4

Ouders en ons IKC

IKC Het Sterrenbos kiest voor een betrokken samenwerking met ouders bij de totale ontwikkeling van het kind. Dit op basis van wederzijds vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ouders mogen een optimale kwaliteit verwachten van de opvang, het onderwijs, de begeleiding en alle medewerkers. Dit in een heldere, warme, professionele en respectvolle omgeving. Andersom verwachten wij ook betrokkenheid van ouders. Ouders zetten hun persoonlijke kwaliteiten en deskundigheid als opvoeder in ten behoeve van de optimale ontwikkeling van hun kind.

Informeren van ouders
Via onze website, de wekelijkse nieuwsbrief, Parro (onderwijs) en het Flexkids-ouderportaal (opvang/BSO) willen wij voorzien in de behoefte aan actuele en inhoudelijke informatie. Wij hopen dat dit bijdraagt aan een goede communicatie met en betrokkenheid van ouders. De wekelijkse nieuwsbrief is bedoeld voor ouders van de peutergroep t/m groep 8 en verschijnt digitaal. 
Parro en het Flexkids-ouderportaal zijn beschermde social-media tools waarmee we u als ouder op de hoogte houden. Hiervoor meldt u zich aan door middel van een inlogcode die u van de leerkracht/pedagogisch medewerker zult ontvangen. Uiteraard informeren wij u per mail of telefoon wanneer er belangrijke zaken spelen. Andersom kunt u altijd contact met ons opnemen. U wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de vorderingen van uw kind door middel van een schriftelijk rapport, daarnaast zijn er oudergesprekken.

Privacy wetgeving
Wij werken volgens de privacy wetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacy is een grondrecht en gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Leerlinggegevens zijn persoonsgegevens. Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie, zoals informatie over gezondheid, vraagstelling rond leren en gedrag en godsdienst. Deze persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd en mogen alleen worden vastgelegd als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor begeleiding van leerlingen of voor bijzonderheden zoals allergieën/diabetes en dergelijke. Alles wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, wordt in de wet verwerken genoemd. Verwerken is onder meer: online en offline persoonsgegevens verzamelen, kopiëren, opslaan, verspreiden, publiceren, delen en uitwisselen.

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:

 • persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het welzijn van de leerling;
 • gegevens over de aard en het verloop van het onderwijs: de behaalde leerresultaten;
 • gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens ten behoeve van de ondersteuning van de leerling.

Uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden, staat in het onderwijs altijd in het teken van het bevorderen van het onderwijsleerproces. Het uitgangspunt is dat:

 • zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens;
 • persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de ouders;
 • bij het ontbreken van toestemming van de ouders dit op basis van het verenigbaarheid criterium uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebeurt (daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie).

Foto en filmmateriaal
Om ouders toch te informeren welke activiteiten er op school plaatsvinden, worden er af en toe foto’s en filmpjes van de kinderen geplaatst op Parro (onderwijs) en ouderportaal Flexkids (opvang). Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de privacy-rechten van het kind.

Voor het mogen plaatsen van foto- en filmmateriaal waar leerlingen op staan, hebben wij per leerling elk jaar opnieuw toestemming van de ouders nodig. Bij aanmelding van de peutergroep worden ouders via Zonnekinderen uitgevraagd over het publiceren van foto’s en filmpjes. Vanaf groep 1 kunt u jaarlijks de toestemming zelf aanpassen via Parro. Foto’s en filmpjes van leerlingen van wie geen getekend toestemmingsformulier in de leerlingenadministratie is opgenomen, worden niet gepubliceerd.

Indien de school voor andere media-uitingen (bijvoorbeeld een flyer, poster of boekje) een afbeelding van een leerling wil gebruiken, vraagt de school de ouders daar in een aparte brief toestemming voor. Een getekende akkoordverklaring van de ouders wordt in de leerlingenadministratie opgenomen, alvorens van het beeldmateriaal van de betreffende leerling gebruik mag worden gemaakt. Als ouders kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. De afbeeldingen/het filmmateriaal van het (de) betreffende kind(eren) zullen dan worden verwijderd. De school kan echter niet voorkomen dat anderen, in de periode dat de foto’s wel op internet stonden, de foto’s gedeeld hebben. De school kan dan ook geen garantie geven dat de verwijderde afbeeldingen niet elders op het internet kunnen staan.

Het is ouders niet toegestaan om foto’s en/of filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind(eren), via sociale media te verspreiden. Dat is wettelijk zo bepaald.

Stichting Wonderwijs beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Ernst Braakman. De FG is telefonisch bereikbaar op 030-8896575 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Als u geïnteresseerd bent in onze AVG-richtlijnen, kijkt u dan in het AVG Handboek van stichting Wonderwijs.

