Ouders

De school is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. Wij motiveren ouders om een actieve rol in de school te vervullen, vanuit de gedachte van gedeelde verantwoordelijkheid. Wij stimuleren ouders op ouderavonden om hun visie ten aanzien van kwaliteit van onderwijs te ventileren zodat een dialoog ontstaat. Er vindt informatie-uitwisseling plaats in een sfeer van vertrouwen en openheid. Kortom: wij stellen ouderbetrokkenheid zeer op prijs en zien het als een noodzaak in de begeleiding van uw kinderen.

In ons schoolplan is opgenomen dat een leerling bij ons op school een nadrukkelijke rol speelt tijdens de rapportage gesprekken over welbevinden en schoolontwikkeling. Kortom: we praten met kinderen meer dan over kinderen. Bij belemmeringen in de ontwikkeling van een kind beschouwen we de ouders als de eerste deskundigen.

Via onze schoolgids, nieuwsbrief, informatieavonden, oudergesprekken en intakegesprekken maken we aan u duidelijk wie we zijn en waar we voor staan. Iedere jaar nemen we een ouderenquête af om de tevredenheid van ouders te peilen, met name over de kwaliteit van ons onderwijs en de informatievoorziening van de school. De opbrengsten van dit onderzoek worden zowel in het team als in de medezeggenschapsraad besproken. Waar nodig passen we dan ons beleid aan t.a.v. de opmerkingen die ouders hebben gemaakt.

4.1 Aanmelden

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Om te wennen mogen ze in een periode van vier weken daaraan voorafgaand een aantal dagdelen in de week meedraaien in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig zijn in juli of augustus starten na de zomervakantie en komen gezamenlijk een uurtje wennen in de laatste week vóór de zomervakantie. In overleg met de andere scholen in de gemeente Overbetuwe is afgesproken dat alle kleuters die vóór 1 oktober 4 jaar worden, bij de start van het schooljaar mogen instromen.

Voor de aanmelding van alle nieuwe leerlingen hanteren we een intakeprotocol. Voorafgaand aan de inschrijving voeren we met u en het liefst in het bijzijn van uw kind, een kennismakingsgesprek. Dat doen we bij voorkeur op een moment als de school in bedrijf is. In dit gesprek willen wij u, maar vooral uw kind al wat beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u te bekijken of onze school bij uw kind past. Na afloop van het gesprek krijgt u een inschrijfformulier. De aanmelding is een feit wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend op school heeft ingeleverd. Ruim voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u opnieuw een uitnodiging voor een vervolggesprek, waarin we o.a. de wenmomenten voor uw kind vastleggen. Als een leerling op school komt vindt er vooraf uitgebreid contact plaats met de instelling waar het kind vandaan komt. Met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf is bovendien een schriftelijke overdrachtsprocedure overeengekomen. Waar nodig vindt ook mondelinge overdracht plaats. Op onze website is een inschrijfformulier voor aanmelding op onze school te downloaden.

4.2 Ouderraad

Wat op veel scholen de ouderraad wordt genoemd heet op ’t Startblok de activiteitencommissie, of kortweg AC.

De AC is belast met de organisatie en uitvoering van alle activiteiten die gedurende het schooljaar op onze school plaatsvinden. Dit zijn vooral activiteiten die niet direct onderwijs gebonden zijn. Denk hierbij aan sportdagen, schoolreisjes, sinterklaasfeest, kerstviering en de vastenactie. Voor de organisatie van alle activiteiten worden werkgroepen samengesteld waarin leerkrachten en AC-leden nauw samenwerken. Iedere 6 weken vergadert de AC (bestaande uit 14 ouders en twee leerkrachten), waarbij alle lopende zaken binnen de diverse werkgroepen besproken worden. Mocht u vragen hebben of wilt u deelnemen aan de AC, dan kunt u mailen naar  activiteitencommissie@t-startblok.nl

4.3 Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Onze raad bestaat uit maximaal 3 vertegenwoordigers vanuit de ouders en 3 teamleden. Jaarlijks verantwoordt de MR haar activiteiten in een jaarverslag, dat ook op de website wordt gepubliceerd. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn: Financiën, Personeelsbeleid, Beheer van het gebouw, vakantierooster en andere algemene schoolse beleidzaken. Mocht u vragen hebben of wilt u deelnemen aan de MR, dan kunt u mailen naar
MR@t-startblok.nl.

Naast bovengenoemde medezeggenschapsraad is er binnen onze stichting Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Met een GMR hoeft het bevoegd gezag over onderwerpen van gemeenschappelijk belang slechts één keer overleg te plegen, in plaats van met alle Medezeggenschapsraden van de scholen afzonderlijk. De besluitvorming over bovenschoolse zaken zal hierdoor duidelijker en sneller zijn. Onze medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden die de scholen gezamenlijk aangaan.

