2

Onderwijs en opvang

2.1 Aanbod

OPVANG

Kinderopvang 0-12 jaar
Ons integraal kindcentrum is open van 7.00 uur tot 18.30 uur. Elk kind heeft een eigen mentor die het kind volgt in zijn/haar ontwikkeling. Een huiselijke en warme sfeer in de verschillende ruimten én een grote natuurlijke buitenruimte staan voor veiligheid en geborgenheid. Uitdagende activiteiten prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen.

Dagopvang 0 – 4 jaar
De zorg voor de allerjongsten ligt in handen van professionele pedagogisch medewerkers en pedagogisch adviseurs. Er is veel aandacht voor veiligheid, hygiëne en zorg. Alle baby’s slapen in hun eigen slaapzak en nemen hun eigen knuffel of speentje mee. Daarnaast werken we ontwikkelingsgericht en laten we uw kind zelf op ontdekkingstocht gaan, zodat de overgang naar het `onderwijs` soepel verloopt.

Peuterplein 2 tot 4 jaar
Op meerdere dagdelen per week werken wij op “Peuterplein” gericht aan de ontwikkeling van uw peuter. Zo kan uw kind straks een prettige start maken in groep 1. De peutergroepen werken en leren op het speelleerplein al samen met de groepen 1-2.

Uk & Puk
Zo heet de methode waarmee we werken. Kinderen van 0-4 jaar ontwikkelen zich spelenderwijs met deze methode waarin pop Puk een centrale rol inneemt. Tien thema’s met bijbehorende activiteiten passeren de revue. ‘Welkom Puk’, ‘Wat heb jij aan vandaag?’, ‘Eet smakelijk’ en ‘Ik en mijn familie’ zijn hier voorbeelden van.

Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar
Of het nu gaat om voor- of naschoolse opvang, opvang tijdens vakantieweken, juist in de vakanties of in alle weken van het jaar. Buitenschoolse opvang is een ander woord voor vrije tijd. En vrije tijd is leuk. Wij werken ‘kind volgend’: we spelen in op de behoeften van kinderen

ONDERWIJS

Groepen 1-2
In de groepen 1-2 werken we volgens de principes van Basisontwikkeling, waarbij we meer rekening houden met het gegeven dat er (vanzelfsprekend) verschillen zijn tussen kinderen én dat het een geweldige uitdaging is om aan die verschillen tegemoet te komen.

Wat willen we bereiken? 
Basisontwikkeling gaat uit van een aantal voorwaarden waarover mensen en dus ook kinderen - moeten beschikken om zich werkelijk te kunnen ontwikkelen. Dit zijn: ‘nieuwsgierig zijn’, ‘zelfvertrouwen hebben’ en ‘lekker in je vel zitten’.

De kernactiviteiten
In ons onderwijs rond het jonge kind vinden we vier activiteiten zo belangrijk dat we ze de ‘kernactiviteiten’ noemen. Het zijn:

• spelactiviteiten (van handelend spel naar rollenspel),
• constructieve activiteiten (de werkelijkheid namaken en spelen)
• gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten (omgaan met gedrukte taal)
• wiskundige activiteiten (omgaan met hoeveelheden en maten)

Groepen 3-8
De vakken lezen, taal en rekenen zijn maatschappelijk zo belangrijk dat deze voor ons prioriteit hebben. Daarnaast willen we dat onze kinderen zich breed ontwikkelen, waarbij we aansluiten bij hun belevingswereld. Voor de creatieve vakken is een programma vastgesteld dat voldoet aan de kerndoelen.

2.2. Methodes

Binnen ons IKC werken we met de volgende methodes
d.w.z. bij de opvang met de methode Uk & Puk en bij de groepen 3 t/m 8:

2.3 Zorg voor kinderen

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die zij behalen zijn dan ook verschillend. Wij proberen ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft. In een klassensituatie wordt er door de groepsleerkrachten geobserveerd en wordt de aangeboden leerstof getoetst. De resultaten van deze methodische toetsen en van de observaties worden geregistreerd. Naar aanleiding hiervan wordt de leerstof soms aangepast voor leerlingen. Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld extra instructie, herhaling en/of uitbreiding van de leerstof.

Leerlingen met gedragsproblemen of leerachterstanden worden door de groepsleerkracht met de intern begeleider én in de bouwvergadering besproken, waarna er eventueel nader onderzoek plaatsvindt, dat kan bestaan uit aanvullende toetsen of observaties. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt met leerling en ouders besproken.