6

Organisatie

6.1   Schooltijden

Op de St. Jacobusschool werken wij met een continurooster, wat betekent dat de kinderen van de start tot het einde van de schooldag allemaal op school blijven. Tussen de middag nuttigen wij samen de boterham en het drinken. Vervolgens spelen de kinderen een half uur buiten. Hierna gaan de kinderen allemaal weer terug naar hun groep waar het middagprogramma gaat beginnen.

6.2 Vakanties

6.3 Vervanging

Bij afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld door ziekte of verlof doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen.

 • In eerste instantie zullen wij om een vervanger vragen uit de invalpool waarbij Wonderwijs is aangesloten.
 • Wanneer er geen invaller beschikbaar is zullen wij binnen ons team gaan kijken of er iemand beschikbaar is die de groep op kan vangen, indien nodig met toezicht op afstand.
 • Wij kijken of de kinderen kunnen worden verdeeld over de andere groepen.
 • Is dit alles niet mogelijk, wordt de betreffende groep verzocht niet naar school te komen. U krijgt een dag van te voren te horen dat uw kind thuisonderwijs ontvangt.

6.4 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijv. het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, gevonden voorwerpen etc.

 6.5 Leerplicht, verlof en schoolverzuim

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • verhuizing (1 dag);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag);
 • bij viering van 121⁄2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.

 • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders.
 • School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig - door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing.
 • Indien een leerling door de school/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.
 • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.