Verzekering
Onze school is via Stichting Wonderwijs verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leraren. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door uw eigen WA-verzekering. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekering aangesproken moeten worden van de ouders van het kind dat de veroorzaker is van de schade. Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders, een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf of op de daarbij horende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school en voor zover dit niet wordt gedekt door de eigen ziektekostenverzekering. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

4.1 Ouders en de opvang

Het contact met ouders
Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te hebben. Daarom nemen we tijdens het intakegesprek de tijd  om kennis te maken met u en uw kind. We vertellen u over de dagelijkse gang van zaken op de peutergroep en geven u een rondleiding. Ook gedurende de opvang proberen wij u zo goed mogelijk te betrekken bij het wel en wee van uw kind. Wij hechten waarde aan uw mening met betrekking tot onze dienstverlening. Wij staan uiteraard open voor uw mening en adviezen over hoe wij de opvang kunnen blijven optimaliseren.

Overdracht
Gedurende de dag maken de pedagogisch medewerkers uw kind van heel dichtbij mee. De vorderingen en belevenissen van uw kind worden met u als ouder(s) uitvoerig besproken. Ouders krijgen hierdoor een goed beeld van wat de opvang voor hun kind betekent. Een goede overdracht komt van beide kanten, de pedagogisch medewerkers kunnen u daardoor ook beter informeren over het welzijn van uw kind. 

Oudergesprek
Minimaal één keer per jaar is er gesprek met ouders. Het voornaamste doel hiervan is om met elkaar te delen hoe het kind zich voelt, ontwikkelt en gedraagt op de opvang. Mocht er vanuit u tussentijds behoefte zijn aan een gesprek, dan is dit altijd mogelijk. Vanzelfsprekend wachten we niet op het jaarlijkse oudergesprek als er tussentijds bijzonderheden zijn. Dit zal direct met ouders worden besproken.

Overige communicatie
Tenslotte organiseren wij ouderbijeenkomsten zoals informatie- of thema-avonden, inloopavonden of andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een jaarfeest of viering. Ouders, pedagogisch medewerkers en soms ook kinderen zien elkaar in andere omstandigheden en komen op een andere manier in gesprek.

4.2 Ouders en het onderwijs

Contact met ouders
Wij hechten veel waarde aan het partnerschap met ouders betreffende de opvoeding en ondersteuning bij de ontwikkeling van uw kind. Onze informatie aan ouders over de ontwikkeling van uw kind bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aan het begin van het schooljaar starten we met een kennismakingsgesprek over uw kind, om uw kind nog beter te leren kennen. Hierdoor krijgen wij een completer beeld van het kind en kunnen we onderlinge verwachtingen afstemmen. In de bovenbouw kan het zijn dat het kind ook aanwezig is bij dit eerste gesprek. De overige 
  oudergesprekken vinden in de loop van het jaar plaats (2-3 maal per jaar). Naar behoefte van ouders of school worden eventueel extra gesprekken gepland. Zowel u als de school kan daartoe initiatief nemen. Heeft u behoefte aan een extra gesprek, neemt u dan contact op met de leerkracht;
 • Groep 1 en 2: Een schriftelijk rapport, eenmaal per jaar. Hier geeft de leerkracht de ontwikkeling van uw kind op de verschillende gebieden weer;
 • Groep 3 t/m 8: Een schriftelijk rapport, tweemaal per jaar. Hier geeft de leerkracht de ontwikkeling van uw kind op de verschillende gebieden weer. 

Wij vinden het belangrijk om in het jaar een aantal momenten te organiseren, waarin wij als school de ouders ook op een informele wijze kunnen treffen. Voorbeelden zijn:

 • Een presentatie als project-afsluiting, waarbij onze ouders het publiek zijn;
 • Uitstapjes en excursies, waarbij hulp en ondersteuning van ouders onmisbaar is;
 • Creatieve middagen en spelletjesochtenden;
 • De succesvolle sportdag.

4.3 Aanmelden van uw kind

Aanmelden bij school
U kunt uw kind gedurende het hele jaar aanmelden bij ons op school en indien mogelijk het liefst vóór 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind start. Wij vinden persoonlijk contact en samenwerking met ouders heel belangrijk. We maken daarom graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo hebben we de tijd u meer te vertellen over de school en krijgt u een goed beeld van ons onderwijs. Om die reden plannen we deze afspraak onder schooltijd.

Wanneer u vervolgens besluit om uw kind bij ons aan te melden, dan kan dat met het formulier dat u van ons ontvangt tijdens dit kennismakingsgesprek. Wilt u het aanmeldingsformulier alvast invullen, dan kunt u dit downloaden via de website en meenemen tijdens het kennismakingsgesprek. 

