2

Onderwijs

Op de St. Jacobusschool wordt les gegeven aan kinderen van groep 1 t/m 8.

Onze groepen zijn allemaal heterogeen samengesteld. Dat betekent dat in een lokaal kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. De implementatie van nieuwe methoden en didactische werkvormen die wij gebruiken zijn op deze organisatie afgestemd.

2.1 Vakken en methodes

In het overzicht hieronder ziet u de vakken die wij aanbieden met de daarbij behorende methodes.

2.2 Zorg voor kinderen

Volgen van de kinderen
Alle kinderen ontwikkelen zich op een andere manier. Zij behalen dan ook verschillende resultaten.

Op de St. Jacobusschool volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op meerdere manieren. Aan de hand van het dagelijkse werk van kinderen en de daarbij behorende methode gebonden toetsen. Daarnaast worden op vaste momenten in het jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen en de scores op te slaan, is het mogelijk om de ontwikkeling van kinderen op lange termijn te kunnen volgen.

Hierdoor kunnen we regelmatig ons onderwijs evalueren.

Zorg op maat
Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. ‘Onderwijs op maat’ betekent voor ons immers ook ‘zorg op maat’!

Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leraren samen met de IB-er de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard informeren wij u als ouder hierover. Voor kinderen met heel goede resultaten zijn extra materialen en leeractiviteiten beschikbaar in de vorm van Levelwerk. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, werken zelfstandig aan de extra opdrachten. Zij worden hierin, met de planning en uitvoering van deze activiteiten, wekelijks begeleid. Ook kinderen met minder sterke resultaten krijgen extra begeleiding. Dat staat in de groepsplannen vermeld. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Waar nodig, wordt het plan tussentijds bijgesteld. Groepsplannen worden opgesteld door de groepsleerkracht. De ouders worden hierover geïnformeerd. Daarnaast volgen wij de kinderen in groep 1-2 ook nog met observaties d.m.v. de KIJK lijsten.De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leraar een belangrijke rol speelt. Op deze wijze krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft . Daarvoor hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld, die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.

Passend onderwijs en zorgplicht

Goed onderwijs voor alle leerlingen én zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Scholen hebben zorgplicht
Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten.

Binnen de school of op een andere school?
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor
om extra informatie vragen bij de ouders. Van ouders wordt verwacht dat ze de informatie met school deelt, dit heet informatieplicht. De school moet vervolgens actief onderzoek doen om te bekijken of ze een zo passend mogelijk aanbod kan bieden. De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan bieden binnen
de basisondersteuning of met de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Passende onderwijsplek
De school maakt vervolgens de afweging of en hoe ze de ondersteuning kan bieden. Als de school van aanmelding geen passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoekt de school samen met ouders de mogelijkheden van een passende plek op een andere reguliere school, op een school voor speciaal basisonderwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheid van school.

Termijn
Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek aan te bieden op de eigen school of op een andere school. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De tijd die nodig is om aanvullende informatie te verzamelen telt niet mee in deze termijn.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra ondersteuning of de route naar een passende onderwijsplek vindt u op de website van het Samenwerkingsverband PassendWijs www.swv-passendwijs.nl

Begeleiding naar het Voortgezet onderwijs

Voor de begeleiding van onze groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs (VO) volgen we de overdrachtsprocedure zoals die jaarlijks wordt opgesteld door het SWV Passend Wijs. De procedure houdt o.a. in dat er in november een eerste oriënterend gesprek plaats vindt tussen de leerkracht van groep 8 en de ouder(s)/verzorger(s) over de mogelijkheden en wensen van de leerling. In december volgt dan de uitnodiging aan ouder(s)/verzorger(s) om de scholenmarkt VO te bezoeken. In februari, vinden de eind-adviesgesprekken plaats met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Daarna start het proces van aanmelding door de ouder(s)/verzorger(s). Tenslotte vindt in april de verplichte eindtoets plaats. De resultaten worden zowel naar leerling en ouder(s)/verzorger(s), als naar de betreffende school voor VO gecommuniceerd.