3

Zorg voor kinderen

3.1 Volgen van de kinderen

Alle kinderen ontwikkelen zich op een andere manier. Zij behalen dan ook verschillende resultaten.

Op de St. Jacobusschool volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op meerdere manieren.
In de groepen 1 en 2 volgen wij de kinderen met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem ‘KIJK’. Met behulp van KIJK bekijken wij de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In dit systeem kunnen wij goed zien op welk ontwikkelingsniveau uw kind werkt en handelt. Hiermee kunnen wij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind.

Om de kinderen van groep 3 t/m 8 op cognitief gebied te volgen maken wij gebruik van toetsen. Zo zijn daar op de eerste plaats de methodetoetsen. Na ieder blok, waarin een bepaalde vaardigheid wordt aangeleerd, wordt getoetst of de betreffende leerling de vaardigheid beheerst.
Daarnaast worden de kinderen ieder half jaar (januari en juni) getoetst via methode onafhankelijke toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen en de scores op te slaan, is het mogelijk om de ontwikkeling van kinderen op lange termijn te kunnen volgen.

Door dit alles kunnen wij regelmatig ons onderwijs evalueren en bijstellen waar nodig.

Om de sociaal emotionele ontwikkeling goed in kaart te krijgen maken van wij gebruik van het observatiesysteem van de Kanjertraining, KanVAS. Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingvragenlijst en een leerkrachtvragenlijst.

Zorg op maat
Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. ‘Onderwijs op maat’ betekent voor ons immers ook ‘zorg op maat’!

Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leraren samen met de IB-er de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard informeren wij u als ouder hierover. Voor kinderen met heel goede resultaten zijn extra materialen en leeractiviteiten beschikbaar in de vorm van Levelwerk. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, werken zelfstandig aan de extra opdrachten. Zij worden hierin, met de planning en uitvoering van deze activiteiten, wekelijks begeleid. Ook kinderen met minder sterke resultaten krijgen extra begeleiding. Dat staat in de groepsplannen vermeld. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Waar nodig, wordt het plan tussentijds bijgesteld. Groepsplannen worden opgesteld door de groepsleerkracht en besproken met de intern begeleider.
De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leraar een belangrijke rol speelt. Op deze wijze krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft. Daarvoor hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld, die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben; hier kan ook de hulp van de onderwijsassistent ingezet worden. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.

Indien nodig schakelt onze IB-er externe instanties in of we overleggen met hen. Dit kunnen de begeleiders of orthopedagogen van PassendWijs zijn, de jeugdarts, schoolmaatschappelijkwerk, de logopediste of de fysiotherapeut.


Passend onderwijs en zorgplicht

Goed onderwijs voor alle leerlingen én zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Scholen hebben zorgplicht
Scholen in Nederland hebben zorgplicht en de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV, het Samenwerkingsverband Passend Wijs, waar ons schoolbestuur Wonderwijs deel van uit maakt. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Binnen de school of op een andere school?
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor
om extra informatie vragen bij de ouders. Van ouders wordt verwacht dat ze de informatie met school deelt, dit heet informatieplicht. De school moet vervolgens actief onderzoek doen om te bekijken of ze een zo passend mogelijk aanbod kan bieden. De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan bieden binnen
de basisondersteuning of met de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Passende onderwijsplek
De school maakt vervolgens de afweging of en hoe ze de ondersteuning kan bieden. Als de school van aanmelding geen passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoekt de school samen met ouders de mogelijkheden van een passende plek op een andere reguliere school, op een school voor speciaal basisonderwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheid van school.

Termijn
Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek aan te bieden op de eigen school of op een andere school. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De tijd die nodig is om aanvullende informatie te verzamelen telt niet mee in deze termijn.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra ondersteuning of de route naar een passende onderwijsplek vindt u op de website van het Samenwerkingsverband PassendWijs
www.swv-passendwijs.nl

  3.2 Begeleiding naar het Voortgezet onderwijs

Voor de begeleiding van onze groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs (VO) volgen we de overdrachtsprocedure zoals die jaarlijks wordt opgesteld door het SWV Passend Wijs.

 • De procedure houdt o.a. in dat er aan het einde van groep 7 een eerste oriënterend gesprek plaatsvindt tussen de leerkracht van groep 7 en de ouder(s)/verzorger(s) over de mogelijkheden en wensen van de leerling.
 • In groep 8 wordt in november het voorlopig schooladvies gegeven.
 • Begin februari maken alle leerlingen van groep 8 de IEP Doorstroomtoets.
 • Half maart ontvangen de leerlingen de uitslag van de Doorstroomtoets.
 • Hierna volgt het definitieve schooladvies.
  De Doorstroomtoets kan het voorlopig gegeven advies alleen maar positief beinvloeden. Wanneer de leerling de doorstroomtoets beter heeft gemaakt, kan het advies naar boven worden bijgesteld. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling wordt geacht, kunnen wij besluiten het advies niet te wijzigen.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

 3.3 Sociale Veiligheid

Veiligheid binnen een school is voor ons van wezenlijk belang.

