2

Onderwijs

Op de St. Jacobusschool wordt lesgegeven aan kinderen van groep 1 t/m 8. Bij aanvang van schooljaar 2023-2024 telt onze school ongeveer 133 kinderen.

Op de St. Jacobusschool werken wij met heterogene groepen. Dat betekent dat in een lokaal kinderen van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. De implementatie van nieuwe methoden en didactische werkvormen die wij gebruiken zijn op deze organisatievorm afgestemd.

De groepen zijn dit jaar als volgt ingedeeld:

2.1 Vakken en methodes

In het overzicht hieronder ziet u de vakken die wij aanbieden met de daarbij behorende methodes.

2.2 Kanjerschool

Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen en goed in hun vel zitten. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Om dit alles voor elkaar te krijgen werken wij met de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van sociale vaardigheden bij de kinderen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Wilt u meer weten over de Kanjertraining, neem dan een kijkje bij hen op de site, Kanjertraining

2.4 Burgerschap en sociale integratie

De samenwerking tussen leerkrachten onderling, tussen kinderen en leerkrachten en de samenwerking met ouders en andere direct betrokkenen vormen de basis voor een goede ontwikkeling van kinderen. Op de St. Jacobusschool leren kinderen van en met elkaar. Burgerschap is een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Wij hebben dan ook als ambitie dat alle kinderen van school gaan met kennis en vaardigheden om positief deel uit te maken en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving. Waarbij alle kinderen kennis over en respect hebben voor verschillen tussen mensen. De kernwaarden van Wonderwijs; vertrouwen, respect, eigenaarschap, verbinding en professionaliteit, zijn verweven met onze visie op burgerschap. Concreet willen we de kinderen leren; Weten wie je bent en/of wie je wil worden, openstaan voor anderen, betrokken zijn bij de wereld ver en dichtbij, beseffen dat wat je doet/zegt effect heeft op de ander en je positief willen inzetten. De doelen van burgerschap zijn onder andere geïntegreerd met wereldoriëntatie (schoolthema’s) en de lessen voor de sociaal emotionele ontwikkeling (Kanjertraining). Hierin komen onderwerpen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit naar voren. De Jacobusschool onderscheidt zich onder andere door:

  • Adoptie oorlogsmonument
  • Koken en eten met de ouderen van Valburg tijdens het eetcafé met groente en fruit uit eigen moestuin. En eieren van onze eigen kippen (wens in de toekomst).
  • Inspraak en medezeggenschap van de kinderen tijdens de kinderraadvergaderingen.

Schoolbreed aandacht voor diversiteit o.a. door Paarse Vrijdag.