Ons onderwijs

 2.1 De groepen

Binnen onze school werken we met de groepen 1 t/m 8. De Esdoorn telt momenteel 14 groepen. Wij hebben op school geen aparte groepen 1 en 2, maar groepen 1/2. Kinderen van 4 t/m 6 jaar, zitten bij elkaar in één groep. Je hebt niet alleen het voordeel dat de jongere kleuter snel iets van een oudere ‘leert’, maar ze leren ook met elkaar omgaan en elkaar waarderen. In de kleutergroepen is de ontwikkeling van het kind uitgangspunt d.m.v. ‘lerend spelen’. We stemmen de activiteiten op de kinderen af. Spelactiviteiten bieden de beste mogelijkheden om te ontwikkelen voor jonge kinderen.

In groep 3 werken we met ‘spelend leren’. Hiermee zorgen we voor een doorgaande lijn vanuit de kleutergroepen. In het ochtendprogramma zullen met name de vakgebieden lezen, spelling, rekenen en schrijven aan bod komen. In het middagprogramma zal de opgedane kennis op een spelende en ontdekkende manier worden verwerkt. Door diverse materialen in te zetten wordt er spelenderwijs geoefend aan het doel van de les. De basisvaardigheden worden op deze manier geoefend.

Vanaf groep 3 is het merendeel van de groepen homogeen, dus bijvoorbeeld groep 4 of 6. Daarnaast hebben we ook combinatiegroepen zoals groep 6/7. Daar kiezen we voor wanneer het aantal leerlingen voor een bepaalde groep te groot is om er één groep van te maken en te klein is voor twee groepen.
Via deze link kunt u meer te weten komen over hoe we in de verschillende groepen werken.

Vanaf groep 3 werken we volgens het ‘gedifferentieerd leerstofjaarklassensysteem’. In principe ligt voor iedere groep de leerstof die behandeld moet worden in één schooljaar vast. Maar er zijn kinderen die meer kunnen en er zijn ook kinderen waar de leerstof te moeilijk voor is. Dat betekent dat de leerstof op drie verschillende niveaus in een groep door kinderen wordt verwerkt. Dat is: differentiëren in leerstof binnen een jaargroep. De cognitief sterke leerlingen gaan aan de slag met verrijkingsstof (extra verdiepingsopdrachten) en krijgen hierbij de begeleiding die zij nodig hebben. De leerlingen die er nog wat moeite mee hebben krijgen extra aandacht bij de instructietafel, verlengde instructie noemen we dat. Als een kind het moeilijk blijft vinden, krijgt het kind extra herhaling van de belangrijkste doelen. Voor alle vakken gebruiken wij nieuwe methodes die differentiatiemogelijkheden bieden en chromebooks. Daarnaast hebben we ook nog de orthotheek. Hierin staan testen en toetsen, extra oefenstof, diverse materialen voor kinderen die meer aankunnen of extra moeten oefenen. We zetten dit in zodat een kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau bezig kan zijn.

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met dag- en weektaken. Kinderen kunnen hiermee hun opdrachten zelf plannen en op eigen tempo maken.

2.2 Vakgebieden en methodes

Het IPC (International Primary Curriculum)
De Esdoorn is een echte IPC-school. Het IPC is een leerconcept uit het internationaal onderwijs en is inmiddels een veel gebruikt concept in Nederland.
Voor het werken met het IPC wordt de school ondersteund door IPC-Nederland: teamtrainingen, observaties, individuele gesprekken en adviezen. Dit alles in nauw overleg met onze eigen IPC-coördinatoren binnen de school.

Onder IPC vallen de vakken natuur, geschiedenis, techniek, ICT, kunstzinnige vorming, aardrijkskunde, mens en maatschappij, internationaal en muziek.

De leerdoelen van IPC zijn geformuleerd voor verschillende groepen. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met de volgende mileposts:

  • Early Years: groep 1-2
  • Milepost 1: groep 3-4
  • MIlepost 2: groep 5-6
  • Milepost 3: groep 7-8

Meer informatie leest u hier.

Lezen
Lezen is erg belangrijk. Je hebt het nodig in deze maatschappij waar veel informatie op je af komt. Op onze school lezen wij volgens LIST (Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak) of vrij vertaald: Lezen is Top. Bij LIST-lezen is het belangrijk dat kinderen betrokken en gemotiveerde lezers worden en lezen uit leeftijdsadequate boeken. Om vlot en vloeiend te leren lezen moeten de kinderen veel lezen. Bij ons op school lezen alle groepen 5 keer per week tenminste 20 minuten, aan het begin van de dag, uit een zelfgekozen, leeftijdsadequaat, boek. De kinderen moeten vanaf groep 5 zo’n 25 boeken per jaar lezen. Thuis veel (voor)lezen bevordert ook de ontwikkeling van het lezen. Wij verwachten dan ook dat ouders thuis regelmatig met hun kinderen lezen zodat we er samen alles aan doen om het lezen te stimuleren en te ervaren dat lezen leuk is!

