IKC Het Sterrenbos

1.1 Algemeen

IKC Het Sterrenbos biedt kinderopvang, peuterwerk, onderwijs en naschoolse opvang die samengaan en elkaar versterken. De kinderen komen vanuit verschillende wijken in de omgeving. Wij hebben de beschikking over 19 lokalen, diverse werkplekken, een mediatheek, een peuter-kleuter speelplein, een speelzaal en fijne ruime buitenspeelplaatsen. Grenzend aan het zeer ruime speelplein zijn een gymzaal en een sportveld waar we dagelijks gebruik van maken.

De BSO (buitenschoolse opvang, zowel voor- als naschools) maakt gebruik van de unit naast de school en van een aantal ruimtes in het hoofdgebouw. Bovendien kunnen zowel onderwijs, peuters als BSO-kinderen gebruik van een klein speelbos naast het BSO-gebouw, het zogeheten “Sterrenbos”.

Medewerkers, kinderen en ouders* van IKC Het Sterrenbos trekken samen op, om gezamenlijk een fijne, kwalitatief goede schoolomgeving te vormen.

* Waar wij in deze IKC-gids schrijven over ouders, kunt u ook ‘ouder(s)/verzorger(s)’ lezen.

De Vreedzame School
Wij zijn een Vreedzame School. Met ons hele IKC werken we aan een positief, veilig en democratisch klimaat waarbij burgerschapsvorming een centrale rol heeft. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten oplossen zonder geweld, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap (school). Sociale vaardigheden die daar een voorwaarde voor zijn, komen uitgebreid aan bod. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. In het klimaat van de school voel en zie je dit terug. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

De identiteit van de school
Bij IKC Het Sterrenbos onderschrijven we het belang van het leven in een gemeenschap. Wij beseffen dat ieder mens uniek is en met de instelling dat we iedereen in zijn waarde willen laten, leren wij hoe kinderen voor zichzelf op kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Op ons IKC leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Daarom zijn alle kinderen welkom op IKC Het Sterrenbos, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn een katholieke school en geven dit op een eigentijdse manier vorm, waarbij we de kinderen leren zorgvuldig om te gaan met de wereld om hen heen.

1.2 Missie

“IKC Het Sterrenbos;
waar kinderen samen groeien”

Dit motto dient als uitgangspunt voor het pedagogisch en didactisch handelen op ons IKC. Dit realiseren we door kennis, expertise, professionaliteit en faciliteiten van kinderopvang en onderwijs samen te brengen. Het is onze missie om kwalitatief, hoogwaardig, toekomstgericht en waarde(n)vol opvang en onderwijs te bieden. Wij zijn een organisatie waarin pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen.

Hier staan wij voor:
Ons Integraal Kind Centrum…

  • Gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind! Ons uitgangspunt is “samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind;
  • Zet de ontwikkeling van het kind centraal binnen een daarvoor ingerichte omgeving. Deze omgeving wordt gekenmerkt door het bieden van ontwikkelingskansen, waarbij ieder kind optimaal wordt gestimuleerd;
  • Is een Vreedzaam IKC; wij willen kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap waarbij begrip en respect centraal staan;
  • Kenmerkt zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.

1.3  Visie

“Eigenaarschap ontwikkelen in
een omgeving die kansrijk, samenwerkingsgericht en betekenisvol is”.

Hieronder geven wij kernachtig weer hoe wij dit vormgeven:

Wij willen samen spelen en samen leren in een rijke leeromgeving waarbij er aandacht is voor de totale ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat wij willen kinderen méér willen meegeven dan alleen de basisvakken. We hebben aandacht voor de sociale ontwikkeling, kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden, talentontwikkeling en creativiteit en burgerschapsontwikkeling.

Wij bieden daarom de wereldoriënterende vakken aan door middel van betekenisvolle projecten van Jeelo (Je Eigen Leer Omgeving) waarbij het opdoen van kennis en vaardigheden centraal staat. De kinderen leren in samenhang met de omgeving, in het ‘echt’ en door te ‘doen’. Ook is er veel aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid. In hoofdstuk 6 leest u meer over de projecten en uitgangspunten van Jeelo.

