Ouders

Wij vinden het belangrijk dat u daadwerkelijk betrokken bent bij de ontwikkelingen op ons IKC. Deze betrokkenheid stimuleren en organiseren we op verschillende manieren:
Ouders nemen deel aan de IKC-Raad (een samenvoeging van de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van de opvang), ouders in de oudervereniging, het ouderpanel, het koffie-uurtje met de directeur en ouders die participeren in andere schoolactiviteiten. Een goed contact vinden wij belangrijk. Daardoor zijn de pedagogisch medewerkers en leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Ons motto is: ‘Beter onderwijs door goede samenwerking met de ouders’.

4.1   Aanmelden 

Het hele jaar door kunnen kinderen aangemeld worden. Neemt u hiervoor telefonisch of per e-mail contact op. Bij aanmelding stellen we het op prijs in een persoonlijk onderhoud kennis te maken met kind en ouders. Tevens bent u dan in de gelegenheid ons IKC te bezichtigen. Ook op andere momenten kunt u binnenlopen om te zien hoe we in de praktijk van alle dag functioneren.

4.2   Oudervereniging

Binnen ons IKC worden allerlei activiteiten en feesten georganiseerd waarbij de ouders een onmisbare rol spelen. De oudervereniging d.w.z. het algemeen bestuur zorgt in overleg met het team voor de organisatie en uitvoering van deze niet-lesgebonden activiteiten. Als voorbeelden noemen we Sinterklaas, kerstviering, carnaval, paasviering, avondvierdaagse en de jaarafsluiting met een spellendag, sportdag of een schoolreisje.

4.3   Ouderbijdrage

Vrijwel alle kosten voor deze activiteiten worden gefinancierd door de opbrengst van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage De namen van de leden van het algemeen bestuur van de oudervereniging staan op de site vermeld.  

Ouderbijdrage
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage:
1 kind                                € 30,-
2 kinderen                         € 60,-
3 kinderen                         € 75,-
4 kinderen                         € 90,- 
Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is verzoeken wij u vriendelijk doch dringend deze wel te voldoen. 

4.4   Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. Onze raad bestaat uit maximaal 4 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 4 teamleden. De samenstelling en de taken van de MR staan op de site.
Zie: https://de-abacus.nl/onderwijs/ikc-raad/


4.5   Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Stichting Wonderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur en bouwcoördinator aan te spreken.

Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij onze interne contactpersonen Irene Onstenk of Iris van der Veen. Ook bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, adviseren zij kinderen, ouders en medewerkers van de school met wie zij het beste in gesprek kunnen gaan. De schoolcontactpersonen luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur.

De externe vertrouwenspersoon, Sonja Tettero, is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Zij kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs : ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.

Als na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs. Voorwaarde hiervoor is dat de schooldirectie op de hoogte is.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Klik hier voor de voorbeeld klachtenregeling van deze commissie.

De contactgegevens van de genoemde personen en instanies vindt u achterin deze gids.

4