2

De ontwikkeling van uw kind

IKC Het Sterrenbos is een plek waar kinderen zich prettig voelen en met plezier naar toe gaan. Binnen het IKC streven we naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Dit doen we door een afgestemd aanbod dat erop is gericht om kinderen ervaringen, kennis en vaardigheden te helpen verwerven die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de doelstellingen van het (basis)onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen spelenderwijs leren, samen met anderen. De maatschappij van nu en de toekomst vraagt om mensen die creatief kunnen denken, zelfstandig en in teamverband kunnen werken en die nieuwe media kunnen gebruiken. Daarvoor bieden we onderwijs dat betekenisvol is. Zo heeft leren een doel en zijn kinderen betrokken bij hun ontwikkeling. Leren doen wij niet alleen binnen de muren van ons IKC. We halen dan ook regelmatig de buitenwereld naar binnen of trekken erop uit. Dit alles vraagt om verschillende vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Zij begeleiden de kinderen, luisteren naar hen, helpen problemen op te lossen en dragen bij aan kennis en vaardigheden. Ieder kind leert naar eigen vermogen en op eigen wijze. We sluiten daarom zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkeling van individuele kinderen.

Bij aanvang van schooljaar 2024-2025 telt ons IKC ruim 459 leerlingen. De peutergroep biedt 16 kindplaatsen en bij de BSO is ruimte voor 91 kinderen. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

Op ons IKC wordt gewerkt in zowel jaargroepen als combinatiegroepen. In de peutergroep zitten kinderen van 2 tot 4 jaar, in de kleutergroepen (groep 1 en 2) zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. In nabijheid van de kleutergroepen hebben wij de peutergroep zodat peuters en kleuters elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen waardoor de overgang soepel verloopt.

Spelen en ontwikkelen van het jonge kind in de peuter- en kleutergroep
Jonge kinderen leren door spel. Ze leren door kijken en imiteren, door uitproberen en ontdekken, door herhaling en door meehelpen en meedoen. Op IKC Het Sterrenbos werken we ontwikkelingsgericht. In de peutergroep doen we dit middels het ontwikkelingsgerichte programma ‘Startblokken’ en in de kleutergroepen vanuit de principes van Basisontwikkeling om de ontwikkeling en het leerproces van kinderen optimaal te stimuleren.

Bij Startblokken staan drie aspecten centraal: Spelactiviteiten, Taalontwikkeling en Thematisch/projectmatig werken. In hun spel imiteren kinderen de werkelijkheid en ontplooien ze activiteiten aan de hand van projecten. Ze worden uitgenodigd om te experimenteren en ontdekken en krijgen daarvoor passende materialen aangereikt. Het stimuleren van spel is een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker of leerkracht. Hij/zij schept voorwaarden voor spel, grijpt en creëert kansen en brengt onder woorden wat kinderen willen en denken en leert hen nieuwe woorden en begrippen aan. Zo doen kinderen nieuwe leerervaringen op. Doelstelling is om elke dag tot een betekenisvol aanbod te komen voor uw kind.

Bij Basisontwikkeling wordt gewerkt volgens het principe dat het kind lekker in zijn vel moet zitten om tot spelen en dus ontwikkeling te komen (emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben). Dit gaat vooraf aan de vak- en vormingsgebieden. We proberen steeds om jonge kinderen vanuit hun eigen onderzoeken en handelen te brengen naar spel in een betekenisvolle context (rollenspelen waarbij kinderen de grotemensenwereld nabootsen). Van daaruit komen ze tot leren en leermotivatie. Een belangrijke voorwaarde is de interactie tussen kind en volwassene en een stimulerende leeromgeving. Samengevat de uitgangspunten die centraal staan:

 • Voorwaarde is dat kinderen lekker in hun vel zitten en betrokken zijn;
 • Spel is de basis voor ontwikkeling;
 • Leren wordt uitgelokt door uitdagende problemen voor te leggen;
 • Leren door aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de individuele kinderen;
 • Leren door activiteiten en sociale interactie.

