Onze school

1.1 Algemeen

De naam van de school werd in 1973 gekozen door ouders. Het verhaal erachter is als volgt: Er was in Heteren een boer die twee zonen had, die beiden het boerenbedrijf wilden overnemen. Hoe moest de boer dit dilemma oplossen? Hij besloot elke zoon de helft van de akkers te geven. In de volksmond is dit ‘halve akker’ verbasterd tot de Haafakkers.

Onze school maakt deel uit van Wonderwijs. In de stichting hebben 15 basisscholen uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld, waaronder onze school. Kijk voor meer informatie op www.wonderwijs.nl

De Haafakkers maakt onderdeel uit van Brede School “de Vogeltuin”, gelegen in de wijken “De Tuin van de Burgemeester” en “Vogelwijk”. Zie ook de site van onze brede school: www.bredeschooldevogeltuin.nl.
De school bevindt zich aan de doorgaande weg in Heteren. Er is ruime parkeergelegenheid. Het ophalen en brengen van de kinderen vindt voornamelijk plaats aan de Zwaluwstraat, een rustige straat aan de zijkant van het gebouw.

Het nieuwe gebouw waarbinnen onze school gevestigd is, heeft een zeer eigentijdse inrichting met natuurlijke kleuren. Zo hebben wij op school bijvoorbeeld een zeer modern computerlokaal, openslaande deuren tussen de lokalen, zodat er groep doorbrekend onderwijs gegeven kan worden, digitale schoolborden in alle lokalen en niet te vergeten onze speelplaats met een heus ‘leerplein’. Hierdoor kunnen wij direct inspelen op allerlei vernieuwing

1.2 Missie

De MISSIE van de Haafakkers luidt:
Met plezier naar ‘de lerende school’.

Het Chinees kent twee karakters voor het woord ‘leren’. Het eerste betekent ‘studeren’ en bestaat uit twee delen: het symbool voor ‘kennis vergaren’ boven het symbool van een kind in een deuropening. Het tweede karakter betekent ‘voortdurend oefenen’ en toont een vogel die zich opmaakt om het nest te verlaten. Het bovenste symbool staat voor vliegen, het onderste voor jeugd. In het Aziatische denken, is leren een doorgaand proces. Samen suggereren ‘studeren’ en ‘voortdurend oefenen’ dat leren zou moeten betekenen ‘meesterschap van de weg tot zelfverbetering’.
– Peter Senge –

In ‘onze lerende school’ is een gemeenschappelijke visie van groot belang. De visie geeft aan waarop het leren binnen de school zich richt. Zowel het leren van de kinderen als ook het leren van de mensen die in de school werken. Wij staan als team open voor onderwijsvernieuwingen en scholing. Wij als teamleden zijn professionals die een voorbeeldfunctie vervullen en die kunnen omgaan met de verschillende aspecten behorend bij het vak van leerkracht. De leerkrachten van de Haafakkers hebben daarom hoge verwachtingen van elkaar.

1.3 Identiteit

De IDENTITEIT van de Haafakkers:
De Haafakkers is een katholieke school.

We zijn van mening dat de geloofsopvoeding op de eerste plaats in het gezin plaatsvindt. Als school sluiten wij daarbij aan. Dit houdt voor ons in dat we onderwijs geven vanuit een katholieke geloofsovertuiging en de daaruit voortvloeiende waarden en normen. Dit komt o.a. tot uiting in onze dagopening waarin de catechese-methode Trefwoord centraal staat en in onze vieringen bij bijvoorbeeld Kerstmis. Binnen de school is er natuurlijk ook plaats voor andere geloofsopvattingen en culturen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor de ander en deelnemen aan een samenleving, zoals die op dit moment is, in al zijn verscheidenheid.

1.4 Visie

De visie van de Haafakkers luidt:
De Haafakkers, daar kun je op bouwen!

