3

Kwaliteit en resultaten

3.1 Kwaliteit

Ouders hechten terecht waarde aan goede kwaliteit van het onderwijs voor hun kinderen. Daarin spelen de mogelijkheden van elk individueel kind een belangrijke rol. Wij zijn ons ervan bewust dat een goede sfeer en inrichting van de school en het lokaal, bijdragen aan de optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs is nooit ‘af’. Wij werken voortdurend aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Dat maakt onze school tot een ‘lerende school’. We doen dit met behulp van kwaliteitskaarten.

De onderwijsinspecteur heeft op 9 oktober 2014 een bezoek gebracht aan de Haafakkers. Tijdens zijn bezoek (stelselonderzoek) heeft de inspecteur een beeld gevormd van het onderwijs op onze school. De inspecteur beoordeelde onze school als voldoende op de volgende onderdelen en de evaluatie van het onderwijsleerproces werd met goed beoordeeld:

 • kwaliteitszorg
 • leerstofaanbod
 • tijd 
 • didactisch handelen
 • afstemmen instructie
 • zorg
 • begeleiding 
 • schoolklimaat
 • opbrengsten 

De inspectie kende de Haafakkers het basisarrangement toe.
Daarnaast gaf de inspecteur aan dat de Haafakkers over een enthousiast, eensgezind en ambitieus team beschikt. Schoolbreed is er sprake van een professionele verbetercultuur waarbij de kwaliteitszorg een sterk punt is. De resultaten van het inspectieonderzoek kunt u vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl.

In het schooljaar 2015-2016 zijn wij begonnen met een vernieuwde aanpak op het gebied van sociaal- en emotionele ontwikkeling namelijk een training voor leerkrachten en kinderen met de naam Leer & Veerkracht. Als een van de eerste scholen van Nederland zijn wij gestart met dit traject onder leiding van Dr. Rinka van Zundert oprichter en ontwikkelaar van Leer- en Veerkracht. Meer weten, neem dan een kijkje op de site: www.leerenveerkracht.nl

Op de Haafakkers werken wij met kwaliteitskaarten. Het werken aan deze kwaliteitskaarten vormt een vast onderdeel binnen ons kwaliteitssysteem. WMK is een webbased kwaliteitssysteem waarmee de Haafakkers in gemakkelijke stappen de kwaliteit van de school in kaart brengt. Met dit systeem krijgen wij inzicht in onze sterke en verbeterpunten van onze organisatie en van onszelf. WMK koppelt kwaliteitszorg nadrukkelijk aan integraal personeelsbeleid.

3.2 Leerlingvolgsysteem

Voor de groepen 1 t/m 8 maken wij gebruik van het EGGO-systeem van Luc Koning. Dit is een leerlingvolg- en hulpsysteem voor de sociale-emotionele ontwikkeling. In het EGGO-systeem gaat het om het screenen van de kinderen m.b.v. een vragenlijst en een eerste reactie op gedragsproblemen.

Verder hanteert onze school het CITO-leerlingvolgsysteem om alle kinderen goed in beeld te krijgen. Door het CITO-leerlingvolgsysteem is de ontwikkeling van het kind gedurende de hele schoolloopbaan te volgen en kunnen hiaten in de ontwikkeling vroegtijdig worden gesignaleerd. De resultaten worden digitaal verwerkt zodat de voortgang op een overzichtelijke manier kan worden gevolgd.

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, maken wij tevens gebruik van DLE berekeningen. Toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem kunnen worden omgerekend in een DLE (Didactisch Leeftijdsequivalent). Didactische leeftijd staat voor het aantal maanden onderwijs dat een kind heeft gehad. Per leerjaar krijgt een kind 10 maanden onderwijs. Dit start in groep 3. Dat wil zeggen dat een kind aan het eind van de basisschool een DLE van 60 maanden heeft. Door middel van DLE berekeningen kunnen wij zien wat het niveau van een leerling is en of er eventueel sprake is van een achterstand of een voorsprong.

3.3 Resultaten en uitstroom

Onze school werkt met de Iep Eindtoets.
Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na acht jaar basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde en toegelaten) eindtoets ze afnemen. Ze hebben de keuze uit meerdere eindtoetsen, waaronder de IEP Eindtoets.
Als voorbereiding op de eindtoets, verstrekken wij als school brieven en folders voor ouders van kinderen die de IEP Eindtoets gaan doen

Wat meet IEP?
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een schoolniveau.

De IEP Eindtoets:

 • meet lezen, taalverzorging en rekenen;
 • geeft kinderen die meer kunnen dan de verplichte niveaus kans dit te laten zien;
 • sluit écht aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het Ministerie van OCW.

Toetsboekje
De opgaven van de toets staan in twee, fris vormgegeven toetsboekjes. Uw kind mag in de boekjes schrijven, wat de toets erg overzichtelijk maakt.

Wanneer wordt de IEP Eindtoets afgenomen?
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 achtereenvolgende ochtenden. Beide dagdelen duren maximaal 2 uur. Voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan eventueel in overleg meer tijd uitgetrokken worden. Op beide dagdelen werkt uw kind aan taal- en rekenopgaven.
Als uw kind ziek is of door omstandigheden niet aanwezig is, kan de IEP Eindtoets op een later moment gemaakt worden. Het inhaalmoment van de IEP Eindtoets kan door de school zelf gepland worden op een ander tijdstip, mits dit binnen de officiële afnamedata valt.

3.4 Uitstroom

De uitstroom van onze kinderen is te vinden op onze website.

3.5 Veiligheid

De Haafakkers vindt het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Zo geven wij in het schoolplan aan dat de Haafakkers een school is waar kinderen en personeel met plezier leren en waar zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze kinderen, maar zijn van mening dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus ook voor het team (directeur en groepsleerkrachten,) onderwijsondersteunend personeel, bezoekers en ouders.
We beschrijven in dit beleidsstuk de werkwijze(n) en maatregelen, die wij op schoolniveau inzetten om onze gestelde doelen te bereiken. Het sociaal veiligheidsprotocol ligt ter inzage op school.
Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen, die op school aanwezig zijn. Ook op bestuursniveau liggen veel afspraken vast omtrent sociale- en fysieke veiligheid, geldend voor alle onder haar bestuur ressorterende scholen. Alle protocollen zijn in te zien op school.

Zorgplicht veiligheid op school

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in ieder geval: a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert, b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd: 1°. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en 2°. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. Karlijn Vendel is in dit kader aangesteld als pestcoördinator. Op school hebben wij een sociaal veiligheidsplan (onder veiligheid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van de kinderen.) en hierin staan bovengenoemde zaken vermeld en wie er met deze zaken belast is en hoe wij hier mee omgaan.

'Op de Haafakkers halen we samen het beste uit jezelf,
gaan we in gesprek met elkaar en word je gezien.'