Uitdagend en ondernemend onderwijs; groep 3 t/m 8
Ook wanneer het kind ouder wordt en de kleuterperiode achter zich laat, bieden wij uitdagend en ondernemend onderwijs! Een betrokken, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding komt van pas in de hedendaagse maatschappij én zo bereiden kinderen op ons IKC zich voor op een goede toekomst. Wij vinden het belangrijk dat zij naast ‘kennis’ ook beschikken over ‘vaardigheden’. Deze vaardigheden richten zich, naast de basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven, op de volgende competenties: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden (burgerschapsvorming).

Bij het leren maken we gebruik van bestaande moderne lesmethodes voor de basisvakken, maar ook van digitale en technologische mogelijkheden. Bij de vakken als taal, lezen en rekenen differentiëren wij in instructie, tempo en verwerkingsmogelijkheden, waardoor ieder kind maximaal uitgedaagd wordt en de gelegenheid heeft op eigen tempo van én met elkaar te leren. Naast deze basisvakken, bieden we de wereldoriëntatievakken aan via de projecten van Jeelo. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en wetenschap, kunst en cultuur, verkeer, burgerschap en creativiteit worden geïntegreerd aangeboden en toegepast. Jeelo biedt 12 projecten (6 projecten per jaar) per jaar met als doel: leerlingen leren meer, zijn goed voorbereid op de toekomst en benutten hun talenten maximaal. Hierbij gaan we uit van leren in betekenisvolle situaties.

Jeelo projecten bestaan uit 3 pijlers:
Samen leven Tijdens elk Jeelo project betrekken we maatschappelijke organisaties actief bij het leren. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en verbindt dat wat kinderen in de klas leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. Zo wordt het onderwijs betekenisvol!
Samen werken kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindopdracht. Ze oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in allerlei situaties kunnen inzetten.
Zelfstandig leren kinderen ontdekken welke manier van leren het beste bij hen past. Wij bieden verschillende leerstrategieën aan waardoor kinderen hun voorkeursstijlen leren kennen en kunnen toepassen. Dit biedt een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Meer over Jeelo leest u in hoofdstuk 6 van deze schoolgids en op www.jeelo.nl

2.1 Doelen dagopvang en buitenschoolse opvang

Huiselijkheid
Bij zowel de dagopvang als de voor- en naschoolse opvangen vinden wij het creëren van een huiselijke sfeer zeer belangrijk. Dit is terug te zien in onze benadering van kinderen en bij de inrichting van onze locatie. Onze pedagogisch medewerkers creëren een veilige en vertrouwde omgeving die structuur biedt.

Ontwikkelen en leren van 2 tot 4 jaar
Binnen ons IKC vinden we het belangrijk dat kinderen zich leeftijdsadequaat kunnen ontwikkelen en zo optimale kansen krijgen om voldoende toegerust te zijn voor een goede overgang naar de basisschool. Wij bieden voor kinderen van 2-4 jaar kwalitatieve en betrouwbare opvang. Wij geven kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties door spelsituaties en bieden regels, normen en waarden aan. Hierbij is aandacht voor: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en taalontwikkeling.

Ontwikkelen en leren van 4 tot 13 jaar 
De uitgangspunten van de ontwikkeling bij kinderen van 2 tot 4 jaar worden voortgezet bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Toch vraagt deze leeftijdscategorie deels ook om een andere of aanvullende aanpak. Spelend leren staat ook hier centraal. De BSO-ruimtes binnen het IKC zijn zo ingericht dat kinderen na een schooldag heerlijk kunnen relaxen maar ook actief bezig kunnen zijn als zij dit willen. De kinderen zijn op een leeftijd om specifieke talenten te ontwikkelen. Ze blijken ergens goed in te zijn en bouwen dat verder uit. De kern van de ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 13 jaar is dat zij steeds zelfstandiger worden. Wij vinden het daarom belangrijk om kinderen zelf de keuze te laten aan welke activiteit zij willen deelnemen.

Voorschoolse opvang
Als ouders heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse opvang voor uw kind(eren). Vanaf 07.00 uur kunnen kinderen bij ons terecht, om samen met de pedagogisch medewerker op een plezierige en ontspannen manier de dag te beginnen. Wanneer de school begint, gaan de kinderen zelf naar hun eigen leslokaal; de kleuters worden door de pedagogisch medewerker naar hun groep begeleid.

