Organisatie

5.1 Schooltijden opvang en onderwijs

Binnen IKC Het Sterrenbos kunnen kinderen gedurende 52 weken per jaar tussen 07.00 en 18.30 uur gebruik maken van diverse dagarrangementen.

Tijden dagopvang, voor- en naschoolse opvang
Peutergroepen
Op IKC Het Sterrenbos is er een peutergroep waar kinderen vanaf hun tweede verjaardag kunnen komen. Het is mogelijk om zowel een hele dag als twee dagdelen (peuterarrangement) opvang af te nemen.De peutergroep is in het IKC, dicht bij de kleutergroepen.

De peutergroep is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 - 18.30 uur en op woensdag van 7.00 – 12.30 uur.

Het peuterarrangement is mogelijk van 8.45 – 12.15 uur en/of van 13.00 – 16.30 uur voor 46 weken opvang.

Kinderen van de dagopvang en het peuterarrangement hebben hetzelfde aanbod; het aanbod is educatief en voorbereidend op de kleutergroepen.

Bent u nieuwsgierig naar onze opvang en peutergroep? U bent van harte welkom om een kijkje te nemen. Bel ons dan even voor het maken van een afspraak (026-3251549).

Tijden voor- en naschoolse opvang

Wanneer de kleuters op vrijdag niet naar school gaan, kunnen zij van 07.00 tot 18.30 uur opvang afnemen. Tijdens vakanties en studiedagen is de locatie ook geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Schooltijden onderwijs
De school werkt met een continurooster, wat betekent dat de kinderen van de start tot het einde van de schooldag allemaal op school blijven. We nuttigen tussen de middag samen de boterham en het drinken. Vervolgens spelen de kinderen buiten tussen de middag. Daarna zetten we het onderwijsprogramma weer voort.

NB De groepen 1-2 hebben daarnaast een aantal vrijdagochtenden (gemiddeld eens per twee weken) vrij volgens een vastgesteld rooster (zie website).

5.2 Vakanties

De vakanties voor 2024-2025 zijn als volgt vastgesteld. Studiedagen worden bekend gemaakt via de website.

5.3 Leerplicht, verlof en verzuim

Kinderen moeten elke schooldag naar school. We volgen hierbij de voorschriften van de Leerplichtwet bij het geven van verlof en we volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgesteld. Binnen de Leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties en is de school verplicht administratie bij te houden van schoolverzuim. Verlof buiten de schoolvakanties is alleen toegestaan, wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden zoals een huwelijk of overlijden van bloed- en aanverwanten, verhuizing, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, jubilea. Dit dient in overleg en met toestemming van de directie te gebeuren. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u downloaden via de site.

Verzuim door ziekte
Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken door ziekte, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven, bij voorkeur via de Parro-app of telefonisch via 026-3251549. Wanneer uw kind niet aanwezig is op school zonder opgaaf van redenen, maken wij ons zorgen en zal contact met ouders worden opgenomen. Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt. De school gaat dan in gesprekken met de verzuimende leerling en ouders. Zo nodig wordt de jeugdarts van de GGD ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert de leerplichtambtenaar over deze verwijzing. Indien een leerling door de jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel/gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, overlegt de school met de leerplichtambtenaar wat er nodig is om tot hervatting van schoolbezoek te komen. Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan twee weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

In het verzuimprotocol is opgenomen wanneer de school in gesprek gaat met ouders bij verzuim en ziekte. Ook is er een richtlijn wanneer contact wordt opgenomen met de leerplichtambtenaar. De school is verplicht om verzuim en absentie (door ziekte, te laat op school, geoorloofde en ongeoorloofde afwezigheid) te registreren in het administratiesysteem.

5.4 Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten

Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte of andere omstandigheden, dan doorlopen wij bij het vervangen de stappen uit het ‘protocol bij afwezigheid groepsleerkracht’.

5.4 Praktische zaken

Voor alle praktische zaken voor opvang en onderwijs, verwijzen wij u naar onze
website; www.sterrenbos.nl

5