Om een afspraak te maken kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met:
Ellen van Bon - directeur
T 026-3251549
E sterrenbos@wonderwijs.nl

Ook kunt u een afspraak maken via het contactformulier op onze website.

Ook als uw kind al wel bij ons op de peutergroep zit, moet het nog wel volgens bovenstaande manier aangemeld worden voor het onderwijs.

1e schooldag en kennismaking
Uw kind mag naar school vanaf de 1e dag na zijn/haar 4e verjaardag*. Ongeveer 5/6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Ook spreekt de leerkracht een aantal momenten met u af wanneer uw kind alvast in de klas kan komen wennen. Het intakegesprek is een eerste kennismaking tussen de ouder(s) en leerkracht. Wanneer uw kind onze peutergroep bezoekt, zal de pedagogisch medewerker van de opvang, indien mogelijk, ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Als uw kind ongeveer vier weken bij ons op school zit, is er een tweede gesprek, waarin de ontwikkeling en de start van uw kind met de groepsleerkracht wordt besproken. 

* Uitzondering:

 • Kinderen die de laatste vier weken van het schooljaar 4 jaar worden
 • Kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden
 • Kinderen die in de eerste maand ná de zomervakantie 4 jaar worden

Bovenstaande groep kinderen start op de eerste schooldag ná de zomervakantie. Dit in verband met de rust in de groep. Deze kinderen krijgen geen aparte wenmomenten maar zullen worden uitgenodigd voor de ’kennismakingsochtend’. Dit is een kennismakingsmoment met de leerkrachten en alle kinderen in de samenstelling zoals deze na de vakantie zal zijn.

Aanmelding voor de kinderopvang (peutergroep)
IKC Het Sterrenbos heeft een peutergroep, waar kinderen vanaf 2 jaar welkom zijn. In deze peutergroep bieden wij zowel dagopvang, alsook peuterspeelzaalactiviteiten waarbij peuters twee dagdelen aanwezig zijn. Wanneer u uw kind wilt inschrijven bij de opvang van IKC Het Sterrenbos, dan kan dit schriftelijk via het inschrijfformulier op onze website www.sterrenbos.nl.

Persoonsregistratie
Het registreren en overdragen van persoonsgegevens gebeurt binnen de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze locaties en op het servicebureau wordt gewerkt conform het bepaalde in deze wet. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten houden vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitoefening van hun beroep krijgen geheim (beroepscode). IKC Het Sterrenbos gaat vertrouwelijk om met de ontvangen persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. De geregistreerde gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens de bij wet vastgelegde uitzonderingen.

4.4 IKC-raad (MR en Oudercommissie)

Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders. Op IKC Het Sterrenbos werken wij met een IKC-raad. Deze bestaat uit een geïntegreerde raad van de Oudercommissie Opvang Zonnekinderen en de Medezeggenschapsraad Onderwijs van IKC Het Sterrenbos. De IKC-raad vergadert zes keer per jaar, denkt gezamenlijk mee en geeft advies aan de directie van het IKC betreffende beleidszaken die het IKC aangaan. Zo ondersteunen en versterken zij elkaar bij de ontwikkelingen van het Integraal Kindcentrum. Zij onderscheiden hierbij de verschillende rechten en bevoegdheden van de beide organen. Om de belangen van de kinderen en de leerkrachten van IKC Het Sterrenbos zo goed mogelijk te behartigen, is een actieve en betrokken IKC-raad van groot belang. De vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar. Hieronder splitsen we de bevoegdheden uit van de Oudercommissie en Medezeggenschapsraad.
E: ikcraad.sterrenbos@wonderwijs.nl

Oudercommissie van de opvang
De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse zaken zoals pedagogisch beleid, prijs, openingstijden, beroepskracht/kind-ratio, voedingsbeleid. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de peutergroep. Wanneer u interesse heeft in deelname aan de IKC-raad vanuit de oudercommissie, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de IKC-raad.

Medezeggenschapsraad van het onderwijs
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit acht personen, dit zijn vier ouders en vier leerkrachten. De MR vergadert over onderwerpen als communicatie, formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen, verkeersveiligheid enzovoort. Over tal van beleidszaken wordt advies gegeven, dan wel instemming verleend.

GMR
Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over in onderwerpen die alle scholen binnen Wonderwijs aangaan.

4.5 Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste en actieve ouders die het team ondersteunt bij de organisatie van allerhande activiteiten zoals; Sinterklaas, kerst, carnaval, avond4daagse en dergelijke. Mede dankzij de vrijwillige financiële ouderbijdrage kan de Ouderraad deze activiteiten ontplooien.