Naschoolse opvang
Als kinderen de hele dag naar school zijn geweest, willen ze daarna graag vrij zijn en leuke dingen doen. Er is tijd voor persoonlijke aandacht en om over de belevenissen op school te praten. Kinderen kunnen lekker relaxen, maar ook actief bezig zijn. Kinderen moeten niks, zij mogen. Dagelijks is er een ruime keuze uit activiteiten. Alhoewel de naschoolse opvang vooral vrijetijdsbesteding is, volgen de pedagogisch medewerkers ook hier de ontwikkeling van kinderen en vindt er regelmatig afstemming plaats met de leerkrachten en ouders. De spelactiviteiten en het omgaan met elkaar versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Pijlers
Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang doen dit in een omgeving die uitgaat van de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het IKC. Onze volgende pijlers zijn leidend in het activiteitenaanbod:
Sport; kinderen krijgen dagelijks een aanbod op het gebied van sport- en spelactiviteiten. Kinderen krijgen een aanbod passend bij hun leeftijd, waarbij het plezier in het bewegen centraal staat. Het aanbod is afwisselend en daar waar het kan, sporten we buiten.
Cultuur; met een dagelijks cultuuraanbod willen we het cultuurbewustzijn van kinderen stimuleren door verschillende kunstzinnige en culturele activiteiten aan te bieden. Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen.
Natuur & Avontuur; het doel van deze pijler is om kinderen de ruimte te geven om te bewegen, te spelen en op ontdekking te gaan. Een belangrijke doelstelling is om kinderen verwondering over en betrokkenheid bij de natuur en hun leefomgeving bij te brengen en hen te stimuleren initiatief, creativiteit en fantasie in te zetten.
Multimedia en Techniek; door op een verantwoorde manier multimedia en techniek een plaats te geven in het aanbod, sluiten we aan op de behoefte van kinderen om nieuwe media te verkennen. Kinderen worden op een speelse en verantwoorde wijze ‘mediawijs’ gemaakt, in samenhang met techniek. Een belangrijke doelstelling is om kinderen kennis te laten maken met alle vormen van multimedia.
Wereldwijs; Wereldwijs staat voor beleven, ervaren en ontdekken en is bedoeld voor kinderen van 9 jaar en ouder. Binnen Wereldwijs gaan kinderen op ontdekking binnen bedrijven en maatschappelijke organisaties: hoe gaat het er aan toe op een bedrijf en welke werkzaamheden hebben de mensen daar? Kinderen ervaren en beleven binnen Wereldwijs verschillende facetten van de maatschappij: iets goeds doen voor een ander, verantwoordelijkheid onderkennen en respect hebben voor elkaar en je omgeving. Uniek aan Wereldwijs is dat we actief bedrijven en maatschappelijke instellingen betrekken bij de totstandkoming van het aanbod. Dit kan via ouders, familie of bestaande contacten. ‘Samen kunnen we meer’ is het uitgangspunt bij Wereldwijs.

Pijlercoaches
Om deze activiteiten vorm te geven, komen de pijlercoaches van Kinderopvang Zonnekinderen met regelmaat langs op het IKC. De coaches zijn HBO-opgeleid en leveren met hun specifieke kennis een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van onze pijlers. Ze worden ingezet bij en stimuleren activiteiten op alle locaties van Zonnekinderen en dus ook op IKC Het Sterrenbos. Zij vormen een belangrijke toevoeging op het team van pedagogisch medewerkers.

Vakantie-activiteiten buitenschoolse opvang
Iedere vakantie is er een eigen programma met diverse activiteiten die op de locatie zelf plaatsvinden en uitstapjes buiten de deur. Wij willen van iedere vakantie een echt feestje maken voor en met de kinderen. Denkt u bijvoorbeeld aan uitstapjes naar de kinderboerderij, een huifkartocht, de natuur in, een sportdag. Activiteiten op de locaties kunnen zijn: kinderbioscoop, kinderdisco, bezoek van politie of brandweer en verschillende buitenactiviteiten.

