1

Ons IKC

1.1 Algemeen

Integraal Kind Centrum De Abacus is een plek waar we opvang en onderwijs op allerlei verschillende manieren combineren kinderen van 0 tot 12 jaar uit te dagen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Ons gebouw bevindt zich in het woongebied tussen het Centrum, het Binnenveld, de Hofmeesterij, de Loovelden en de Zilverkamp. Onze kinderen komen uit alle Huissense wijken en uit de omgeving van Huissen.
Wij zijn één organisatie voor kinderen, ouders en medewerkers met één loketfunctie en één teamdatflexibiliteit, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en multifunctionaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

1.2 Speerpunten

Waar zijn we trots op?

Ons IKC krijgt steeds meer en steeds duidelijker een eigen identiteit en het team wordt steeds hechter. Uniek is dat we veel gezinnen met een heel verschillende achtergrond aanspreken. Daardoor hebben we een heel gemengde populatie kinderen, de maatschappij in het klein. Daarnaast vinden kinderen, ouders en medewerkers dat er een prettige sfeer is in het IKC: het gebouw heeft een frisse uitstraling, het speelleerplein biedt veel uitdagingen en er heerst rust en structuur op ons IKC. De Abacus staat voor goede zorg, coöperatief leren en samen werken aan zowel de cognitieve als sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld via De Vreedzame School. Ook werken we volgens de principes van EDI. De aanpak van deze ‘expliciete directe instructie’ helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken. Het plezier van de succeservaring zorgt voor een actieve, positieve leerhouding.

Onze deur staat altijd open voor kinderen, ouders en collega’s. De samenwerking met de partners die in ons IKC actief zijn geeft ons de mogelijkheid om een doorlopend ontwikkeltraject aan te bieden voor alle kinderen tot en met 12 jaar. De integrale opzet van onze organisatie maakt het mogelijk vroeg te signaleren en ‘nabij’ extra ondersteuning te bieden.

Plezier, vertrouwen en ontspanning belangrijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling. Onder schooltijd, maar zeker ook na school. Daarom is er altijd een breed aanbod naschoolse activiteiten. Op het gebied van sport, kunst, natuur en cultuur.

1.3 Doelstellingen

 1. Op IKC De Abacus:

  - hebben wij één doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar voor coöperatief leren, het pedagogisch- en didactisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en leren in een uitdagende leeromgeving.

  - werken we met één gelijkwaardig team met medewerkers van kinderopvang en basisschool, dat dezelfde visie en doelen nastreeft. Teamleden maken gebruik van elkaars kennis en expertise.

  - zijn flexibiliteit, ouderbetrokkenheid en multifunctionaliteit de belangrijke pijlers onder ons dynamisch kindcentrum.

  - werken we als één organisatie voor kinderen, ouders en medewerkers met één loketfunctie en één team.

  - we hoge opbrengsten bereiken door o.a. de inzet van doelgerichte voor- en vroegschoolse educatie en de methodiek van het opbrengstgericht werken.

  - wordt iedereen uitgedaagd en ondersteund om interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

1.4 Team

Het team van IKC De Abacus bestaat uit vierendertig groepsleerkrachten, twee intern-begeleiders, acht pedagogisch medewerkers, een administratief medewerker, drie conciërges en een directeur. Op onze website
www.de-abacus.nl
vindt u een uitgebreid overzicht van ons team.