3

Kwaliteit 

IKC Het Sterrenbos gaat voor kwaliteit. Opvang en onderwijs blijven volop in beweging. Het beleid van het IKC stuurt continu aan op verdere kwaliteitsverbetering op alle niveaus. Onder kwaliteit verstaan we: de mate waarin we erin slagen de doelen te bereiken naar tevredenheid van onszelf, de overheid, het team, de ouders en de kinderen. Onze doelen zijn helder beschreven in onze beleidsplannen.

Opvang

Om de kwaliteit van onze kinderopvang te bewaken, hanteren we de richtlijnen en de eisen van de overheid.

Inspectie GGD
Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, zijn toetsingskaders voor kinderopvang opgesteld. In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD jaarlijks de kwaliteit en legt haar bevindingen vast in inspectierapporten. De rapporten vindt u ook op onze website.

Onderwijs

Schoolplan
Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. Wij sturen continu aan op kwaliteitsverbetering waarbij we ons afvragen ´Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’ In het schoolplan voor 2025-2028 verwoorden wij onze plannen die zijn uitgewerkt in een jaarplan en meerjarenplanningen. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag (te vinden op de website). Dit jaarverslag is samen met de meerjarenplanning de basis voor het nieuwe jaarplan. De ouders van de IKC-raad (Medezeggenschapsraad (MR) onderwijs en Oudercommissie (OC) opvang) worden betrokken bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het jaarplan.

Kwaliteitszorg en resultaten
Wij houden de opbrengsten van ons onderwijs scherp in de gaten. Hiervoor maken we tweemaal per jaar een analyse van de resultaten van de landelijk genormeerde toetsen (Cito Leerling in Beeld) en de doorstroomtoets basisonderwijs (IEP-toets). Op deze wijze kijken we kritisch naar ons onderwijs en hebben we zicht op onze verbeterpunten. Dit heeft, logischerwijs, consequenties voor de keuzes die wij als school maken en voor ons handelen.

De resultaten van ons onderwijs worden ook gebruikt om ons onderwijs te evalueren en waar nodig te verbeteren. Naar aanleiding van de Cito Leerling in Beeld-scores in januari en in juni maakt de school een diepteanalyse van de tussenopbrengsten. Hierbij kijken we wat goed gaat en kunnen aan de hand van tegenvallende resultaten verbeterpunten gesignaleerd worden. Deze analyse wordt in het team besproken en voor eventuele verbeterpunten wordt een plan opgesteld en uitgevoerd. Doordat dit halfjaarlijks terugkomt, is de school in staat haar onderwijs voortdurend bij te stellen.

3.1 Leerlingvolgsysteem

Ontwikkeling peuters – groep 1 en 2
Wij volgen de kinderen uit zowel de peutergroep en de groepen 1 en 2 op verschillende ontwikkelingsgebieden met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem ‘KIJK’. KIJK wordt gebruikt om de ontwikkeling van 2 tot 6 jarigen te volgen. Met het inzetten van een ontwikkelvolgsysteem brengen we overzichtelijk het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in beeld en zal er een natuurlijke doorgang zijn naar het onderwijs. Dit om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen die gaan starten in groep 1. Ook kunnen wij op deze manier vroegtijdig opvallende aspecten (eventuele achterstanden en voorsprongen) in de ontwikkeling van het kind signaleren. Hierbij kunnen we altijd hulp inroepen van de intern begeleider. Door kinderen langere tijd nauwgezet te observeren in allerlei dagelijkse situaties krijgen we inzicht in het ontwikkelingsverloop.

Wanneer uw kind 4 jaar wordt en de overstap naar het onderwijs maakt, zorgen wij voor een ‘warme overdracht’. Dit is een gesprek tussen de pedagogisch medewerker, leerkracht en ouders waarbij de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van het kind wordt besproken. Binnen ons IKC draagt de nauwe samenwerking tussen de peutergroep, onderwijs en BSO bij aan een soepele overgang naar de basisschool.

Cognitieve ontwikkeling
De school houdt de vorderingen van de kinderen op verschillende manieren bij. Bij het volgen van de leerlingen op cognitief gebied maken we gebruik van toetsen vanaf groep 3. Zo zijn daar op de eerste plaats de methodetoetsen. Na ieder blok, waarin een bepaalde vaardigheid wordt aangeleerd, wordt  getoetst of de leerling de betreffende vaardigheid beheerst. In herhalingsweken wordt hier eventueel meer aandacht aan besteed. Deze methodetoetsen zijn een goed middel voor de leerkracht om de vinger aan de pols te houden.

