4

Ouders

Wij vinden het als school belangrijk om samen te werken met ouders. Samen willen we het beste voor uw kind. Respect en vertrouwen hebben in elkaar is daarbij van groot belang. Wij verwachten van ouders dat zij belangstelling hebben voor hetgeen hun kind aangaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken worden en zijn bij het onderwijs, dat ze weten waar wij mee bezig zijn, hoe hun kind het doet, enz. Zowel ouders als wij willen het beste voor het kind, daarom luisteren wij ook graag naar ouders. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen en leerkrachten de onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, dan komt dat ten gunste van het schoolsucces van het kind.

Ook hebben wij belangstelling voor uw kind en voelen ons verantwoordelijk voor hem/haar. Wij willen het graag weten als er problemen zijn, thuis iets bijzonders aan de hand is of als er iets met uw kind is. Kortom: vertel ons de zaken die voor ons van belang zijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden!

Uiteraard mag u erop vertrouwen dat wij altijd strikte vertrouwelijkheid zullen betrachten.

Hier kunt u lezen hoe u betrokken raakt bij onze school.

4.1 Aanmelden

Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. Voor ons als school is het fijn om ruim een jaar van tevoren al te weten of uw kind naar onze school komt. Lees hier meer informatie over het aanmelden en inschrijven van uw kind.

4.2 De MR en GMR

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit personeelsleden en ouders. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. De rol van de MR op school is meepraten over het schoolbeleid.

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke groep om mee te praten over het beleid op school.

Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De rol van de GMR Is meepraten over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de GMR zijn ook ouders en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Voor meer informatie over de MR bij ons op school klikt u hier.

4.3 De Activiteitencommissie (AC)

Deze commissie bestaat uit 6 ouders. De AC regelt en denkt mee bij activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering enz. Hiervoor doen zij de inkopen, versieren de zaal, zetten spullen klaar die nodig zijn, zetten koffie enz.

Voor meer informatie over de AC klikt u hier.

4.4 Groepsouders

Bij ons heeft elke groep één of twee groepsouders. Zij fungeren als schakel tussen leerkracht en de ouders van de groep. De groepsouder assisteert de leerkracht bij de voorbereiding en organisatie van niet lesinhoudelijke activiteiten. U kunt hierbij denken aan: signaalfunctie/spreekbuis van andere ouders in de groep, ouders betrekken bij activiteiten zoals: rijden bij een excursie, begeleiden, knutselen enz.4.5 Activiteiten op school waar ouders bij helpen

Op school hebben wij regelmatig activiteiten waarbij wij niet zonder de hulp van ouders kunnen. Denkt u maar aan: helpen bij het tutorlezen, assisteren bij de sport- en speldagen, vertellen over uw beroep als dat binnen een thema goed past, meegaan op IPC-excursie, enz. Heeft u nog goede ideeën, kom er dan mee bij ons. Misschien kunnen wij er wat mee.

4.6 De vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de AC/MR. De ouders zijn vrij om meer bij te dragen als ze dat willen. Voor kinderen die gedurende het schooljaar binnen komen geldt een andere regeling. Komen ze binnen tussen augustus en december dan vragen wij € 40,- per kind. Stromen ze binnen vanaf januari tot en met juni dan geldt een ander tarief. De bijdrage wordt gebruikt om de festiviteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt aan: sinterklaascadeautje, kerst, carnaval, sport- en speldagen, IPC-excursies.

Iedere groep gaat meerdere keren op excursie of neemt deel aan een activiteit die past bij het IPC-thema. Op deze manier kunnen wij het onderwerp nóg betekenisvoller maken. Groep 7 neemt ieder jaar deel aan een ‘survival’ dag. De kosten voor al deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet (kunnen) voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden.
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders.

Jaarlijks vindt er kascontrole plaats en komt het financieel jaarverslag op een jaarvergadering voor alle ouders ter sprake.

Lees via deze link meer over deze bijdrage.

4.7 Wat moet u doen als u klachten heeft

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Wonderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid in eerste instantie de leerkracht te benaderen. Daarna kunt u eventueel de intern begeleider en/of de directeur aanspreken.

Als na het contact met de schoolleiding de klacht naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan het College van Bestuur van Wonderwijs (info@wonderwijs.nl / 0481-350003). Voorwaarde is dat de schooldirectie op de hoogte is.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Bij ons op school zijn dat Maaike van der Putten (m.vanderputten@wonderwijs.nl) en Paul Baayens p.baayens@wonderwijs.nl). Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur van Wonderwijs.

De externe vertrouwenspersoon, zie voor meer informatie externe vertrouwenspersoon , is een onafhankelijke deskundige, niet in dienst van het bestuur. Deze kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Wonderwijs: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als begeleider bij een klachttraject.

Klachten die u desondanks onvoldoende opgelost vindt, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie. Wonderwijs is daarvoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie die kennis neemt van de klachten over gedragingen of beslissingen die spelen bij het desbetreffende bestuur. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over te nemen maatregelen. Voor een adequate behandeling moet de klacht binnen een jaar ingediend zijn bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
telefoon: 030 -2809590

Klik hier voor de klachtenregeling van deze commissie.

Voor meer informatie over de klachtenregeling van Wonderwijs verwijzen wij u naar hun website: Klachtenregeling Wonderwijs.

Op deze website vindt u ook de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de Klokkenluidersregeling.

4.8 Privacy en leerlinggegevens

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers werkt De Esdoorn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen die in het handboek informatie en privacy zijn opgenomen. Via de volgende link leest u hier meer over.