2.2 Doelen onderwijs

Binnen IKC Het Sterrenbos werken wij aan het behalen van competentiedoelen en kennisdoelen. Ons onderwijsaanbod moet voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn vastgesteld. Deze kerndoelen kun je onderscheiden in twee soorten. Vakgebied overstijgende kerndoelen (competentiedoelen) en de vakgebied specifieke kerndoelen (kennisdoelen). 

De vakgebiedoverstijgende kerndoelen
Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en worden daarom niet ondergebracht bij een specifiek vakgebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool:

 • Ontwikkelen van individuele en zelfstandige werkhouding;
 • Leren samenwerken;
 • Leren werken volgens plan (planmatig werken);
 • Gebruik kunnen maken van verschillende leerstrategieën;
 • Ontwikkelen van een zelfbeeld;
 • Leren omgaan met anderen, sociaal gedrag ontwikkelen;
 • Om kunnen gaan met de nieuwe media (ICT);
 • Aandacht voor mediawijsheid.

De vakgebiedspecifieke kerndoelen
Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald vakgebied en zijn omschreven door het ministerie van OC&W. Op IKC Het Sterrenbos hebben wij ruime aandacht voor onderstaande kerndoelen die bijdragen aan of die ervoor zorgen dat wij ons richten op de totale ontwikkeling van het kind.

 • Nederlandse taal;
 • Engelse taal;
 • Rekenen/Wiskunde;
 • Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, bevordering gezond gedrag, natuur- en milieu- educatie);
 • Lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs);
 • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid, muziek, spel/bevordering van het taalgebruik, beweging);
 • Het bedrijven van actief burgerschap. Hierbij gaat het om de acht basiswaarden van de democratische rechtsstaat; vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en andere culturen/godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie, de cultuur in de school is in overeenstemming met deze waarden. Dit betekent dat de school een plek is waar kinderen op een veilige manier hun burgerschapsvaardigheden en sociale integratie met elkaar kunnen oefenen in een doorgaande lijn, passend bij de context van de school.

In onderstaand overzicht kunt u lezen welke methodes wij gebruiken om het onderwijs vorm geven. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt ter ondersteuning van het onderwijs en de aandacht voor mediawijsheid.

2.3  Zorg voor kinderen

2.3.1 Zorgstructuur in de opvang
In de zorg rondom de aan ons toevertrouwde kinderen is de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind het uitgangspunt. Dat betekent voor onze pedagogisch medewerkers dat zij zich hier in hun dagelijkse werkzaamheden door laten leiden. Om het kind goed in beeld te krijgen en te houden en op die manier ook het juiste aanbod te kunnen doen, is het stelselmatig handelingsgericht observeren en evalueren van groot belang. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om de kinderen vakkundig te observeren. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van het kind en observeren:

 • omgaan met zichzelf en met anderen (zoekt bewust contact met de omgeving, is op zichzelf gericht, maakt  kenbaar wat het wil, zoekt andere kinderen op, is betrokken bij de pedagogisch medewerker);
 • zelfredzaamheid (is wel/niet zindelijk, kleedt zichzelf uit, wast zelf handen);
 • spelontwikkeling (speelt naast kinderen, toont interesse in andere kinderen, speelt met andere kinderen, imiteert spel, speelt rollenspel);
 • spraak- taalontwikkeling (articulatie, begrijpt eenvoudige opdrachten, woordenschat, spreek in 3-4 woordzinnen);
 • grote en kleine motoriek (rent en springt, pakt voorwerpen vast, pakt met duim en vinger, eet zelf met lepel, kan knippen);
 • cognitieve ontwikkeling (onderzoekt allerlei dingen, houdt aandacht vast, vraagt, legt verbanden);
 • ontluikende geletterdheid (heeft belangstelling voor boeken, vindt voorlezen leuk, krijgt interesse in geschreven tekst);
 • ontluikende gecijferdheid (interesse in getallen, cijfers, kent wat cijfers, steekt het juiste aantal vingers op wanneer hij vertelt hoeveel jaar hij is).