Daarnaast worden de leerlingen ieder half jaar (januari en juni) getoetst via methode onafhankelijke toetsen (Cito Leerling in Beeld-toetsen). De Cito Leerling in Beeld-toetsen zijn landelijk genormeerd. Dit betekent dat de individuele score van het kind wordt afgezet tegen de landelijke doelgroep. Uw kind wordt op die toets vergeleken met alle kinderen van die groep in Nederland. Hiermee weet de school (en u ook) hoe uw kind het doet in relatie tot de verwachte ontwikkeling. Zo kunnen wij onze onderwijskwaliteit systematisch volgen en vergelijken met de landelijke gemiddelden. Zo zien wij of het kind zich voldoende ontwikkelt, het leerproces stagneert of achterstanden laat zien. De leerkracht bekijkt hoe het onderwijsaanbod en de instructies afgestemd moeten worden op de behoeftes van de leerling.  Extra hulp wordt indien nodig in de groep aangeboden. Als die hulp te weinig oplevert, wordt er samen met ouders (en mogelijk de intern begeleider) gekeken of de  hulpvraag van de leerling helder is en zo ja, welke hulp hierbij passend is.  

De Cito Leerling in Beeld-toetsen technisch lezen, rekenen en wiskunde, begrijpend lezen en spelling worden in de groepen 3 t/m 8 gemaakt. De toetsresultaten worden met ouders gedeeld door middel van een bijlage bij het rapport.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast de cognitieve vorderingen is het van groot belang kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling te begeleiden om op te groeien tot sociaalvaardige en emotioneel stabiele volwassenen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt met behulp van een observatiesysteem (Leerling in Beeld) gevolgd. De leerlingen van de groepen 5-6-7-8 ‘scoren’ hun eigen sociale competenties, dit kan extra inzicht geven in de ontwikkeling. Vanuit de hierbij verkregen gegevens kan de leerkracht activiteiten plannen waarmee de sociale competenties extra worden geoefend. U zult hierover in het oudergesprek worden geïnformeerd.

Leerlingenraad
Wij nemen de mening van kinderen serieus. Om die reden hebben wij binnen onze school een leerlingenraad met kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 5 keer per jaar onder leiding van een vaste leerkracht. Zij spreken over bijvoorbeeld spelen op het plein, gedrag in de school, afspraken hierover en andere zaken die de leerlingen belangrijk vinden.

3.2 Overstap naar het voortgezet onderwijs

Voor de begeleiding van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs (VO) volgen we de overdrachtsprocedure, zoals die jaarlijks wordt opgesteld door het Samenwerkingsverband PassendWijs.

Op IKC Het Sterrenbos houden we jaarlijks een voorlichtingsavond voor de ouders/ verzorgers omtrent de overstap van Het Sterrenbos naar het VO. Daarnaast informeren we de kinderen in de groepen over de overstap naar het VO.

Bij reguliere uitstroom wordt er aan het einde van groep 7 een pré-advies gegeven. Dit is een voorlopig schooladvies, waarin een eerste richting wordt gegeven. In de meest voorkomende situaties is dit een ‘dakpanadvies’ (een gemend advies), slechts om richting te geven aan de te verwachten uitstroom.

Na de afname van de Leerling in Beeld toetsen aan het begin van groep 8, volgt er in december een tweede adviesgesprek. Dit is in de meeste situaties ook het definitieve adviesgesprek.

Alle leerlingen die de basisschool verlaten maken een ‘doorstroomtoets’. IKC Het Sterrenbos gebruikt hiervoor de IEP-toets. De resultaten van de doorstroomtoets worden zowel naar leerling en ouders, als naar de desbetreffende VO-school gecommuniceerd. Meer informatie over de IEP-toets vindt u op de website van bureau ICE.

Mocht de uitslag van de doorstroomtoets sterk afwijken en niet passend zijn bij het advies, kan de mogelijkheid bestaan dat de school het advies bijstelt. Het advies voor het kind kan nooit voor het kind negatief worden bijgesteld.

Ieder jaar moeten alle leerlingen zich na het definitieve advies aanmelden op een VO-school tijdens de landelijke centrale aanmeldweek. Ouders worden geïnformeerd in welke week de centrale aanmelding moet gebeuren. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies.

Na de inschrijving bij de ontvangende school draagt IKC Het Sterrenbos de leerlingen zorgvuldig over. Dit gebeurt schriftelijk en waar mogelijk mondeling. We werken hierbij samen met de verschillende scholen voor het VO in onze omgeving. Daarnaast wordt het onderwijskundig rapport en het adviesformulier via een beveiligde omgeving uitgewisseld met het voortgezet onderwijs.