De Haafakkers hecht veel waarde aan de volgende bouwstenen:

1. Opbrengstgericht
2. Openheid
3. Structuur
4. Cultuur
5. Professionaliteit

1 Opbrengstgericht
De Haafakkers biedt alle kinderen, door hoge opbrengsten te realiseren, een optimale en kansrijke ontwikkeling.
Dit doen wij door opbrengstgericht te werken. Onze school daagt kinderen uit tot een maximale prestatie, waarbij we kijken naar de eigenheid van het kind en zijn mogelijkheden en behoeften. We streven ernaar om ieders talenten tot een optimale ontwikkeling te laten komen. Het lerende kind staat op de Haafakkers centraal. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen zijn onmisbaar voor het succes van kinderen op alle mogelijke gebieden. Kinderen worden gezien en mogen fouten maken. Dit zien we niet als falen maar als een aangrijpingspunt om verder te leren en te ontwikkelen. Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Een hogere mate van welbevinden zorgt voor betere leerprestaties en meer motivatie om te leren.

2 Openheid

De Haafakkers werkt samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. De Haafakkers ziet en ervaart ouders als belangrijke partners. Ouders vertrouwen immers hun dierbaarste ‘bezit’ aan onze school toe. De Haafakkers is een op participatie gerichte school. Dat betekent dat wij aangeven aan ouders wat zij van de school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn én we geven aan wat wij van de ouders verwachten. Ouders moeten veel vertrouwen hebben in onze school. Daarom communiceren wij open over ons handelen.
Onze school ziet het samenwerken met ouders als een interne behoefte en wij zien als school zeker de meerwaarde van deze samenwerking.

Er zijn een aantal redenen waarom wij die samenwerking zo belangrijk vinden.

  • Zoals eerder beschreven, beschikken ouders over deskundigheid die de school niet bezit en die nodig is om de leerling tot volle ontwikkeling te laten komen.
  • Gedeelde (afgebakende) verantwoordelijkheid van alle betrokkenen levert meestal meer resultaat op. Door verantwoordelijkheid ontstaat immers betrokkenheid.
  • Omdat verschillende ouders een acceptatieproces doormaken wanneer het kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is het van groot belang om een band met elke ouder op te bouwen.
  • Een ouder zit ook een beetje op school, net als alle kinderen. Natuurlijk in een andere rol, maar de ouder is niet meer uit de school weg te denken. Onze school beseft dat en richt zich op oudertevredenheid.

Uit bovenstaande blijkt dat we ons onderwijs niet alleen kunnen. We willen samenwerken op alle terreinen om de ontwikkeling van uw kind volledig te ontplooien.

3 Structuur
Om een professionele leeromgeving te bewerkstelligen is een goede structuur erg belangrijk. Goed onderwijs vereist een sfeer die zorg uitstraalt en een veilige, ordelijke omgeving biedt voor de kinderen. Hiermee bedoelen we ‘zorg’ in de meest brede zin van het woord. Deze zorg is ook terug te vinden in onze inrichting die rust, structuur en warmte uitstraalt. Een goede structuur is ook noodzakelijk voor een veilige, ordelijke omgeving. Deze structuur is zichtbaar in de manier waarop wij ons onderwijs verzorgen, het hanteren van het IGDI model: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (gezamenlijke start van de les, interactieve instructie en begeleid inoefenen, zelfstandig werken en verlengde instructie, zelfstandig werken en afsluiting), de door ons gehanteerde procedures, de moderne materialen, eigentijdse lesmethodes en de schoolregels. Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd. De ontwikkelings- en leerdoelen zijn gericht op een veelzijdige ontwikkeling en opgebouwd vanuit een systematiek van groepsoverzichten en groepsplannen. Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is om kinderen gestructureerd naar een zekere onafhankelijkheid te brengen waarin ze zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij en waarin ze hun eigen persoonskenmerken en vaardigheden kunnen gebruiken.

4 Cultuur
De Haafakkers is een plaats waar kinderen, ouders en team met verschillende levensbeschouwingen en achtergronden elkaar treffen op respectvolle wijze. Ieder mens is uniek. Op de Haafakkers zien we ieder kind als een individu en passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan op elk kind, waarbinnen we de kinderen inspireren in een uitdagende en sfeervolle omgeving. Naast de onderwijskundige taak die wij als school hebben, hebben wij ook samen met de ouders een opvoedkundige taak. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden hoort daarbij. Er is aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling waarbij kinderen echt worden gezien. Wij streven naar een school waarbinnen kinderen veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk zijn voor elkaar. Als een kind zich goed voelt over zichzelf kan het ook zorg dragen voor een ander. Daar is veerkracht voor nodig. Om in moeilijke tijden overeind te blijven en in goede tijden tot volle bloei te kunnen komen. We streven ernaar om die veerkracht te ontwikkelen en versterken. In het kader van de burgerschapszin vinden wij het belangrijk dat kinderen kritisch leren kijken naar de samenleving en daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