Tijdens het jaarlijkse oudergesprek bespreken de medewerkers de ontwikkeling van het kind met de ouder(s). Vanzelfsprekend wachten we niet op het jaarlijkse oudergesprek als er tussentijds bijzonderheden worden waargenomen. Als er reden is tot zorg, nemen we contact op met de ouder/verzorger. Als een pedagogisch medewerker bijzonderheden waarneemt, bespreekt hij/zij dit ook met de leidinggevende en indien nodig de kwaliteitscoördinator. Wij verwachten van ouders dat zij ook contact opnemen met de pedagogisch medewerker als er zorgen zijn op dit gebied.

In ons Interne Zorgplan staan de stappen omschreven die genomen kunnen worden als er een (dreigende) achterstand of voorsprong gesignaleerd wordt. Als de zorg door ouders wordt gedeeld en zij toestemming geven voor het consulteren van externe deskundigheid, dan hebben we ervaring met een aantal vaste en zeer deskundige gesprekspartners, zoals het consultatiebureau, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Twee tot drie keer per jaar is er overleg met het consultatiebureau om eventuele zorgvragen te bespreken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Zonnekinderen biedt op alle locaties VVE aan middels de methode Startblokken. Peuters die (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente vastgestelde VVE-aanbod. Het VVE-aanbod voor kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau is 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar). De opvang moet in dezelfde plaats als de woonplaats van het kind gevestigd zijn om gebruik te kunnen maken van gesubsidieerde opvang. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.

2.3.2 Zorg in het onderwijs
Scholen in Nederland hebben zorgplicht en de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV (samenwerkingsverband) Passend Wijs, waar ons schoolbestuur Wonderwijs deel van uit maakt. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze kinderen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven, te vinden op onze website. Wanneer wij zorgen hebben over de begeleiding van uw kind kunnen we een beroep doen op de ondersteuning van het samenwerkingsverband. Voor meer en uitgebreidere informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de website van passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl.

Het vaststellen van de ondersteuningsbehoeften bij aanmelding
Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Er zijn ook kinderen die meer nodig hebben dan de school kan bieden. Het is dan van groot belang dat de school weet wat er nodig is, zodat ze samen met u kan kijken of wij deze zorg kunnen bieden. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht betreft ondersteuningsbehoefte van het kind bij aanmelding. Wanneer uw kind instroomt als kleuter is er een gesprek aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Het aanmeldingsformulier, een gesprek, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer uw kind eerder op een andere basisschool heeft gezeten, zullen wij de informatie van de vorige school meenemen en/of een kijkje gaan nemen op de school van herkomst.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
a.  wat is nodig om het onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeftes van het kind?
b.  welke mogelijkheden heeft de school?
c.  is de school in staat de begeleiding te bieden en zijn wij dan de beste plek voor uw kind?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP), te vinden op onze website.

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet een kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV PassendWijs stappen toe. Deze kunt u vinden op de website

2.3.3 Zorg op maat
Kwaliteitscoördinatoren
De kwaliteitscoördinatoren hebben tot taak de pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten te begeleiden en/of te ondersteunen bij hun zorg voor goed onderwijs voor alle kinderen uit hun groep. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen bij een hulpvraag de kwaliteitscoördinatoren inschakelen voor bijvoorbeeld een individuele leerlingbespreking, een groepsbespreking, een observatie, bij een gesprek met ouders of voor advies op pedagogisch en/of didactisch gebied.

Indien noodzakelijk schakelen de kwaliteitscoördinatoren externe instanties in of overleggen daarmee, zoals een jeugdarts, psycholoog, logopediste of fysiotherapeut of de leerplichtambtenaar. Dit gaat altijd in afstemming met ouders. Een aantal keer per jaar vindt een ronde tafel gesprek plaats. Hierbij zitten de ouders, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, de maatschappelijk medewerker, de kwaliteitscoördinatoren en eventueel de leerkracht om tafel om de zorg over het kind te bespreken. Dit betreft veelal zorg die zich zowel in de schoolsituatie, als in de thuissituatie openbaart. In dit overleg worden de behoeften in kaart gebracht en afspraken gemaakt over begeleiding.