De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld kennis te maken met hun nieuwe school en klas wanneer dit door de VO school onder schooltijd wordt georganiseerd. Enkele leerlingen volgen een overstaptraining om de overgang naar het VO te versoepelen.

Hoe komt het schooladvies tot stand?
Bij de totstandkoming van het schooladvies zijn verschillende personen betrokken, namelijk:

 • Ouders/ verzorgers
 • Kind
 • Leerkracht en betrokken teamleden
 • Kwaliteitscoördinator
 • Eventueel externen, zoals het onderwijsloket

Aspecten die een rol spelen bij het bepalen van het schooladvies zijn:

 • Motivatie van de leerling
 • Werkhouding/ concentratie
 • Toetsgegevens
 • Talenten, vaardigheden en brede ontwikkeling
 • Wensen van de ouders en leerling
 • Huiswerkhouding

Resultaten doorstroomtoets IKC Het Sterrenbos
IKC Het Sterrenbos heeft de afgelopen jaren een schoolscore gehaald die boven het landelijk gemiddelde ligt. Het resultaat van de doorstroomtoets wordt uitgedrukt in een score, deze geeft aan wat een leerling heeft behaald in vergelijking tot de leerlingen uit het hele land, nu en in de voorgaande jaren.

Verantwoording van de resultaten
De resultaten van de IEP-doorstroomtoets worden ieder jaar besproken met alle teamleden en de IKC raad. Hieruit volgen, indien nodig, nieuwe acties voor het daaropvolgende schooljaar. De afgelopen vier jaren hebben we boven het landelijk gemiddelde gescoord. In het schooljaar 2023-2024 zaten we met een totaalscore van 81,7 ook weer ruim boven het landelijk gemiddelde (dit was 78,0). Uitgesplitst in de verschillende onderdelen:

Kortom, op alle afzonderlijke onderdelen (taalverzorging, lezen en rekenen) scoren we ook boven het landelijk gemiddelde.

De afgelopen jaren zijn we in het volgen en begeleiden van leerlingen specifieker naar de referentieniveaus* gaan kijken. We volgen nauwkeurig of leerlingen op de route van 1F/ 1S/2F zitten en stellen voor kind- en op schoolniveau ambitieuze doelen. Op deze manier is het mogelijk om tijdig interventies te doen om leerlingen op de passende route te krijgen of houden.

Gezien onze schoolpopulatie en de daarbij horende schoolweging, hebben we onze doelen op 2F en 1S hoger gesteld dan het landelijk gemiddelde. Van onze populatie mag een hogere score verwacht worden dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat wij voor lezen en taalverzorging het schooldoel op 65% 2F hebben gesteld en 55% 1S voor rekenen/wiskunde.
Het gestelde schooldoel voor rekenen/wiskunde in het schooljaar 2023-2024 bij de IEP-doorstroomtoets is ruim behaald. We zien over de afgelopen 3 jaren een stijgende lijn. In ons jaarplan hebben we acties beschreven om in de toekomst dit door ons zelf gestelde schooldoel te blijven behalen. Deze acties worden in het schooljaar 2024-2025 uitgevoerd en geëvalueerd.

* Toelichting referentieniveaus:

 • Fundamenteel niveau (1F): Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Voor alle basisscholen is de minimale waarde voor 1F niveau 85%.
 • Streefniveau (2F/1S): Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het streefniveau voor taal (2F) en rekenen (1S) behaalt.

3.3 Cijfers over uitstroom en aansluiting

De uitstroom naar het vervolgonderwijs in 2024-2025 is als volgt:

Uitstroom
De bovenstaande uitstroom is passend bij onze verwachtingen van deze uitstroomgroep gezien onze schoolweging en leerlingpopulatie. Veel leerlingen die tijdens hun voorlopig advies eind groep 7 een Vmbo-KGT advies hadden, hebben uiteindelijk een Vmbo-T advies gekregen. We hebben hierin kansrijk geadviseerd.

Afgelopen schooljaar zijn er 4 leerlingen uitgestroomd naar het VO vanuit groep 7. Er is uitstroom geweest naar 10 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Er zijn veel kinderen die een dubbel advies hebben gekregen, met name voor Vmbo T/ Havo. Kinderen hebben op deze manier langer de kans zich nog verder te ontwikkelen. Naar aanleiding van de doorstroomtoets is een aantal adviezen naar boven bijgesteld.

