Ouders

4.1 Aanmelding en kennismaking

Als kinderen naar de basisschool gaan, is dat een hele stap. Het kind krijgt te maken met een nieuwe dagindeling, heel veel andere kinderen en verschillende leerkrachten. Ook de ouder(s) gaan een nieuwe fase in. Niet alleen moeten de ouders hun kind ineens toevertrouwen aan een school, ze krijgen ook zelf veel met school te maken. Natuurlijk is de overgang naar school minder groot dan vroeger doordat veel kinderen al een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezochten. Toch blijft de stap naar de school groot. Ouder(s) hebben soms veel vragen. De eerste vraag is uiteraard; welke school kies ik voor mijn kind?
Om een goed beeld te krijgen van de Haafakkers, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de school voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. In het oriëntatiegesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de school en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Op deze wijze hopen wij het kind en u als ouders een beeld te geven van de sfeer en werkwijze op de Haafakkers. Tijdens het oriëntatiegesprek ontvangen ouders een voorlopig inschrijfformulier en een folder van onze school.
Kijk voor meer ouderinformatie en informatie over ‘passend onderwijs’ op onze website www.dehaafakkers.nl

Aannamebeleid en toelatingsprocedure
Zodra wij het voorlopig aanmeldingsformulier ontvangen hebben, ontvangt u een bevestigingsbrief voor ontvangst. Na 3 jaar en 10 maanden wordt besloten of wij uw kind definitief kunnen inschrijven op onze school. Vanzelfsprekend is er dan al gekeken of de Haafakkers de geschikte partij is als school voor uw kind. In sommige situaties zal voor een ander traject gekozen gaan worden. Dat heeft te maken met de afspraken die hiervoor gelden binnen “passend onderwijs”.
Ongeveer 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouders om het eerste wenmoment te plannen en het bijbehorende intakegesprek te houden. Het intakegesprek heeft als doel verdere informatie uit te wisselen van zowel de kant van de ouders als de school. De overige 4 wenmomenten worden tijdens de intake gepland. 
Voor de kinderen die 4 jaar worden tussen 1 juni en 1 oktober geldt, dat deze kinderen na de zomervakantie op de Haafakkers starten. Deze kinderen hebben dan geen 5 wenmomenten, maar 2 wenmiddagen in juni. Uw kind ontvangt voor deze wenmiddagen een uitnodiging.

4.2 Ouders en de Haafakkers

Ouders vertrouwen hun dierbaarste ‘bezit’ aan een school toe. Daarom is het van belang dat zij een belangrijke plaats innemen in ons onderwijs. Ouders moeten vertrouwen hebben in de school van hun kinderen. Ondanks dat vertrouwen kunnen ouders zich zorgen maken; zij vragen zich bijvoorbeeld af of zij wel de goede school hebben gekozen, of hun kind zich er wel gelukkig voelt, of het pedagogisch klimaat wel in orde is, of hun kind zich er wel kan ontplooien, of de sfeer goed is, of zij zelf mogen meedenken over het onderwijs en of de school hen niet als lastig ervaart. Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid. Zodra het kind de school binnenstapt, geven ouders een deel van deze verantwoordelijke taak uit handen terwijl zij wel eindverantwoordelijk blijven. Natuurlijk is de primaire taak van de school het lesgeven, maar dat gebeurt in een pedagogische context. Leren zonder opvoeden is niet mogelijk. Daar ligt meteen ook een spanningsveld tussen school en ouders: waar ligt de grens tussen leren in een pedagogische context en opvoeden? In de huidige samenleving heeft een school ouders nodig voor een optimale ontwikkeling van de leerling. In het onderwijs staan de kinderen centraal. In onze huidige maatschappij wordt van ons verwacht dat wij een veilige omgeving creëren en voor goed onderwijs zorgen.

4.3 Ouderraad

De OR bestaat uit een aantal enthousiaste mensen die met veel toewijding en creativiteit meewerkt aan en meedenkt over een fijn schoolklimaat voor onze kinderen. De OR staat graag open voor suggesties van ouders en doet tevens een beroep op alle ouders om te helpen bij diverse activiteiten. De ouderraad stelt zich ten doel:

 • het bevorderen van contact en samenwerking tussen gezin en school;
 • het (mede)organiseren van, of assisteren bij activiteiten zoals: de schoolfotograaf, het schoolreisje, het Sinterklaasfeest;
 • het (mede)financieren van niet in het leerplan opgenomen activiteiten;
 • overleg met het team. De ouderraad probeert deze doelstellingen te bereiken door regelmatige besprekingen met de directeur en de teamleden.

De financiële middelen bestaan uit:

 • de ouderbijdrage
 • de opbrengsten uit verschillende activiteiten zoals een kledinginzameling, sponsorloop of een bazaar. De financiële middelen worden o.a. besteed aan: Sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en carnavalsviering. Eens per jaar wordt de financiële verantwoording op de website gepubliceerd. De samenstelling van de ouderraad kunt u vinden onder de kop ‘ouderraad’ op onze website.

4.4 MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De inspraak is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap 1992 (WMO). De overheid laat steeds meer belangrijke beslissingen over aan de scholen zelf; beslissingen die te maken hebben met het onderwijs, de klassenindeling, fusies, personeelsbeleid, ARBO, vakantierooster, invulling van ADV-dagen, combinatiegroepen, nieuwbouw, conflicthantering etc. Een actieve MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.
De MR kent twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Voor welke zaken de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft, is geregeld in de al genoemde wet of in een apart medezeggenschapsreglement. Daarnaast kan de MR altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. Bij eventuele conflicten kan de MR terecht bij een geschillencommissie.
De samenstelling van de MR kunt u vinden op de pagina van de MR van onze website.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De GMR, Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, is een orgaan binnen Wonderwijs dat de gezamenlijke belangen behartigt van de 15 basisscholen binnen onze stichting. Dat betekent dat beleidszaken die alle scholen aangaan in de GMR worden besproken. Het gaat hier bijvoorbeeld om functioneringsgesprekken, sollicitatieprocedures, het bestuursformatieplan etc. Via advies- en instemmingsrecht geeft de GMR al dan niet haar goedkeuring aan beleidspunten.

4.5 Ouderbijdrage

De minimale vrijwillige ouderbijdrage voor onze school bedraagtÄ 17,50 per kind. Van dit bedrag wordt een aantal activiteiten betaald.
De kosten voor het schoolreisje liggen, afhankelijk van de bestemming, tussen de 15 en 25 euro per kind.
Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiële bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer.
De contactgegevens zijn:
Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel
E-mailadres: info@lgob.nl

4.6 Klachten

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos, u kunt een klacht indienen. Artikel 14 Klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel.

Een klacht indienen kan op elk moment, maar hetgeen waarover geklaagd wordt, mag niet langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen.

In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders en van de school; die bereid moeten zijn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘Klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs’).
Deze is op verzoek voor iedereen ter inzage.

Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in:

 1. Op onze school is D. Creuwels de contactpersoon. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij deze contactpersoon. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan.
 2. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van SKO Batavorum is dat mevrouw Sonja Tettero, Sonja@vertrouwenszaken.nl
  06-24676470
 3. Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, www.gcbo.nl)
 4. Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen, lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep gaan. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur. Op school is de klachtenregeling ter inzage.


4