5 Professionaliteit
In onze ‘lerende school’ is professionaliteit van groot belang. Een leerkracht die professionaliseert, onderzoekt voortdurend de eigen praktijk om zo het onderwijs aan kinderen te verbeteren. Die leerprocessen leiden ertoe dat wij leersituaties voor onze kinderen beter kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren, zodat kinderen ook anders leren en tot betere leerresultaten komen. Gezamenlijk ontdekken en bespreken wij de mogelijkheden om kinderen nog beter te begeleiden. Zo werken we met kindgesprekken waarbij we de kinderen actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling.

Op de Haafakkers zoeken wij actief naar verbeteringen en is er vertrouwen in het team om dit op een juiste manier gestalte te geven.

De inspecteur gaf in zijn laatste bezoek aan dat de Haafakkers over een enthousiast, eensgezind en ambitieus team beschikt. Schoolbreed is er sprake van een professionele verbetercultuur waarbij de kwaliteitszorg een sterk punt is.

1.5 Sfeer

De sfeer op de Haafakkers wordt gekenmerkt door bovengenoemde 5 bouwstenen die onze visie weergeven.
Naast de hier boven genoemde bouwstenen is onderstaande tekst van zeer groot belang voor onze kijk op: ‘hoe gaan we met elkaar om op onze school’.

Bij de stammen van noordelijk Natal in Zuid-Afrika is de gebruikelijke begroeting – het equivalent van ‘hallo’ in het Nederlands – sawu bona, wat letterlijk wil zeggen: ‘Ik zie u’. De tegengroet luidt bijvoorbeeld sikhona, ‘Ik ben hier’. De volgorde van deze begroetingsvormen is belangrijk: pas als u mij ziet, besta ik. Doordat u mij ziet, laat u mij als het ware bestaan. Deze betekenis, die impliciet in de taal verankerd is, maakt deel uit van het idee van ubuntu, een opvatting die sterk vertegenwoordigd is onder de autochtone bevolking van Afrika ten zuiden van de Sahara. Het woord ubuntu stamt van het Zoeloe-gezegde umuntu ngumuntu nagabantu, dat letterlijk vertaald kan worden als: ‘Een mens wordt pas mens door andere mensen’. Zijn we met deze zienswijze grootgebracht, dan is onze identiteit gebaseerd op het feit dat we worden gezien: dat mensen om ons heen ons als persoon respecteren en erkennen.

1.6 Team

Dennis Lindelauf is interim directeur van de Haafakkers. Hij wordt ondersteund door 2 coördinatoren: Danielle Creuwels en Karlijn Vendel. Samen vormen zij het management van de Haafakkers.

De groepsleerkrachten zijn voornamelijk bezig met lesgeven in hun groep. Daarnaast hebben zij nog een aantal verschillende taken op schoolniveau. Op rekengebied kunnen wij gebruik maken van de specialistische kennis en vaardigheden van Ingeborg Hofman.

De interne begeleider (IB-er) op de Haafakkers is Ellen Milder. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg op onze school. De taken en verantwoordelijkheden van de IB-er zijn onder te brengen in een 3-tal soorten werkzaamheden:
•  Gericht op de schoolorganisatie
•  Gericht op de onderwijsinhoud
•  Gericht op externe contacten. 

1.7  Samenwerking binnen de Brede School

Hieronder is de visie verwoord van de partners van de Brede School de Vogeltuin.

We zien de Brede school als het kloppend hart en het middelpunt van het dorp. Ouders hebben profijt van op elkaar aansluitende opvang. We willen met onze samenwerking kinderen kansen bieden om zich optimaal te ontwikkelen. We willen gebruik maken van elkaars kwaliteiten en faciliteiten. Denk aan het realiseren van doorgaande lijnen (bv overdracht van voorschoolse voorzieningen) of het optrekken in projecten (bv samen de laaggeletterdheid aanpakken). Dit geeft ons de mogelijkheid om met één gezicht naar buiten te treden vanuit een gezamenlijke en breed gedragen sociaal-pedagogische aanpak.

Zie verder: www.bredeschooldevogeltuin.nl

1