Ouders

De school is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Wij zien de betrokkenheid van ouders als een noodzaak. Wij vinden dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders, kind en school.

Om allerlei extra activiteiten te kunnen organiseren is de hulp van een grote groep ouders onontbeerlijk. Wij zijn een actieve school waar, naast het lesgebeuren, aandacht is voor schoolreisjes, excursies, themafeesten, sportdagen etc. Wij beseffen dat we dat zonder uw hulp, niet voor elkaar krijgen. Gelukkig kunnen we altijd op een grote groep ouders rekenen die zich inzet voor onze school. We willen hier nog eens benadrukken dat we die hulp van ouders waarderen en hopen dat u begrip hebt voor het feit dat er regelmatig om hulp gevraagd wordt.

Wij vinden het van groot belang dat er een goede samenwerking en communicatie is tussen ouders en onze school. Wij proberen de informatielijnen zo kort mogelijk te houden. Daarbij maken we gebruik van mondelinge en schriftelijke communicatielijnen:

  • De nieuwsbrief
  • Brieven met een korte actuele mededeling
  • Persoonlijk gesprek. Vooraf een afspraak maken is aan te bevelen.
  • De startgesprekken aan het begin van elk schooljaar
  • Kennismakingsontbijt
  • Oudergesprekken door het jaar heen
  • Parro
  • De schoolgids
  • Informatieavonden

5.1   Aanmelden 

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Om te wennen mogen ze in een periode van vier weken daaraan voorafgaand 4 dagdelen wennen in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig zijn in juni, juli of augustus starten na de zomervakantie en komen gezamenlijk een uurtje wennen in de laatste week vóór de zomervakantie. In overleg met de andere scholen in de gemeente Overbetuwe is afgesproken dat alle kleuters die vóór 1 oktober 4 jaar worden, bij de start van het schooljaar mogen instromen.

Voor de aanmelding van alle nieuwe leerlingen hanteren we een intakeprotocol. Na het invullen van een aanmeldformulier wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit gesprek willen wij u, maar vooral uw kind al wat beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u te bekijken of onze school bij uw kind past.

Als een leerling op school komt, vindt er uitgebreid contact plaats met de instelling waar het kind vandaan komt. Met peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf is bovendien een schriftelijke overdrachtsprocedure overeengekomen. Waar nodig vindt ook mondelinge overdracht plaats. Na dit intakegesprek volgt een inschrijving.

5.2   Ouderraad

De Ouderraad organiseert in samenwerking met het team de binnen- en buitenschoolse activiteiten. De ouderraad vergadert daarnaast zelf ongeveer 2-3 keer per jaar. Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over activiteiten die de Ouderraad organiseert, kunt u altijd terecht bij één van de leden

5.3   Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben inspraak ten aanzien van het beleid. Dit vindt plaats in de medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert over onderwerpen als formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen, schooltijden enz. De MR verleent instemming dan wel advies over beleidszaken. De directeur woont de vergaderingen bij als overlegpartner.
Naast onze eigen MR heeft stichting Wonderwijs ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken die alle scholen binnen de stichting aangaan. Voor meer informatie over de GMR kunt u terecht op de website van Wonderwijs via deze link https://www.wonderwijs.nl/Over-ons/Medezeggenschap5.4   Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld na fiat van de oudergeleding van de MR. Stroomt uw kind gedurende het schooljaar in, dan wordt de bijdrage daarop aangepast.

De hoogte van de ouderbijdrage is dit jaar € 45. De ouderbijdrage wordt aan uw kind besteed onder andere voor een cadeautje met Sinterklaas, eten en drinken bij diverse festiviteiten en andere activiteiten. Daarnaast is er ook een bijdrage voor het schoolreisje. Jaarlijks worden bestedingen verantwoord in het financiële verslag en vastgesteld in de jaarvergadering. Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet betalen.

Leergeld Oost Betuwe
Mocht u om wat voor reden dan ook de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de stichting Leergeld Oost Betuwe.

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden.

5.5 Klachten

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Stichting Wonderwijs (in het vervolg: Wonderwijs) hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur en bouwcoördinator aan te spreken.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Op de St. Jacobusschool is dat Carola Leenders.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur.

De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van de stichting. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.

Dit is:
Mw. Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nlT 06-24676470

Als na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl / 0481-350003). Voorwaarde hiervoor is dat de schooldirectie op de hoogte is.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen.

Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
info@gcbo.nl
telefoon: 070-3861697

Klik hier voor de voorbeeld klachtenregeling van deze commissie.

LET OP: Vanaf 1 januari 2020 zijn alle scholen van Wonderwijs aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Utrecht.

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

5