Ons onderwijs

2.1 Organisatie en inhoud

Hier leest u onze visie terug. Onze visie is leidend bij onze schoolontwikkeling en in ons dagelijks werk met de kinderen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind van binnenuit gemotiveerd is om zich te ontwikkelen. Onze rol binnen dit ontwikkelingsproces is meer die van begeleider en coach dan alleen maar die van instructeur. Zo is het binnen ons thematisch werken van groot belang dat de kinderen emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn én zelfvertrouwen hebben.

Op de Elstar organiseren wij het onderwijs anders, om onze visie vorm te geven. Zo willen wij aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind en dat past niet in een klassikale, traditionele setting. Wij werken in units en via de volgende link komt u daar meer over te weten: Het werken in een unit.

Wij werken in 2024-2025 met zestien basisgroepen; vier groepen 1/2, vier groepen 3/4, vier groepen 5/6 en vier groepen 7/8. De groepen 7/8 zijn gehuisvest op de dependance op de Mozartstraat in Elst.

Vreedzame, Leer- & Veerkracht school
Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen en goed in hun vel zitten. Wij streven ernaar dat de kinderen en medewerkers zich op onze school veilig, vertrouwd, veerkrachtig en betrokken voelen. Wij werken zoveel mogelijk preventief met het programma van Vreedzaam in combinatie met Leer- & Veerkracht. Ook worden kinderen betrokken bij het opstellen van schoolregels, is er een kinderraad en een kinderredactie.

Soms zijn er formele stappen zoals waarschuwen, schorsen en verwijderen nodig om de veiligheid binnen de school te waarborgen. Deze formele stappen ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag gelden voor alle scholen van Wonderwijs en zijn hier in het Veiligheidsbeleid beschreven.

Het onderwijs bieden wij aan in thema’s. Deze thema’s worden schoolbreed, dus in alle groepen tegelijkertijd, aangeboden wat het groepsgevoel binnen de school sterk vergroot. Alle gekozen thema’s hebben een relatie met de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs voorschrijft. Binnen deze thema’s zoeken wij naar samenhang in activiteiten. De kinderen voelen zich zo sterk betrokken bij de school en de activiteiten die er plaatsvinden. Lees hier meer over ons thematische aanbod.

Wilt u weten hoe een ochtend op de Elstar er uit ziet, klik dan op de volgende link; een ochtend op de Elstar.

2.2 Methodes en materialen

De methodes en materialen die wij ter ondersteuning van het leerproces gebruiken, geven ruimte voor differentiatie en beperken de leerkrachtafhankelijke activiteiten tot het hoognodige. Ze stimuleren het zelfstandig werken van kinderen en geven ruimte voor keuze van activiteiten.
Klik hier voor een overzicht van onze methodes en materialen.2.3 Passend onderwijs voor uw kind

Op de Elstar gaan wij graag met u, maar uiteraard ook met de kinderen, in gesprek. Samen volgen wij de ontwikkeling van uw kind en waar nodig bieden wij extra ondersteuning. Via de volgende link vertellen wij u meer over hoe wij dit op de Elstar organiseren:
het volgen van de kinderen en extra ondersteuning binnen de school.

In ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP), vindt u daarnaast onze mogelijkheden ten aanzien van eventuele extra ondersteuning.

2.4 Leerplicht

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • verhuizing (1 dag);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
 • bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag)
 • bij viering van 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

We volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Hierbij wordt ziekteverzuim als zorgwekkend gezien wanneer een leerling twee weken aaneengesloten ziek is of zich vier keer (of meer) in een schooljaar ziekmeldt.

 • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders;
 • De school-/jeugdarts van GGD wordt, zo nodig, door de school ingeschakeld om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing;
 • Indien een leerling door de school-/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in;
 • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.
 • Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

Lees hier meer overige informatie ten aanzien van de leerplicht. 2.5 Smartphone beleid​​​​​​​ 

Vanaf medio 2024 zijn smartphones en smartwatches wettelijk niet toegestaan in de klas. Op de Elstar streven wij daarnaast naar een leeromgeving waar kinderen zich volledig kunnen concentreren, leren en ontwikkelen zonder onnodige afleidingen. Daarom hebben we een helder en eenvoudig smartphonebeleid opgesteld dat bijdraagt aan een positieve en productieve schoolervaring.

Tijdens schooluren zijn smartphones, maar ook smartwatches, niet toegestaan. Wij geloven dat kinderen in de basisschoolleeftijd het beste leren door de directe interactie met hun leerkrachten, de kinderen uit hun groep en door actief deel te nemen aan de lessen.

Er zijn uitzonderingen mogelijk wanneer een smartphone van een kind een essentiële rol speelt. Wanneer dit het geval is kan de ouder/verzorger van het kind een afspraak maken met de directeur. De school neemt dan het besluit hoe hiermee om te gaan, binnen de wettelijk geldende kaders.

 Soms  kan een leerkracht toestaan dat smartphones en/of -watches voor educatieve doeleinden worden gebruikt. In dat geval gelden de volgende regels:

 • Ouders/verzorgers dienen op de hoogte te zijn;
 • Er mogen geen foto’s, video’s, geluidsopnamen of andere soorten media worden gemaakt van andere personen dan zichzelf of personen die daarvoor toestemming geven;
 • Er mogen geen foto’s, video’s, geluidsopnamen of andere soorten media worden gepubliceerd op welke manier dan ook, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven;
 • Foto’s, video’s, geluidsopnamen of andere soorten media dienen direct na gebruik/publicatie verwijderd te worden van het device waarmee deze media is gemaakt;
 • Smartphones mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat de leerkracht ermee beoogt. Het gebruiken van andere apps is niet toegestaan;
 • Vóór en na het gebruik van de smartphones, dienen deze uitgeschakeld te zijn en op een afgesproken plek te liggen in de school.
 • De school is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of iets dergelijks, het gebruik is op eigen risico;
 • Indien bovenstaande regels worden overtreden, dienen er passende maatregelen te worden genomen in overleg met de directeur;
 • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van een WIFI gastennetwerk indien dit benodigd is.

2

Passend Onderwijs

Voortgezet Onderwijs