Dyslexie en dyslexieverklaring

Bij sommige kinderen verloopt het leesproces moeizamer dan gemiddeld. Dyslexie kan een oorzaak zijn. Bij IKC Het Sterrenbos hanteren wij een dyslexieprotocol, deze is in te zien bij de school. Hierin staat beschreven, hoe wij kinderen waarbij we kenmerken zien van dyslexie begeleiden.
Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie valt bij de gemeente binnen de vergoede zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de school een vermoeden hebben van dyslexie. School heeft een poortwachtersfunctie bij dit proces. Wanneer er sprake is van achterstand (3x achtereen een zeer zwakke Cito Leerling in Beeld-score) en hardnekkigheid (ondanks intensief oefenen toch weinig groei) kunnen ouders een onderzoek aanvragen bij bijvoorbeeld 1801 of het Regionaal Instituut Dyslexie (RID). Hiervoor heeft u een verwijsbrief nodig van de gemeente. Dit formulier is aanwezig op school en krijgt u van de leerkracht/kwaliteitscoördinator. De meerwaarde van deze regeling zit in de behandeling die volgt. Het huiswerk van de behandeling moet thuis worden uitgevoerd, omdat het onderwijsaanbod op school voor kinderen met dyslexie al zeer intensief is.

Specifieke onderwijsbehoeften
Wanneer wij, ondanks extra zorg en ondersteuning onvoldoende ontwikkelingsgroei bij een kind constateren, is in bepaalde situaties meer specifieke ondersteuning nodig. In dat geval worden in- of externe specialisten betrokken in overleg met ouders en wordt er nauw samengewerkt met samenwerkingsverband PassendWijs. Zo nodig volgt diagnostiek en/of consultatie waarna intensieve ondersteuning voor het kind en/of leerkracht binnen of buiten de groep georganiseerd kan worden (door in- of externen). Indien gewenst stelt de leerkracht, onder begeleiding van de kwaliteitscoördinator, een OPP (ontwikkelperspectief) op. De ondersteuningsbehoeften, de belemmerende en stimulerende factoren worden beschreven. De coördinatie en uitvoering van dit plan is afhankelijk van de inhoud. In sommige gevallen constateert de school dat er ondanks de ingezette hulp onvoldoende afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van het kind en kan worden geconcludeerd dat een kind meer baat heeft bij onderwijs op een school voor speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Al deze beslissingen worden altijd met ouders genomen.

(Hoog)begaafde kinderen

In de methodes die wij op IKC Het Sterrenbos gebruiken, zit standaard de mogelijkheid tot differentiëren op drie verschillende niveaus. Zit uw kind in de instructie-onafhankelijke aanpak, dan krijgt hij middels de methode al meer uitdagende oefenstof.

IKC Het Sterrenbos vindt het heel belangrijk dat kinderen voldoende uitgedaagd worden. Voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen hanteert de school het beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen, in te zien op school.

Heeft uw kind meer uitdaging nodig dan is het mogelijk om te compacten (instructies clusteren of overslaan en minder verwerking maken) en verrijken binnen de klas en/of te verrijken buiten de klas. Hoe wij dit doen, leest u op de website.

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, en logopedisten houden spreekuur op school. Zij zien tijdens het spreekuur kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit het consultatiebureau, de standaard onderzoeken (screening), een aanmelding op initiatief van school of van de ouders. De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid, de jeugdarts ziet kinderen met overige problemen en de logopediste ziet kinderen met spraak- en taalproblemen.

Het standaardonderzoek
Een jeugdverpleegkundige voert op school standaard onderzoeken uit bij kinderen uit één bepaald geboortejaar (6 en 11 jarigen). Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Als een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier worden aangegeven en volgt een oproep voor het spreekuur. Het onderzoek bestaat uit screening (van gezichtsvermogen, gehoor, lengte, gewicht, motoriek), vragenlijsten voor ouders en signaleringslijsten voor leerkrachten. De vragenlijsten voor ouders worden verstuurd naar het huisadres of in overleg met school via school uitgedeeld en (in gesloten envelop) ingeleverd bij de leerkracht. Zonder toestemming van de ouders vindt geen onderzoek plaats.