Advies en uitstroom na 3 jaar
Onze kinderen stromen goed uit. Dat weten we, omdat we contacten onderhouden met het voortgezet onderwijs. We volgen onze leerlingen dus ook nog na groep 8. Op deze manier hebben wij een goed beeld van het effect van ons onderwijs en weten wij of de adviezen die wij geven goed aansluiten. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies*. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. De belangrijkste conclusie uit deze gegevens leert ons dat wij onze 8ste groepers een goed passend advies geven met de betrekking tot de uitstroom. Drie jaar na het verlaten van IKC het Sterrenbos zijn de volgende gegevens bekend:

75% van onze leerlingen zit nog op het niveau dat door ons bij het schooladvies is gegeven. Het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging is 64,8%.

22,9% van onze leerlingen is doorgestroomd naar een hoger niveau. Het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging is 24,7%.

Slechts 2,1% van onze leerlingen volgt na 3 jaar onderwijs dat onder het door ons gegeven schooladvies ligt. Het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging is 10,5%.

* bron: DUO via www.scholenopdekaart.nl

3.4 Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Binnen IKC Het Sterrenbos hechten wij grote waarde aan de veiligheidsbeleving van kinderen en wij streven een veilig sociaal en pedagogisch klimaat na. Onder veiligheid verstaan we de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Wij werken zoveel mogelijk preventief, dit doen wij met het programma van De Vreedzame School.

Sociale veiligheid
Scholen zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor het borgen van een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. Wij zijn een Vreedzame School, wat inhoudt dat wij op school een positief sociaal klimaat nastreven en een bijdrage leveren aan de vorming van actieve en betrokken burgers. Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, om democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep (en de school). Wilt u meer lezen over hoe wij dit vorm geven op ons IKC, dan kunt u dit nalezen in ons Beleidsplan Sociale Veiligheid.

Het meten van de veiligheidsbeleving is dan ook van groot belang. Wij volgen  de sociale veiligheid met behulp van Leerling in Beeld. Dit is ons observatiesysteem voor de monitoring rondom veiligheidsbeleving en sociaal gedrag.

Binnen IKC Het Sterrenbos is een veiligheidscoördinator (contactgegevens achterin deze gids) aangesteld die samen met de stuurgroep Veiligheid een actieve bijdrage levert aan een sociaal veilig schoolklimaat door zorg te dragen voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid volgens het concept van De Vreedzame School. Hierbij ligt de nadruk op het preventief handelen om pestgedrag te voorkomen. In bepaalde situaties kan de veiligheidscoördinator fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en behartigt hij/zij hun belangen in het kader van het veiligheidsbeleid. Als er een noodzaak is om stevig op te treden, dan hanteren we het ‘protocol schorsing en verwijdering van leerlingen’ van Wonderwijs (www.wonderwijs.nl) dat voor alle betrokkenen helder aangeeft welke stappen worden gezet als er sprake is van een extreme situatie.

Fysieke veiligheid
Wij zijn verantwoordelijk voor de lichamelijke veiligheid van kinderen. Dit houdt in dat binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon zijn. Alle risico’s zijn vastgelegd en worden jaarlijks getoetst. Er worden maatregelen genomen om zowel het risico als het mogelijk letsel te reduceren. Er zijn heldere afspraken rondom toezicht en begeleiding op het plein en er worden gedragsafspraken gemaakt met kinderen. Er is een ontruimingsplan opgesteld dat jaarlijks wordt geoefend. Binnen het IKC zijn voldoende medewerkers aanwezig met een EHBO-diploma en een bedrijfshulpverleningsdiploma. 

Verkeersbrigadiers
Kinderen die de Karstraat over moeten steken, worden voor hun veiligheid geholpen door verkeersbrigadiers. Zij staan dagelijks van 08.05 – 08.25 uur en van 14.35 – 14.55 uur bij de Karstraat. Op woensdagmiddag zijn ze er van 12.15 – 12.40 uur.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Op 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking getreden. Deze Meldcode helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze medewerkers zijn getraind om volgens het stappenplan in deze Meldcode te handelen.

Aandachtsfunctionaris
Op IKC Het Sterrenbos zijn twee collega’s aangesteld als aandachtsfunctionaris. Een aandachtsfunctionaris draagt zorg voor adequate uitvoering van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij zijn hierin een sparringpartner en begeleider van medewerkers, zorgen voor afstemming en zijn het eerste aanspreekpunt voor externe hulpverleningspartijen en –instanties.
Contactgegevens zijn achterin deze gids te vinden.

Klik op meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor de meldcode binnen Wonderwijs.

Veiligheidsbeleid Wonderwijs
Stichting Wonderwijs heeft een helder veiligheidsbeleid betreffende alle scholen binnen de stichting. Wonderwijs wil met dit beleid de fysieke, sociale en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers waarborgen. Het veiligheidsbeleid van Wonderwijs is te vinden op de website van Wonderwijs.