3

Kwaliteit en resultaten

Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Op De Esdoorn voeren we een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren van de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Via deze link leest u meer over de kwaliteitszorg op De Esdoorn.

Hoe wij de leerlingen volgen leest u hieronder.

3.1 Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de leerlingen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Wij observeren de kinderen dagelijks en daarnaast maken wij gebruik van het IEP-leerlingvolgsysteem (LVS). Daarin is een kind meer dan rekenen en taal, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken het kind tot wie het is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. In het IEP-LVS wordt een kind niet afgerekend op wat het niet kan, maar wordt inzicht gegeven in waar het kind nu staat en wordt aangegeven hoe het kind zich verder kan ontwikkelen. Het IEP-LVS toetst betekenisvol en brengt de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Met de uitkomst kan de leerkracht samen met het kind inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en kan het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling worden vergroot.

De leerkracht en IB-er analyseren de resultaten en stellen een onderwijsplan op. Daarnaast heeft de IB-er een groeps- en leerlingbespreking met de leerkracht.

Voor informatie over onze oudervragenlijst, startgesprekken, 10-minutengesprekken, MijnRapportFolio (MRF), extern advies, dyslexie, verrijking en verdieping en Passend onderwijs klik hier.

3.2 Eindtoets

De IEP- eindtoets wordt medio april afgenomen. Het resultaat van iedere leerling wordt vergeleken met die van alle leerlingen die aan deze toets hebben meegedaan. Aan de hand hiervan wordt een score berekend. Onze schoolscore lag in 2022 boven het landelijke gemiddelde. Een getal zegt niet alles. Wij volgen onze leerlingen gedurende de hele basisschoolperiode. Een advies voor het voortgezet onderwijs wordt niet op basis van de eindtoets gegeven, maar op basis van wat een kind acht jaar lang heeft laten zien. Wilt u meer weten over de IEP? Klik dan op de volgende link IEP toetsen

3.3 Uitstroom

Aan de hand van de resultaten van de IEP-eindtoets (groep 8) kan, naast de scores van de individuele kinderen, afgeleid worden hoe de school het als geheel doet.

Onze school voldoet bij deze toetsen aan de inspectienorm. Daar mag en kun je niet zonder meer conclusies uit trekken. En bovendien is er meer binnen het onderwijs dat aan bod komt, maar niet in een toets-score wordt uitgedrukt. Het zou dan ook zeer onterecht zijn een school te beoordelen alleen op grond van dit soort scores. Ondanks het feit dat onze school met haar gemêleerde schoolbevolking voldoende scoort, hopen wij dat u ‘veel breder’ naar ons zult kijken, want er is meer, veel meer!

Hieronder staan de verschillende soorten onderwijs waar onze leerlingen naar zijn uitgestroomd.

3.4 Veiligheid

Kinderen, maar ook volwassenen, ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig voelen. Wij streven ernaar dat de kinderen en medewerkers zich op onze school veilig, vertrouwd en betrokken voelen. Wij hebben een anti-pestprotocol.

Daarin hebben wij de schoolregels omschreven en hoe wij omgaan als kinderen zich niet meer veilig voelen op onze school. Welke stappen er ondernomen moeten worden zodat er weer een veilige situatie ontstaat.

De kinderen worden ook betrokken bij het opstellen van groepsregels in hun groep. Welke regels zijn er nodig om je in een klas veilig te voelen.

Daarnaast heeft onze school een kinderraad waar ook gesproken wordt over je veilig voelen op school.