4.6 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor extra uitgaven ten behoeve van de kinderen rondom feesten als de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, diverse excursies en schooluitjes. In de loop van het schooljaar wordt u uitgenodigd om de ouderbijdrage te betalen via een betaallink. Hiervoor ontvangt u een e-mail. Voor het schooljaar 2024-2025 is de bijdrage vastgesteld op €40,00. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld. Ouders waarvan de kinderen na 1 april op school komen, zijn voor dat schooljaar vrijgesteld van het voldoen van de bijdrage.

Wanneer ouders niet de mogelijkheden hebben om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, leidt dit niet tot uitsluiting van leerlingen van deelname aan activiteiten.
E: or.sterrenbos@wonderwijs.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiele bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer (zie adreslijst achter in deze gids).

4.7 Digitale (leer)middelen

Wij maken veel gebruik van digitale middelen als ChromeBooks, IPads, laptops. Natuurlijk zijn wij als school verzekerd voor deze materialen, mits daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. Hiervoor hanteren wij vaste regels en afspraken. Wanneer er door toedoen van uw zoon/dochter materiaal stuk gaat, nemen wij contact met u op en vragen wij u uw WA-verzekering aan te spreken.

Smartphonebeleid Wonderwijs

Smartphones niet toegestaan
Vanaf medio 2024 zijn smartphones en smartwatches wettelijk niet toegestaan in de klas. Wonderwijs heeft het volgende beleid opgesteld:

Algemene regel: Leerlingen nemen geen smartphones en/of -watches mee naar school. Dit wordt door de school gecommuniceerd met de ouders.

Uitzonderingen: In specifieke gevallen, zoals medische of sociale veiligheid, kan een uitzondering worden gemaakt. Ouders/verzorgers moeten hierover afspraken maken met de schooldirecteur.

Opslag: Scholen zijn niet verplicht een centrale opslag voor smartphones en/of -watches te hebben. Als een school dit wel biedt, moeten smartphones en/of -watches uitgeschakeld zijn en worden pas ingeschakeld na het verlaten van het schoolterrein.

Aansprakelijkheid: De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van smartphones en/of -watches; gebruik van evt. aangeboden opslagfaciliteiten is op eigen risico.

Incidenteel gebruik in de les
Soms kan een leerkracht toestaan dat smartphones en/of -watches voor educatieve doeleinden worden gebruikt. De volgende regels gelden:

 • Ouders/verzorgers moeten op de hoogte zijn.
 • Geen media-opnamen van anderen zonder toestemming.
 • Geen publicatie van media zonder nadrukkelijke toestemming.
 • Media-opnamen moeten na gebruik verwijderd worden.
 • Gebruik is alleen toegestaan voor het doel dat de leerkracht heeft bepaald.
 • Gelijkheid moet worden gewaarborgd; leerlingen zonder smartphone en/of -watch mogen niet worden achtergesteld.
 • Smartphones en/of -watches moeten voor en na gebruik uitgeschakeld en op een afgesproken plek worden bewaard.
 • Overtreding van de regels leidt tot passende maatregelen in overleg met de directeur.
 • Gebruik van een gastnetwerk is alleen toegestaan indien nodig.

Betrokkenheid ouders
Wonderwijs vindt ouderbetrokkenheid belangrijk en adviseert scholen om het smartphonebeleid regelmatig te bespreken en aandacht te besteden aan digitale weerbaarheid.

4.8 Klachtenprocedure

Opvang
Als u als ouder een klacht hebt kunt u dat bespreken met een medewerker of de IKC-directeur. Komt u er niet uit dan kunt u een schriftelijke klacht indienen volgens het intern klachtenreglement van Kinderopvang Zonnekinderen. Als de partijen er onderling niet uitkomen kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterpeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies bemiddeling of mediation. De Geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl  of www.klachtenloket-kinderopvang.nl  

Onderwijs
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis en kunnen klachten ontstaan. Wonderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, de kwaliteitscoördinator, teamcoördinator of de schooldirecteur aan te spreken.

Binnen iedere school van Wonderwijs zijn één of twee interne contactpersonen werkzaam, die u hierbij kunnen ondersteunen. Op IKC Het Sterrenbos zijn dat Maureen Cosgrave en Laura Jansen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders en medewerkers van de school een beroep doen op de ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren, geven advies en informatie over mogelijke vervolgstappen en zij zijn te bereiken via:
Maureen Cosgrave: m.cosgrave@wonderwijs.nl
Laura Jansen: l.jansen@wonderwijs.nl

Ook kunnen zij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, Sonja Tettero of het College van Bestuur van Wonderwijs. Klik hier voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon en hier voor het beleid van Wonderwijs t.a.v. de klachten- en klokkenluidersregeling.