4. Kwaliteit en resultaten

Op de St. Jacobusschool vinden wij het belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Wij gaan voor kwaliteit. De doelen die wij stellen in onze beleidsplannen willen wij dan ook graag behalen. Dit doen wij elk jaar door te monitoren en te meten of wij de doelen halen. Hierna is het een kwestie van behouden wat werkt en verbeteren wat nog niet werkt. Zo is het zorgen voor kwaliteit steeds een proces van doelen stellen, in beeld brengen waar je staat, borgen wat goed gaat en werken aan wat nog beter kan.

Hierbij stellen we ons steeds de vraag:

Doen we de goede dingen?
Doen we deze dingen goed?
Vinden anderen dat ook?
Hoe weten we dat?
Wat doen we met deze wetenschap?

4.1 Leerlingvolgsysteem

Wij selecteren de toetsen en de manier waarop we de kwaliteit bewaken zorgvuldig, omdat wij vinden dat zij een meerwaarde moeten hebben binnen ons onderwijs.

Wij maken gebruik van methodegebonden toetsen. Deze worden geëvalueerd door de groepsleerkracht.

Daarnaast maakt onze school gebruik van Leerling in beeld, het volgsysteem van Cito.
Onze IB-er is eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering ervan. Jaarlijks wordt een toetskalender opgesteld. De uitslagen van deze toetsen worden op schoolniveau met elkaar besproken. Vervolgens bespreekt de IB-er de toets scores met de verantwoordelijke leerkracht. Uiteraard worden ouders direct geïnformeerd bij opvallende scores van hun kind.
Om de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 te volgen, maken we gebruik van de KIJK registratie. Deze vullen we in januari en juni voor alle kinderen in.

Groepsbesprekingen.
Twee maal per jaar bespreken onze leerkrachten samen met de IB-er hun groep door. Ieder kind komt dan aan bod; hoe functioneert het kind cognitief, sociaal-emotioneel, hoe ligt het kind in de groep enz. Ook de groep als geheel wordt in deze gesprekken meegenomen. Leerkrachten hebben altijd de mogelijkheid om de IB-er te consulteren op het moment dat er zorg is over een leerling. Samen bekijken ze welke route wordt uitgestippeld. Voor we tot actie overgegaan, worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Zij worden uiteraard nauw betrokken bij het vaststellen van het zorgbeleid voor hun kind.

  • Al deze resultaten, inclusief de observaties in de onderbouw worden vastgelegd in een leerlingdossier.
  • Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind(eren) in te zien. Voor alle duidelijkheid: leerling-dossiers zijn eigendom van de school. Bij een overgang van een kind naar een andere school blijft het originele dossier op school, zodat daar bij navraag op een later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe school ontvangt naast het onderwijskundig rapport een kopie van de belangrijkste stukken uit het dossier.

4.2 Doorstroomtoets

Begin februari wordt bij de leerlingen van groep 8 de IEP-Doorstroomtoets afgenomen. De toets meet het leesbegrip, de taalverzorging en het rekenen. Bij deze toets is sprake van een opbouw in moeilijkheid. De IEP Doorstroomtoets wordt afgenomen op 2 achtereenvolgende ochtenden. Beide dagen wordt twee uur aan de eindtoets gewerkt. Na ongeveer drie weken volgt de schriftelijke rapportage. Mocht de score van de toets hoger zijn dan het eerder gegeven advies, kan dit advies in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) worden heroverwogen.
Hoe onze kinderen de afgelopen jaren hebben gescoord, kunt u zien op de pagina van Scholen op de kaart.

4.3 Uitstroom

We houden zorgvuldig bij hoe de ontwikkeling van onze leerlingen verloopt. Dat doen we aan de hand van het CITO leerlingvolgsysteem, Kind in beeld. In groep 8 wordt de IEP-doorstroomtoets afgenomen. De resultaten zijn een graadmeter bij de doorstroming van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs. De adviezen voor het voortgezet onderwijs liggen op het niveau dat overeenstemt met de samenstelling van de leerling-populatie. De onderwijsinspectie steunt ons in die opvatting.

Wij blijven onze schoolverlaters volgen, vooral om te zien of de aansluiting met het voortgezet onderwijs goed verloopt. Daarover voeren we overleg met onze collega’s uit het voortgezet onderwijs.

Cijfers over uitstroom >>> 

 4.4 Onderwijsinspectie 

Met de inspectie is er regelmatig contact over diverse schoolse aangelegenheden. Zij bezoekt ongeveer eens per vier jaar de school om onderwijsinhoudelijk en organisatorisch een vinger aan de pols te houden. Het Inspectiekantoor van het onderwijs is te bereiken via info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111. (lokaal tarief)

4