Binnen de school doen zich buitengewoon veel situaties voor, waarin kinderen zich heel kwetsbaar opstellen binnen de groep, of bijvoorbeeld bij het spelen op het plein. Situaties, die gemakkelijk kunnen leiden tot gevoelens van ontevredenheid, jaloezie en je achtergesteld of zelfs genegeerd voelen. Dergelijke situaties leiden gemakkelijk tot pestgedrag. Er wordt een slachtoffer gezocht en gevonden.

Pestgedrag is een niet te ontkennen fenomeen, dat zich de laatste jaren steeds meer voordoet bij zowel kinderen als bij volwassenen. Wij werken zoveel mogelijk preventief aan dit probleem met de Kanjertraining. De Kanjertraining is er ook op gericht om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te creeëren en behouden.

De leerkrachten volgen hiervoor scholing om deze vaardigheden te onderhouden.

Meer informatie over het veiligheidsbeleid kunt u hier vinden.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Op 1 juli 2013 is de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Deze meldcode helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze medewerkers zijn getraind om volgens het stappenplan in deze meldcode te handelen.

Meer informatie over de meldcode kunt u hier vinden.

3.4 Interne contactpersoon die tevens fungeert als anti-pestcoördinator (aanspreekpunt pesten)

Op elke school is er een interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider.

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan.

De interne vertrouwenspersoon op onze school is Karin Wilmink en is bereikbaar per mail ib.jacobusschool@wonderwijs.nl of op school op maandag en dinsdag.

3.5 Informatiebeveiliging en privacy 

Het onderwerp privacy is belangrijk omdat er steeds meer gegevens digitaal worden opgeslagen. De digitale mogelijkheden worden steeds groter en de daarmee gepaard gaande risico’s van inbreuk op de privacy nemen toe. Om de privacy nog beter te beschermen is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.
Privacy is een grondrecht en gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Leerling-gegevens zijn persoonsgegevens. Vaak bevatten leerling-gegevens gevoelige informatie, zoals informatie over gezondheid, vraagstelling rond leren en gedrag en godsdienst. Deze persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd en mogen alleen worden vastgelegd als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor begeleiding van leerlingen of voor bijzonderheden. Denk hierbij aan de registratie van allergieën, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij traktaties of lunches. Of de registratie van diabetes, zodat in geval van nood de juiste procedure kan worden gevolgd. Alles wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, wordt in de wet verwerken genoemd. Verwerken is onder meer: online en offline persoonsgegevens verzamelen, kopiëren, opslaan, verspreiden, publiceren, delen en uitwisselen.
Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 • persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het welzijn van de leerling;
 • gegevens over de aard en verloop van het onderwijs: de behaalde leerresultaten;
 • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens ten behoeve van de ondersteuning van de leerling.

Uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden, staat in het onderwijs altijd in het teken van het bevorderen van het onderwijsleerproces. Denk hierbij aan het werken met Google Workspace. Het uitgangspunt is dat:

 • zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens;
 • persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers (hiervoor ontvangt u jaarlijks een toestemmingsformulier);
 • bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het verenigbaarheid criterium uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie).

Foto en filmmateriaal

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en/of filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind(eren) via sociale media te verspreiden. Dat is wettelijk zo bepaald. Om ouders en verzorgers toch te laten zien welke activiteiten er op school plaatsvinden, worden er af en toe foto’s en filmpjes van de kinderen gemaakt. Deze worden via Parro verspreid. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de privacy-rechten van het kind.

Voor het mogen plaatsen van foto- en filmmateriaal waar leerlingen opstaan, hebben wij per leerling elk jaar opnieuw toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Dit toestemmingsformulier wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar aan de ouders verstrekt, of kunt u zelf op Parro aanpassen. Foto’s en filmpjes van leerlingen van wie geen getekend toestemmingsformulier in de leerlingenadministratie is opgenomen, worden niet gepubliceerd.

Indien de school voor andere media-uitingen (bijvoorbeeld een flyer, poster of boekje) een afbeelding van een leerling wil gebruiken, vraagt de school de ouders/verzorgers daar in een aparte brief toestemming voor. Een getekende akkoordverklaring van de ouders/verzorgers wordt in de leerlingenadministratie opgenomen, alvorens van het beeldmateriaal van de betreffende leerling gebruik mag worden gemaakt.

Als ouders/verzorgers kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. De afbeeldingen/het filmmateriaal van de betreffende kind(eren) zullen dan verwijderd worden. De school kan echter niet voorkomen dat anderen, in de periode dat de foto’s wel op internet stonden, de foto’s gedeeld hebben. De school kan dan ook geen garantie geven dat de verwijderde afbeeldingen niet elders op het internet kunnen staan.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030-889 65 75 of per email fg@lumengroup.nl.

Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de Beveiligde website Lumengroup .

Voor informatie over ons reglement klik op onderstaande link:
Privacyreglement Wonderwijs