1

Onze school

1.1 Algemeen

De St. Jacobusschool maakt deel uit van Stichting Wonderwijs. In Wonderwijs hebben vijftien basisscholen en (integrale) kind centra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld.

Binnen Wonderwijs werken ruim 350 professionals elke dag aan de brede ontwikkeling van ca. 4000 kinderen.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Wilt u meer over Wonderwijs lezen klik dan op Wonderwijs.

De St. Jacobusschool is een school met een katholieke signatuur. Dit neemt niet weg dat er binnen onze school plaats is voor iedereen. Op onze school zitten ook kinderen met een andere of géén specifieke geloofsovertuiging. Het leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars ‘anders zijn’ kan hierdoor worden versterkt. Men kan stellen dat deze diversiteit aan geloofsovertuigingen ons zelfs sterker maakt. Onze school staat midden in Valburg en is de enige school voor primair onderwijs in het dorp. Het gebouw heeft 9 groepslokalen en een centrale ontmoetingsruimte. Deze multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor diverse activiteiten.

Rondom de school is veel speelruimte; de speelplaats heeft een verhard gedeelte en een kunstgrasgedeelte met veel klim- en klautertoestellen. Voor onze gymlessen maken we gebruik van de sportzaal in ‘t Kriekske. Dit doen we o.a. ook met een vakleerkracht.

1.2 Missie

‘Samen….. maakt mij sterk’

Naar onze overtuiging staat een goed ´pedagogisch klimaat aan de basis van een gezonde en evenwichtige schoolontwikkeling van kinderen. Daarin is een goede relatie tussen leerlingen onderling, leerling en leerkracht, team, ouders én de diverse geledingen die bij de St. Jacobusschool betrokken zijn, onontbeerlijk. Daarom luidt onze missie:

‘Samen…… maakt mij sterk’.

De school is een plaats waar onderlinge relaties gedragen worden door de zorg voor jezelf, elkaar en je omgeving. Wij vinden het van belang dat kinderen op een positieve wijze worden aangemoedigd en gestimuleerd bij hun cognitieve, sociale en sensomotorische ontwikkeling. Daarom creëren wij in onze school bewust actieve en uitdagende activiteiten die bijdragen aan de vorming en opvoeding van onze leerlingen. Daarbij ligt het accent op samen werken en samenwerken.

Beide aspecten zijn, wat ons betreft, van belang om een kind zo goed mogelijk toe te rusten voor het vervolgonderwijs en het latere leven. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zoveel mogelijk leert, al naargelang zijn eigen mogelijkheden, maar ook dat het plezier heeft in het leven, dat het open en communicatief is, dat het zich aanvaard weet en dat het zich verbonden voelt met andere mensen en met de wereld om zich heen. Wij zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich op basis van bovenstaande uitgangspunten maximaal kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden én naar de persoon die ze zijn en willen worden.

1.3 Visie

Onze pedagogische visie
In de opvoedkundige visie staat het ontdekken van je eigen kwaliteiten centraal, trots zijn op wie je bent en wat je kunt. Leerkrachten spreken kinderen aan op hun competentie en niet op hun falen. Elk kind wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leren, ontwikkeling en emancipatie. De school biedt daarvoor duidelijkheid en structuur. Kinderen leren niet om te leren, maar om te leven. We zijn daarom niet alleen gericht op de verstandelijke ontwikkeling van het kind, maar op een veelzijdige ontplooiing van talenten. Kinderen leren behalve met hun hoofd (het cognitieve/creatieve leren), ook met hun hart (het sociale leren) en met hun handen (het praktische/creatieve leren). Eigen initiatief, zelfstandig werken en de interesses geven leerlingen doorlopend impulsen om aan hun ontwikkeling te werken. De leerkracht creëert uitdagende leersituaties, stimuleert de kinderen en stuurt bij. De principes van adaptief onderwijs (onderwijs op maat) zullen we in ons onderwijs de komende jaren, verder blijven uitwerken.

Onze didactische visie
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om zoveel mogelijk zelf oplossingen te vinden voor hun vragen en problemen. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen, onder andere via computer/internet en (bibliotheek-)boeken. Zelfstandig werken en het vermogen tot samen werken en samenwerken zijn daarbij belangrijke, te ontwikkelen vaardigheden. Wij borgen de positieve ervaringen van het zelfstandig werken in ons onderwijs en blijven ze ontwikkelen. Omgaan met verschillen en dus het aanbod van instructie op niveau, blijft naast de ontwikkeling van coöperatieve werkvormen, ook in de komende jaren bij ons op de St. Jacobusschool uitgangspunt van schoolontwikkeling. Deze voornemens zijn opgenomen in ons schoolplan.

1.4 Team

Directie
​​​​​​​
De directeur Marieke Schooltink draagt, samen met het team van leerkrachten, zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie, de sfeer, de leerlingbegeleiding, de ouderhulp en het welzijn van allen die bij de school betrokken zijn. De directeur geeft leiding en richting aan het team, staat ouders te woord en vertegenwoordigt de school in besprekingen met het managementteam, het college van bestuur en externe instanties. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is de directeur vrijgesteld van lesgebonden taken.

Leerkrachten
Per 1 augustus 2020 zijn er op onze school 8 leerkrachten, een onderwijsassistent en een vakleerkracht voor gym werkzaam. Het zijn enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die hart voor de kinderen hebben en serieus met ouders/verzorgers omgaan. Op de St. Jacobusschool besteedt de leerkracht veel aandacht aan lesvoorbereiding, lestaken en het vastleggen van leerlingengegevens. Ook is er veel overleg over leerlingenzorg. Daarnaast maken teamleden deel uit van projectgroepen, die zich bezighouden met het ontwikkelen en onderhouden van de onderwijskwaliteit, en nemen zij samen met ouders de organisatie op zich van festiviteiten voor onze kinderen.

Intern Begeleider (IB-er)
De Interne begeleider (IB-er), mevrouw Carola Leenders, houdt zich bezig met de organisatie en coördinatie van de leerlingenzorg op onze school. Het coördineren van leerling-besprekingen, bijwerken van het leerlingvolgsysteem, interpreteren van toetsuitslagen, overleg voeren hierover met collega’s, contacten onderhouden met ouders en externen en het bijhouden van de orthotheek zijn kenmerkende activiteiten van de IB-er.

ICT coördinator
ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Het werk van de ICT-coördinator is erop gericht het gebruik van de computer in het onderwijs te bevorderen en op de hoogte te blijven van allerhande ontwikkelingen betreffende het computeronderwijs. In overleg wordt er bekeken welke computerprogramma’s aansluiten bij ons onderwijs en op welke manier de computer een rol kan spelen bij de leerlingenzorg.

Conciërge
De conciërge, draagt zorg voor praktische zaken zowel binnen als in de directe omgeving van de school.