Meer informatie leest u hier.

Begrijpend lezen
Naast het technisch lezen is er begrijpend lezen, misschien wel de belangrijkste leesvorm. Er wordt geoefend om te leren begrijpen wat ze gelezen hebben d.m.v. effectieve vragen en opdrachten. Om het lezen bij kinderen nog meer te stimuleren werken we met teksten en boeken die aansluiten bij het IPC-thema. Bij elk thema levert de bibliotheek boeken die passen bij dit vakgebied. Kinderen worden gestimuleerd om door middel van DENK-vragen verdieping aan een tekst te geven.

Meer informatie leest u hier.

Schrijven
Wij vinden het belangrijk dat een kind een verzorgd eigen handschrift ontwikkelt. Om dit te kunnen bereiken moet de fijne motoriek goed ontwikkeld zijn. In de kleutergroepen zijn de kinderen al spelenderwijs bezig met het oefenen van de motoriek. Eerst met grote materialen, later met steeds kleinere materialen. Vanaf groep 3 wordt er aandacht besteed aan hoe letters en cijfers worden geschreven. In de hogere groepen ontwikkelen de kinderen hun eigen handschrift. Het belangrijkste hierbij is dat het handschrift leesbaar is voor een ander.

Meer informatie leest u hier.

Rekenen
De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische zaken die ze in het dagelijks leven tegenkomen, berekeningen om te zetten in tabellen, het kunnen lezen van grafieken, enz.

We werken met de methode ‘Pluspunt 4.0’. Er wordt veel meer een beroep gedaan op het inzicht van de kinderen en het onderwijs heeft als taak dat inzicht te vergroten om vervolgens daarmee weer verder te kunnen werken. Omdat niet alle kinderen over eenzelfde mate van inzicht beschikken, probeert ieder kind zijn eigen manier te vinden om tot een antwoord van een rekenprobleem te komen. Voor kinderen die rekenen lastig vinden is één strategie aanleren het beste, hierdoor raken ze niet in de war.

Voor sommige kinderen compacten we de reguliere rekenstof; niet alle rekenstof hoeft gemaakt te worden, zodat kinderen meer tijd hebben om de opgegeven opdrachten te maken en extra te oefenen met de leerkracht of onderwijsassistent of hierdoor meer tijd krijgen om met verdieping aan de slag te gaan. Voor sommige kinderen blijft het rekenen erg lastig. Voor hen wordt in de loop van de basisschoolperiode een eigen leerlijn opgezet en een ontwikkelingsperspectief opgesteld, samen met de ouders. Voor deze kinderen is het streven E6 niveau te halen.

Dagelijks wordt aandacht besteed aan het hoofdrekenen d.m.v. ‘conditietraining’ of ‘eigen taken’ in onze rekenmethode. De kinderen werken vanaf groep 5 digitaal (chromebook) met de rekenmethode.

Meer informatie leest u hier.

Taal en spelling
Voor het taalonderwijs maken wij gebruik van de leerlijn van de methode ‘Staal’. Voor taal verkennen en woordenschat wordt de inhoud passend gemaakt bij de thema’s van IPC.

Ook voor spelling volgen we de methode ‘Staal’. Deze werkt met een bewezen, preventieve spellingaanpak en combineert de vakgebieden spelling en grammatica. Dagelijks worden dictees gemaakt en de spellingregels besproken.

Engels
In de groepen 5 t/m 8 wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode ‘Take it easy’. Take it easy gaat uit van het digitale schoolbord. Een digitale leerkracht (native speaker) presenteert de les. Via filmpjes en muziekclips komen de kinderen in aanraking met spannende, grappige of gevoelige ‘real life’ situaties waarin de voertaal altijd Engels is. Er wordt veel aandacht geschonken aan luisteren en spreken. Na elk blok volgt een toets, waarbij de kinderen ook thuis zullen gaan oefenen.

Topografie
Topografie wordt naast IPC als een apart vak gegeven. We gebruiken hiervoor de digitale methode ‘TopoMaster’. Het gaat dan voornamelijk om de omgeving en het leren lezen van eenvoudige kaarten. In de groepen 6, 7 en 8 komen respectievelijk Nederland, Europa en de Wereld aan bod. De kinderen werken hierbij op een chromebook. Regelmatig wordt getoetst of de basistopografie beheerst wordt.

Verkeer
Bij de groepen 1 t/m 3 ligt het accent op hun eigen plaats in het verkeer als spelend kind/voetganger en fietser. Vanaf groep 4 gebruiken we de digitale methode van ‘Veilig Verkeer Nederland’. Dit materiaal is altijd up-to-date en sterk gericht op kinderen in het verkeer. In groep 4 komen allerlei onderwerpen aan de orde die juist voor deze leeftijd van belang zijn zoals: fietsen, lopen, meerijden, oversteken, spelen, tekens en weer en verkeer. Verder maakt deze methode gebruik van kijkplaten, kopieerbladen, foto’s en liedjes. In de groepen 5 t/m 8 komt vooral het gedrag van het kind als weggebruiker aan bod. Hoe gedraag je je als voetganger of fietser? Met welke verkeersregels en verkeersborden heb je te maken? In groep 7 wordt er eentheorie- en praktijk fietsexamen afgenomen.