4.4 Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 37,50. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in de AC, na fiat van de oudergeleding van de MR. Stroomt uw kind gedurende het schooljaar in, dan wordt de bijdrage daarop aangepast. De ouderbijdrage wordt aan uw kind besteed onder andere voor een cadeautje met Sinterklaas, eten en drinken bij diverse festiviteiten, schoolreisje en andere activiteiten. Jaarlijks worden bestedingen verantwoord in het financiële verslag en vastgesteld in de jaarvergadering. Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de stichting Leergeld Oost Betuwe.
Leergeld Oost Betuwe is een instelling die kan bijdragen in de schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar.

De adresgegevens zijn:
Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
E info@lgob.nl

4.5 Klachten

Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle belanghebbenden in school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch kunnen op school soms gebeurtenissen plaatsvinden waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos. U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan op elk moment. De klachtencommissie weegt bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Een procedure bij de klachtencommissie duurt echter lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en directeur/adjunct directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders en van de school, beiden moeten bereid zijn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze ligt op verzoek voor iedereen ter inzage. Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in? Op onze school zijn twee contactpersonen benoemd: Anja Smits en Dorothé de Vries - Peters. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij één van de contactpersonen. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van stichting Wonderwijs is dat Sonja Tettero. Zij is te bereiken via mail: Sonja@vertrouwenszaken.nl of telefonisch 06-24676470. Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur. Op school ligt naast de klachtenregeling, de brochure ‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ ter inzage. Deze kunt u ook downloaden via www.gcbo.nl.

Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie of ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwensinspecteur bij het centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900 - 1113111.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de aanwezige protocollen op school.

4.6 Privacy en leerling gegevens 

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Daltonschool ‘t Startblok de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden de richtlijnen en afspraken uit het Handboek informatiebeveiliging en privacy, dat stichting Wonderwijs voor haar scholen heeft opgesteld. www.wonderwijs.nl/privacy

Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen
Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het doorlopen van de schoolloopbaan en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier (alle geregistreerde informatie over een leerling).

Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen gegaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school en het bevoegd gezag.

In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen. Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd.

Bij onze school is een (groot) aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze school alle gegevens in haar bezit heeft. Het gaat hierbij om:

  • de medische dossiers die vallen onder het beheer van de schoolarts
  • de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, die vallen onder het beheer van de directie. Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders hebben uiteraard het recht deze in te zien.
  • de schooldossiers worden twee jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd.
  • het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
  • de school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van dossiergegevens bij derden.

Zie voor verdere gegevens over de Algemene Verordening Gegevensbescherming www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders
Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier.

Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest verzamelt het schoolbestuur alle informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (alle geregistreerde informatie over het personeelslid).

Hoe gaan wij om met sociale media
Met een betrekking tot de omgang met sociale media is een ‘gedragscode voor het gebruik van sociale media’ opgesteld die alle medewerkers hebben ontvangen. Op alle scholen binnen onze stichting Wonderwijs worden leerlingen onderwezen in de omgang met sociale media.

Hoe gaan wij om met het maken en gebruiken van foto’s en video’s
Het is op Daltonschool ‘t Startblok mogelijk dat er tijdens de lessen video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet buiten school gebruikt.

Af en toe worden er foto’s video-opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden als voorlichtings materiaal. Als een kind hierop te zien is, kunnen deze opnamen alleen met toestemming van de ouder(s)/voogd(en) als zodanig worden gebruikt. Toestemming van ouders is eveneens vereist als hun kind gefilmd wordt voor privédoeleinden. Hierbij valt te denken aan ouders die willen filmen tijdens bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag op school. Dan dient er vooraf toestemming te zijn van de directie van onze school.

Het maken van foto’s of video-opnamen van een leerling door (een medewerker van) onze school geschiedt altijd op basis van toestemming van ouders/voogden. Deze toestemming wordt in ieder geval eens per schooljaar bij ouders getoetst. Bij de inschrijving van een leerling wordt schriftelijk toestemming voor het gebruik van foto's en video-opnamen voor genoemde doeleinden, gevraagd.

Wat vragen wij van ouders
Voorzieningen zoals bijvoorbeeld digitale camera’s, mobiele telefoons en tablets zorgen ervoor dat ouders op schoolbijeenkomsten veel foto’s en video-opnames kunnen maken. Wij kunnen dat niet verbieden. Wij vragen echter voorafgaand aan dergelijke events of ouders eraan willen denken dat lang niet alle ouders van leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden op sociale media geplaatst worden. Wij verzoeken hen om alleen opnames waar uitsluitend hun eigen kind op staat, via sociale media te verspreiden.

4