3

Kwaliteit en resultaten

3.1 Leerlingvolgsysteem

Wij selecteren de toetsen en de manier waarop we de kwaliteit bewaken zorgvuldig, omdat wij vinden dat zij een meerwaarde moeten hebben binnen ons onderwijs. Dit ziet er als volgt uit:

 • Methodegebonden toetsen. Deze worden geëvalueerd door de groepsleerkracht
 • Onze school maakt gebruik van het LOVS, het Leerling Onderwijs Volg Systeem van het CITO. Onze IB-er is eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering ervan. Jaarlijks wordt een toetskalender opgesteld. Ook bespreekt de IB-er de toets scores met de verantwoordelijke leerkracht. Uiteraard worden ouders direct geïnformeerd bij opvallende scores van hun kind.
 • Om de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 extra te volgen, maken we tevens gebruik van de KIJK registratie. Deze vullen we in na ongeveer 1 maand onderwijs, vervolgens halverwege en aan het eind van groep 1 en halverwege en aan het eind van groep 2.
 • Groepsbesprekingen. Twee maal per jaar zal onze IB-er met de leerkracht de hele groep doorspreken. Ieder kind komt dan aan bod; hoe functioneert het kind cognitief, sociaal – emotioneel, hoe ligt het kind in de groep enz. Ook de groep als geheel wordt in de gesprekken meegenomen. Leerkrachten hebben altijd de mogelijkheid om de IB-er te consulteren op het moment dat er zorg is over een leerling. Samen bekijken ze welke route wordt uitgestippeld. Voor we tot actie overgegaan, worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Zij worden uiteraard nauw betrokken bij het vaststellen van het zorgbeleid voor hun kind.
 • Al deze resultaten, inclusief de observaties in de onderbouw worden vastgelegd in een leerlingdossier.
 • Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind(eren) in te zien. Voor alle duidelijkheid: leerling-dossiers zijn eigendom van de school. Bij een overgang van een kind naar een andere school blijft het originele dossier op school, zodat daar bij navraag op een later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe school ontvangt naast het onderwijskundig rapport een kopie van de belangrijkste stukken uit het dossier.
 • Tevredenheidsonderzoeken. Dit is een instrument om de hele schoolpraktijk te analyseren. Alle betrokkenen worden bij dit onderzoek om hun mening over onze school gevraagd. Wij gaan als school met hieruit voortgekomen verbeterpunten aan de slag.

3.2 Eindtoets

Alle scholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Wij hebben gekozen voor de IEP toets.

De IEP toets:

 • meet lezen, taalverzorging en rekenen;
 • geeft kinderen die meer kunnen dan de verplichte niveaus kans dit te
 • laten zien;
 • sluit écht aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld
 • door het Ministerie van OCW.

De opgaven van de toets staan in twee, fris vormgegeven toetsboekjes. Uw kind mag in de boekjes schrijven, wat de toets erg overzichtelijk maakt.

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 achtereenvolgende ochtenden. Beide dagdelen duren maximaal 2 uur. Voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan eventueel in overleg meer tijd uitgetrokken worden. Op beide dagdelen werkt uw kind aan taal- en rekenopgaven. Als uw kind ziek is of door omstandigheden niet aanwezig is, kan de IEP Eindtoets op een later moment gemaakt worden. Het inhaalmoment van de IEP Eindtoets kan door de school zelf gepland worden binnen een bepaalde periode.

3.3 Uitstroom

We houden zorgvuldig bij hoe de ontwikkeling van onze leerlingen verloopt. Dat doen we aan de hand van het CITO leerlingvolgsysteem. Onze school neemt in groep 8 deel aan de eindtoets van de IEP. De resultaten zijn een graadmeter bij de doorstroming van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs. De adviezen voor het voortgezet onderwijs liggen op het niveau dat overeenstemt met de samenstelling van de leerling-populatie. De onderwijsinspectie steunt ons in die opvatting.

Wij blijven onze schoolverlaters volgen, vooral om te zien of de aansluiting met het voortgezet onderwijs goed verloopt. Daarover voeren we overleg met onze collega’s uit het voortgezet onderwijs.

Cijfers over uitstroom >>> 

3.4 Veiligheid

Veilgheid binnen een school is voor ons van wezenlijk belang.

Binnen de school doen zich buitengewoon veel situaties voor, waarin kinderen zich heel kwetsbaar opstellen binnen de groep, of bijvoorbeeld bij het spelen op het plein. Situaties, die gemakkelijk kunnen leiden tot gevoelens van ontevredenheid, jaloezie en je achtergesteld of zelfs genegeerd voelen. Dergelijke situaties leiden gemakkelijk tot pestgedrag. Er wordt een slachtoffer gezocht en gevonden.

Pestgedrag is een niet te ontkennen fenomeen, dat zich de laatste jaren steeds meer voordoet bij zowel kinderen als bij volwassenen. Wij werken zoveel mogelijk preventief aan dit probleem met de Kanjertraining. De Kanjertraining is er ook op gericht om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te creeëren en behouden.

Ook de leerkrachten volgen hiervoor scholing om deze vaardigheden te onderhouden.