1

St. Jacobusschool

1.1 Algemeen

Onze school staat midden in Valburg en is de enige school voor primair onderwijs in het dorp. Het gebouw heeft 9 groepslokalen en een centrale ontmoetingsruimte. Deze multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor diverse activiteiten.

De St. Jacobusschool is een school met een katholieke signatuur. Dit neemt niet weg dat er binnen onze school plaats is voor iedereen. Op onze school zitten ook kinderen met een andere of géén specifieke geloofsovertuiging. Het leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars ‘anders zijn’ kan hierdoor worden versterkt. Men kan stellen dat deze diversiteit aan geloofsovertuigingen ons zelfs sterker maakt.

Rondom de school is veel speelruimte; de speelplaats heeft een verhard gedeelte en een kunstgrasgedeelte met veel klim- en klautertoestellen.
Bewegingsonderwijs vinden wij erg belangrijk. Het is voor ons een uitdaging om de kinderen te laten ervaren dat bewegen goed en fijn voor je is. Mede daarom hebben wij gekozen voor een vakdocent bewegingsonderwijs. Elke donderdag krijgen alle groepen les van juf Rebecca in de sporthal van ’t Knooppunt. Daarnaast krijgen de kinderen ook nog een keer les van hun eigen leerkracht en/of studenten van het CIOS/ALO.

De St. Jacobusschool maakt deel uit van Stichting Wonderwijs. In Wonderwijs hebben vijftien basisscholen en (integrale) kind centra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld.

Binnen Wonderwijs werken ruim 350 professionals elke dag aan de brede ontwikkeling van ca. 4000 kinderen.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Wilt u meer over Wonderwijs lezen klik dan op Wonderwijs.

1.2 Missie

‘Samen….. maakt mij sterk’

Naar onze overtuiging staat een goed ´pedagogisch klimaat aan de basis van een gezonde en evenwichtige schoolontwikkeling van kinderen. Daarin is een goede relatie tussen leerlingen onderling, leerling en leerkracht, team, ouders én de diverse geledingen die bij de St. Jacobusschool betrokken zijn, onontbeerlijk. Daarom luidt onze missie: ‘Samen…… maakt mij sterk’.

De school is een plaats waar onderlinge relaties gedragen worden door de zorg voor jezelf, elkaar en je omgeving. Wij vinden het van belang dat kinderen op een positieve wijze worden aangemoedigd en gestimuleerd bij hun cognitieve, sociale en sensomotorische ontwikkeling. Daarom creëren wij in onze school bewust actieve en uitdagende activiteiten die bijdragen aan de vorming en opvoeding van onze leerlingen. Daarbij ligt het accent op samen werken en samenwerken.

Beide aspecten zijn, wat ons betreft, van belang om een kind zo goed mogelijk toe te rusten voor het vervolgonderwijs en het latere leven. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zoveel mogelijk leert, al naargelang zijn eigen mogelijkheden, maar ook dat het plezier heeft in het leven, dat het open en communicatief is, dat het zich aanvaard weet en dat het zich verbonden voelt met andere mensen en met de wereld om zich heen. Wij zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich op basis van bovenstaande uitgangspunten maximaal kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden én naar de persoon die ze zijn en willen worden.

1.3 Visie

Onze pedagogische visie
In de opvoedkundige visie staat het ontdekken van je eigen kwaliteiten centraal, trots zijn op wie je bent en wat je kunt. Leerkrachten spreken kinderen aan op hun competentie en niet op hun falen. Elk kind wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leren, ontwikkeling en emancipatie. De school biedt daarvoor duidelijkheid en structuur. Kinderen leren niet om te leren, maar om te leven. We zijn daarom niet alleen gericht op de verstandelijke ontwikkeling van het kind, maar op een veelzijdige ontplooiing van talenten. Kinderen leren behalve met hun hoofd (het cognitieve/creatieve leren), ook met hun hart (het sociale leren) en met hun handen (het praktische/creatieve leren). Eigen initiatief, zelfstandig werken en de interesses geven leerlingen doorlopend impulsen om aan hun ontwikkeling te werken. De leerkracht creëert uitdagende leersituaties, stimuleert de kinderen en stuurt bij.

Onze didactische visie
Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is de ontwikkeling van de basisvaardigheden voor wat betreft taal, lezen en rekenen. Het lesgeven is de kern van ons werk. De instructie van de leerkracht doet ertoe. Wij betrekken de kinderen actief bij ons onderwijs en geven instructies van hoge kwaliteit. Wij komen tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van onze kinderen en passen de leerstof, de instructies, de verwerking en de materialen zo goed mogelijk aan bij de behoeften van onze kinderen.
Naast de basisvakken werken wij op de St. Jacobusschool met IPC. Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 3 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.

