groep 8 wordt in november het voorlopig advies gegeven. In februari volgt een schriftelijk advies met een facultatief gesprek. Daarna start het proces van aanmelding door de ouder(s)/verzorger(s) middels het aanmeld- en adviesformulier. Tenslotte vindt in april de verplichte eindtoets plaats.


2.3 Informatiebeveiliging en privacy

De school geeft nooit zonder uw toestemming gegevens van kinderen door aan niet aan school gerelateerde personen of instanties.

  • De school vertoont foto’s of video’s gemaakt door de school, alleen in schoolverband en/of schoolpublicaties.
  • De school bewaakt de website van de school, zodat die alleen algemene opnamen van de school bevat.
  • De school zorgt ervoor dat internet- en e-mail gebruik gebeurt onder begeleiding en strikte regels, bedoeld ter bescherming.
  • Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Wonderwijs beschikken wij over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw of uw kinds privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Petersen. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.
Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT