Ouders

Op de Elstar hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind – school. Via de volgende link leest u terug hoe u betrokken raakt bij onze school.

4.1 Aanmelden

Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. Voor onze organisatie is het fijn om ruim een jaar eerder al te weten of uw kind naar onze school komt. Lees hier meer over het aanmelden en inschrijven van uw kind. Ook leest u hier terug hoe wij groepen indelen en vindt u informatie over de eerste schooldag.

4.2 MR en GMR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen; drie ouders en drie leerkrachten. Zij komen enkele malen per jaar bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen als formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen e.d. Over tal van beleidszaken wordt advies of instemming gevraagd. Om de belangen van de kinderen en het personeel van de Elstar zo goed mogelijk te behartigen, is een actieve en betrokken MR van groot belang. De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op school. Meer informatie over onze MR leest u hier.

Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggen-schapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die alle scholen binnen Wonderwijs aangaan.Wilt u meer weten over de GMR? Klik dan op GMR Wonderwijs.

4.3 Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) organiseert en ondersteunt schoolactiviteiten. De ouders die in deze commissie zitten, ondersteunen het team onder meer bij de thema’s, excursies, de vieringen van het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval en Pasen en de schoolreisjes. De Activiteitencommissie organiseert tevens de Koningsspelen en de tweejaarlijkse sportdag.

4.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Veel van de activiteiten die door de AC worden georganiseerd behoren niet tot het reguliere lesprogramma. Wij vragen u een vrijwillige bijdrage om onder andere deze activiteiten mogelijk te maken. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 40,00 voor het schooljaar 2024-2025. Van deze bijdrage reserveren we per kind elk schooljaar € 5,- voor het kamp in groep 8. Voor dit schoolkamp wordt daarnaast in groep 8 nog een bijdrage van € 105,- gevraagd.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Lees via de link vrijwillige ouderbijdrage meer over deze bijdrage op de Elstar, en via deze link het beleid van Wonderwijs.

4.5 Klachtenregeling

Wonderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om in eerste instantie met de betrokken leerkracht/medewerker in gesprek te gaan.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn er interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Op de Elstar zijn dat Malou Paans en Marijke Mols-Tieleman. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur van Wonderwijs. Klik hier voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon en voor het beleid van Wonderwijs t.a.v. de klachten- en klokkenluidersregeling.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is hiervoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Klik hier voor de klachtenregeling van deze commissie.

4.6 Aandachtsfunctionaris

4.7 Privacy en leerlinggegevens

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Wonderwijs, en daarmee de Elstar, de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen die in het handboek informatie en privacy zijn opgenomen. Via de volgende link leest u meer over ons beleid ten aanzien van privacy en leerlinggegevens, en het privacybeleid van Wonderwijs hierin.

4