Visie op het jonge kind

SPELEND EN ONTDEKKEND LEREN IN DE ONDERBOUW

Kenmerkend voor de ontwikkeling van jonge kinderen is dat deze sprongsgewijs verloopt en dat zij vanuit spel tot leren komen. We kiezen daarom in de onderbouw voor spelend en ontdekkend leren in situaties en hoeken die betekenis voor de kinderen hebben. Zo kunnen ze vanuit betrokkenheid op onderzoek uit gaan. Samen ontdekken, verwonderen en leren binnen een voorspelbare en veilige leeromgeving.

Om aan te sluiten bij deze betekenisvolle context werken wij in de onderbouw met thema’s, dit zijn thema’s uit de methode Schatkist, aangevuld met thema’s die specifiek op dat moment spelen (denk aan jaarfeesten, seizoenen, afscheid ed). Binnen de thema’s krijgt het onderwijsaanbod vorm, doelen vanuit taal, rekenen, sociale ontwikkeling, creativiteit, motoriek, maar ook leerling specifieke doelen, krijgen ruimschoots onze aandacht. Het voorlezen, bekijken en bespreken van prentenboeken (op de LIST-wijze zoals schoolbreed gehanteerd wordt) is een belangrijk onderdeel binnen het thema.

Het aanbod is op groepsniveau waarbij we op leerling niveau differentiëren. We volgen de leerlingen goed in hun ontwikkeling en sluiten steeds aan op deze ontwikkeling. Hierbij letten wij minder op de kalenderleeftijd, maar meer op wat het kind laat zien en waar het aan toe is.

Beide groepen hebben dezelfde werkwijze (organisatie en thema’s). Veelal wordt er gestart met de kring. Hier worden de activiteiten van het thema geïntroduceerd en besproken. Tijdens de werkles vindt de verwerking plaats. Op niveau wordt een ‘werkje’ gemaakt. Dit kan een knutselwerkje zijn of werken met een van de ontwikkelingsmaterialen, of spel in de hoeken die mee veranderen met het thema. Verder is er voldoende ruimte voor kinderen zelf om met behulp van het kiesbord te kiezen waar en met wie ze gaan spelen. Natuurlijk spelen we ook veel buiten, met de fietsen en skelters op het plein, op de klim- en klautertoestellen, met de bal of touwtjespringen, springen en hinkelen, tekenen met stoepkrijt of spelen in de zandbak.

1.4 Team

Directie
De directeur Marieke Schooltink draagt, samen met het team van leerkrachten, zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie, de sfeer, de leerlingbegeleiding, de ouderhulp en het welzijn van allen die bij de school betrokken zijn. De directeur geeft leiding en richting aan het team, staat ouders te woord en vertegenwoordigt de school in besprekingen met het managementteam, het college van bestuur en externe instanties. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is de directeur vrijgesteld van lesgebonden taken.

Leerkrachten/onderwijsassistenten
Per 1 augustus 2022 zijn er op onze school 9 leerkrachten, twee onderwijsassistenten en een vakleerkracht voor gym werkzaam. Wij zijn een enthousiast en gemotiveerd team met hart voor de kinderen en gaan serieus met ouders/verzorgers om. Op de St. Jacobusschool besteden de leerkrachten veel aandacht aan lesvoorbereiding, lestaken en het vastleggen van leerlingengegevens. Ook is er veel overleg over leerlingenzorg. Daarnaast maken teamleden deel uit van projectgroepen, die zich bezighouden met het ontwikkelen en onderhouden van de onderwijskwaliteit, en nemen zij samen met ouders de organisatie op zich van festiviteiten voor onze kinderen.

Intern Begeleider (IB-er)
​​​​​​​
De Interne begeleider (IB-er), mevrouw Carola Leenders, houdt zich bezig met de organisatie en coördinatie van de leerlingenzorg op onze school. Het coördineren van leerling-besprekingen, bijwerken van het leerlingvolgsysteem, interpreteren van toetsuitslagen, overleg voeren hierover met collega’s, contacten onderhouden met ouders en externen en het bijhouden van de orthotheek zijn kenmerkende activiteiten van de IB-er.

Conciërge
De conciërge, draagt zorg voor praktische zaken zowel binnen als in de directe omgeving van de school.