Onze school

Onze school staat in het centrum van Elst en is een van de twee centrumscholen.

In de tijd van lagere- en kleuterscholen, heette onze school Prinses Marijke en kleuterschool Het Kwetternest en 't Hummelhonk. In 1985, toen deze drie scholen één basisschool werden, is OBS ‘De Esdoorn’ ontstaan. Sinds 2008 zitten wij in het huidige gebouw. Het gebouw bestaat uit de oude openbare basisschool (heeft in de Overbetuwe de status van monument) en nieuwbouw. Op een verrassende manier zijn de gebouwen verbonden met elkaar en is zo Brede school ‘De Plataan’ ontstaan.

Op 1 augustus 2010 is er in onze school een onderbouwgroep (Rupsen) gestart voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Inmiddels zijn daar een middenbouw- (Vlinders) en een bovenbouwgroep (Libellen) bijgekomen. Deze groepen zijn een dependance van ‘Lichtenbeek’, school voor speciaal onderwijs in Arnhem. De groepen van Lichtenbeek werken samen met de groepen 1 t/m 6. Er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt, bijvoorbeeld bij IPC, lezen en gym. Niet alleen de leerlingen werken samen, ook de leerkrachten werken samen aan de voorbereiding en uitvoering van de lessen. Binnen de groepen 1/2 integreren de leerlingen van de Rupsen dagdelen en nemen daarbij deel aan diverse activiteiten. Dit wordt individueel bepaald. De leerlingen van de Vlinders en Libellen sluiten structureel aan bij de lessen IPC en bewegingsonderwijs. Per leerling wordt bekeken of dit kan worden aangevuld met andere vakken. Alle leerlingen krijgen zoveel mogelijk onderwijs op maat en we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om samen te werken met de groepen van het reguliere onderwijs op De Esdoorn. Zo werken we samen aan inclusiever onderwijs!

Brede school ‘De Plataan‘ bestaat uit:

  • Wonderwijs met basisschool De Esdoorn,
  • De Onderwijsspecialisten, met een dependance van Lichtenbeek met drie groepen voor ZML-kinderen,
  • SKAR met peuterspeelzaal de Notendop, kinderdagverblijf Tante Kers en buitenschoolse opvang De Boomhut,
  • De Driestroom met Kindcentrum de Sterrenboom.

Via de volgende linken kunt u meer lezen over de participanten van Brede school De Plataan.

www.obsdeesdoorn.nl

www.lichtenbeek.nl

www.spa-spo.nl

www.skar.nl

www.driestroom.nl

De esdoorns op het plein verklaren de naam van de school.

De Esdoorn maakt deel uit van Wonderwijs, dit is een professionele organisatie voor primair onderwijs. In Wonderwijs hebben veertien basisscholen en (integrale) kindcentra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld.

Binnen Wonderwijs werken ruim 350 professionals elke dag aan de brede ontwikkeling van ongeveer 4000 kinderen.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Algemene informatie over Wonderwijs en alle scholen van Wonderwijs is te lezen op de website van Wonderwijs.

1.1 Algemeen

Wij zijn een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met rond de 330 leerlingen. In onze school zijn ook drie groepen van Lichtenbeek gehuisvest voor ZML-leerlingen (zeer moeilijk lerend).

Bij ons op school wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging.

De ontmoeting tussen verschillende mensen staat centraal. Ons motto hierbij is: niet apart maar samen. Over verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing wordt bij ons op school gesproken in de kring of tijdens de lessen.

Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit.

De groepen van Lichtenbeek zijn hierbij voor ons van enorme meerwaarde! Samen de instructie volgen, samen lezen, samen werken aan IPC.... leren van en met elkaar, erbij horen, inclusie.

Daarnaast zijn wij een IPC-school. Via de volgende link leest u meer over IPC

Last but not least vinden wij het erg belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Het moet gezellig zijn op school; er moet een fijne sfeer zijn om met elkaar te werken, te spelen en te leren. Onze excursies, vieringen, voorstellingen, het pleinfeest en tentoonstellingen dragen er zeker aan bij dat iedereen het op De Esdoorn enorm naar z’n zin heeft!

1.2 Missie

Onze missie is: Leren is groeien... voor iedereen!1.3 Visie

Wij zijn een school waar de mogelijkheden en talenten van kinderen centraal staan. Daarom is persoonsvorming en respectvol omgaan met anderen en met de wereld om ons heen voor ons belangrijk. Ons leren richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden binnen betekenisvolle contexten; kennis en inzicht worden hierdoor aanzienlijk vergroot. Het is het leer-proces dat we belangrijk vinden. Deze vorm van onderwijs stimuleert het eigenaarschap, de zelfstandigheid en de samenwerking van iedereen in onze school. Een goede sfeer en plezier in leren zijn belangrijke voorwaarden om onze visie tot bloei te laten komen. Kernwaarden hierbij zijn: persoonlijk leren, betekenisvol leren en veilige leef- en leeromgeving.

1.4 Ons team

Het team van De Esdoorn bestaat uit 30 personeelsleden. Daarnaast werkt het personeel van Lichtenbeek intensief samen met ons team en in onze groepen. In totaal werken er 45 mensen op onze school met een behoorlijk evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen. Het volledige team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een administratief medewerker, een facilitair medewerker, intern begeleiders, mensen voor zorg binnen onderwijs en een directeur.

Via deze link vindt u de namen van onze medewerkers en de groepen waarin ze werken.

Om aankomende leerkrachten de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen, staat bij ons de deur open voor stagiaires van de PABO, opleiding pedagogiek/psychologie en de opleiding voor onderwijsassistenten. U zult stagiaires regelmatig tegenkomen in de diverse groepen. Hun activiteiten vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.

1