Met kinderen, ouders, omgeving en medewerkers werken we samen aan een veilige omgeving. We zien ons IKC als een mini-maatschappij waarbij we op een positieve en eenduidige manier zorgdragen voor een plezierige leer- en leefgemeenschap. Dit betreft zowel de sociaal-emotionele als de fysieke veiligheid. Als Vreedzaam IKC werken we aan sociale verbondenheid, acceptatie en erkenning van verschillen, grenzen aangeven en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierbij. Binnen ons IKC heerst een positieve, sociale en open cultuur.

Wij werken systematisch en effectief aan de basisvaardigheden voor wat betreft taal- en rekenonderwijs dat kansen en uitdagingen biedt voor ieder kind. We gaan uit van verschillen tussen kinderen en proberen hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten. De leerkracht geeft gedifferentieerde instructies, biedt passende verwerkingsopdrachten en past de onderwijsleertijd van kinderen aan, om tegemoet te komen aan de leer-/ en ontwikkelbehoeftes van de verschillende kinderen. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt. We willen kinderen mede verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Kinderen krijgen steeds meer inzicht in hun eigen leerdoelen, waardoor zij steeds meer eigenaar worden van hun persoonlijke groei. Door middel van driehoeksgesprekken kunnen kinderen in de bovenbouw hun persoonlijke leerdoelen verwoorden en leren zij wat er nodig is om zich hierin verder te ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar IKC Het Sterrenbos gaan. Plezier heeft namelijk te maken met ruimte. Ruimte om te ontdekken, te proberen en jezelf te zijn. Plezier in leren heeft ook te maken met respect, autonomie en competentie.

Wij willen de kinderen een rijk aanbod aan leerervaringen en plezierige herinneringen meegeven, waardoor kennis en vaardigheden in verschillende contexten toegepast kunnen worden. We steken hierbij in op een groeimindset; wij geloven dat ieder mens zichzelf steeds kan blijven ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

Aan een goede samenwerking hechten wij veel belang. Ouders, kinderen en medewerkers werken onderling samen, op grond van waardering voor elkaars verschillen en gebruik makend van elkaars kwaliteiten. In ons onderwijs en in de opvang krijgt het leren samenwerken nadrukkelijk de aandacht en werken wij in een doorgaande lijn van de peuters t/m groep 8. Wij streven naar situaties waarin kinderen gedeelde verantwoordelijkheid nemen en hun eigen én elkaars verschillen, talenten en ontwikkelpunten ontdekken én waarderen.

 1.4 Team

Team opvang en onderwijs
Het team van IKC Het Sterrenbos bestaat uit pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een gymleerkracht, een conciërge, een administratief medewerkster, kwaliteitscoördinatoren, teamcoördinatoren en een directeur. Er zijn verschillende mensen met diverse specialismen zoals een rekenspecialist, een leesspecialist, een gedragsspecialist, een begaafdheidsspecialist en een pedagoog/onderwijskundige. Het team werkt nauw samen om een brede, ononderbroken ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Er wordt individueel en in teamverband gebruik gemaakt van scholing en elkaars kennis om deskundigheid op peil te houden, dan wel te vergroten. Daarnaast werkt het team samen met externe specialisten die binnen het gebouw werkzaam zijn zoals: een fysiotherapeut, een logopedist, een dyslexiebegeleider, een gezinscoach.

Studenten en stageplaatsen
Binnen IKC Het Sterrenbos heerst een klimaat waar leren van en met elkaar een basisvoorwaarde is. Wij vinden het belangrijk om opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de verschillende beroepsgroepen binnen opvang en onderwijs.

IKC Het Sterrenbos is een opleidingsschool voor de PABO van Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is met de PABO om studenten een goede leerplek te kunnen bieden. Het team is geschoold in professioneel mentorschap bij het begeleiden van studenten. Naast studenten van de PABO, bieden wij ruimte aan MBO-studenten van het RijnIJssel en het ROC (Pedagogisch medewerker en onderwijsassistent). Het team begeleidt de studenten en behoudt altijd de eindverantwoordelijkheid.

IKC Het Sterrenbos, afdeling onderwijs, maakt onderdeel uit van Stichting Wonderwijs. Wonderwijs is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Kijk voor algemene informatie over Wonderwijs en alle scholen op www.wonderwijs.nl.

De afdeling kinderopvang maakt deel uit van kinderopvang Zonnekinderen. Meer informatie vindt u op www.zonnekinderen.nl

1