3

Kwaliteit en resultaten

Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Op de Elstar voeren we een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren van de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Via de volgende link leest u meer over kwaliteitszorg op de Elstar. Hoe wij de leerlingen volgen leest u hieronder terug.

3.1 Leerlingvolgsysteem

De Elstar volgt haar leerlingen op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau. Naast dagelijkse observaties maken wij hierbij gebruik van verschillende instrumenten, waaronder het IEP leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft ons inzicht in de groei en ontwikkeling van leerlingen op cognitief niveau. Daarnaast gebruiken we, als onderdeel van de IEP, het instrument Hart & Handen, waarin we de ontwikkeling van leerlingen op sociaal-emotioneel niveau kunnen volgen. De leerkrachten en de IB-er analyseren samen de resultaten en stellen waar nodig de onderwijsplannen bij. Daarnaast heeft de IB-er leerling-besprekingen met de leerkrachten. Voor informatie over onze startgesprekken, 10-minutengesprekken, extern advies, dyslexie, verrijking en verdieping en Passend onderwijs: klik hier.

3.2 Doorstroomtoets

De IEP- doorstroomtoets wordt in de eerste twee weken van februari afgenomen. Het resultaat van iedere leerling wordt vergeleken met die van alle leerlingen die aan deze toets hebben meegedaan. Aan de hand hiervan wordt een score berekend. In 2024 lag onze schoolscore van 78,9% boven het landelijke gemiddelde van 78,0%.

In 2021 hadden we een schoolscore van 82% (landelijk gemiddelde 79,7%). In 2022 lag onze schoolscore van 82,6% ook boven het landelijk gemiddelde van 80%. In 2023 lag onze schoolscore van 82,1% boven het landelijke gemiddelde van 79,5%.

Een getal zegt niet alles. Wij volgen onze leerlingen gedurende de hele basisschoolperiode. Een advies voor het voortgezet onderwijs wordt niet op basis van de doorstroomtoets gegeven, maar op basis van wat een kind acht jaar lang heeft laten zien. Wil je meer weten over de IEP? Klik dan op de volgende link: IEP doorstroomtoets.


3.3 Uitstroom

Tussen 10 – 31 januari ontvangen de leerlingen van groep 8 hun voorlopig advies. Na de uitslag van de doorstroomtoets ontvangen ze hun definitieve schooladvies uiterlijk 24 maart. De leerlingen ontvangen met hun ouders hun advies tijdens een gesprek. Het advies kan na de doorstroomtoets alleen naar boven bijgesteld worden, als dit in het belang van de leerling is. De leerlingen schrijven zich tussen 25 en 31 maart in op het voortgezet onderwijs. De Elstar maakt een overstapdossier aan voor de vervolgschool. Aan het begin van het schooljaar worden leerlingen en ouders hierover uitgebreid geïnformeerd tijdens de informatieavond.

Onze kinderen stromen goed uit. Dat weten we, omdat we contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs. We volgen onze leerlingen dus ook nog na groep 8. Op deze manier hebben wij een goed beeld van het effect van ons onderwijs en weten wij of de adviezen die wij geven goed aansluiten. Via de volgende link kunt u meer over de uitstroom teruglezen.

3.4 Veiligheid

Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen en medewerkers zich op onze school veilig, vertrouwd en betrokken voelen. Wij zijn een Vreedzame, Leer- en Veerkracht School. Kinderen krijgen via Vreedzaam activiteiten, tips en handvatten hoe ze het best kunnen handelen in verschillende situaties. Hierbij werken we met mediatoren. Dit zijn kinderen uit groep 6-7-8 die zich vrijwillig aanmelden en een korte cursus als mediator volgen. Deze mediatoren worden tijdens pauzes ingezet om conflicten samen met betrokken kinderen op te lossen. Ook worden kinderen betrokken bij het opstellen van schoolregels en is er een kinderraad. Binnen Vreedzaam werken wij ten aanzien van pestgedrag sterk preventief. Indien nodig werken wij volgens de oplossingsgerichte pestaanpak (OPA). Daarnaast heeft de Elstar een veiligheidsprotocol opgesteld waarmee we alle medewerkers op de hoogte stellen van de afspraken rondom veiligheid, zodat we gezamenlijk werken aan de veiligheid voor de aan ons toevertrouwde kinderen. Via een klik op Veiligheidsprotocol leest u hier meer over.