Muziek
Regelmatig wordt er binnen de groepen muziekles gegeven. We werken volgens de leerlijnen van de methode ‘1 2 3 ZING’. Op onze school hebben we een assortiment aan muziekinstrumenten die in de groepen worden gebruikt. Een muziekles kan uit verschillende onderdelen bestaan. In de onderbouw bestaat een muziekles meestal uit het zingen van liedjes, zowel aanleren van nieuwe als het herhalen van het oude repertoire. Er wordt ook gebruik gemaakt van ‘instrumenten’ zoals de handen, ritmiekstokjes, triangel, trommels, enz. Kinderen leren ritmes en de maat klappen of spelen op een instrument. Ook leren kinderen luisteren naar muziek, snel/langzaam, hard/zacht, droevige/vrolijke muziek.

In de bovenbouw bestaat een muziekles uit een moeilijker repertoire liedjes, canons en buitenlandse liedjes. Er wordt ook aandacht geschonken aan het notenschrift, de vele instrumenten in een orkest en het luisteren naar muziek, niet alleen naar popmuziek maar ook naar klassieke muziek.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Na de zomervakantie starten wij de ‘Gouden weken’. Na de kerstvakantie hebben wij de zilveren weken. Er wordt dan volop gewerkt aan de groepsvorming en een veilig klimaat in de groep. Deze weken worden gebruikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Een positieve groepsvorming wordt gestimuleerd waar de groep (hopelijk) een jaar lang plezier van heeft. Elke groep stelt groepsregels op en deze worden, als dat nodig blijkt, bijgesteld

Daarnaast zetten wij Taakspel in om ongewenst gedrag te voorkomen en de sfeer op de school te verbeteren. Uit wereldwijde studies blijkt dat het programma zeer effectief is.

In het najaar nemen we bij de kinderen van de groepen 3 t/m 8 ‘hart en handen’ af uit het IEP-Leerlingvolgsysteem. Hierdoor krijgt de leerkracht inzicht in andere vaardigheden van een leerling zoals doorzettingsvermogen, het uiten van gevoelens en nieuwsgierigheid. Samenvattend is dat de ‘leeraanpak’, sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen. Deze vaardigheden helpen bij de cognitieve prestaties.

Aan de hand van de uitslag kunnen interventies worden ingezet. Deze interventies kunnen bestaan uit gesprekken met kinderen, groepjes kinderen, de hele groep, aanpassen van de groepsregels, inzet gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband.

Bij de kinderen in de groepen 7 en 8 wordt in het voorjaar de vragenlijst ‘leerlingtevredenheid en veiligheid’ afgenomen. Wij zijn vanuit de inspectie van het ministerie van onderwijs verplicht dit soort vragenlijsten over de sociale veiligheid jaarlijks af te nemen. U krijgt hiervan een terugkoppeling via het Esdoornblaadje. Mocht hieruit blijken dat kinderen niet ‘tevreden’ zijn, dan worden er interventies ingezet.

Meer informatie leest u hier.

Gymnastiek
De groepen 1/2 gymmen 2 keer per week in het speellokaal in onze school. Daar staan diverse klim- en klautermaterialen. Daarnaast zijn er materialen voor o.a. het werpen en vangen en worden er spellessen gegeven. De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in sporthal ‘De Helster’. De meeste gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De lessen zijn deels gymnastisch, deels sport/spel. Tijdens de gymles dragen de kinderen een gympakje of een korte broek met t-shirt.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
ICT is niet meer weg te denken in onze school. Logisch ook, onze kinderen leven in een wereld van internet, social media (Youtube, Wikipedia, Instagram en Facebook), computer, tablets, games, enz. Omdat wij onze kinderen voorbereiden op hun toekomst zijn wij ons er terdege van bewust dat ICT een volwaardige plek inneemt in ons onderwijs. Naast het inzetten van educatieve software, maken de kinderen presentaties, wordt er met tablet en chromebooks gewerkt op flexplekken, wordt informatie gezocht en gevonden. Op deze manier wordt een uitdagende leeromgeving gecreëerd en is de betrokkenheid van de kinderen groot. Al onze groepen zijn voorzien van digiborden. Onze leerkrachten zijn geschoold in het optimaal gebruikmaken hiervan. Ons onderwijs is op deze manier met recht onderwijs-van-nu!

Passend Onderwijs voor uw kind
Op De Esdoorn gaan wij regelmatig met u, maar ook met de kinderen in gesprek. Samen volgen wij de ontwikkeling van uw kind en waar nodig bieden wij extra ondersteuning. Via deze link vertellen wij u meer over hoe wij dit bij ons op school organiseren.

2