Organisatie

5.1   Openingstijden opvang

Het kinderdagverblijf is door de weeks dagelijks geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op officiële feestdagen is het dagverblijf gesloten. In overleg is het mogelijk een half uur vervroegde of een half uur verlengde opvang af te nemen.

Naast de vaste reguliere dagen dat u uw kind brengt, is het mogelijk om extra dagen af te nemen. Naar rato ontvangt u jaarlijks extra dagen die u kosteloos in kunt zetten voor extra opvang.

5.2   Tijden peuterspeelzaal

Van maandag tot en met donderdag is uw peuter welkom op de ochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur op de peuterspeelzaal in ons kindcentrum. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om op de middagen verlengde peuteropvang en eventueel BSO af te nemen.

5.3   Schooltijden

Op Sunte Werfert hanteren wij in het basisonderwijs een continurooster volgens het model ’verkorte middagpauze’. Alle kinderen blijven de hele dag op school en nemen eten en drinken mee. De leerkracht eet met de kinderen in de klas. Daarna gaan de kinderen buiten spelen en heeft de leerkracht pauze. Als de kinderen buitenspelen is er pleinwacht. Volgens een vast rooster worden de conciërge, onderwijsassistenten, de intern begeleider of de directeur hiervoor ingezet.
De school is elke schooldag vanaf 8.15 uur open. We hebben een inloop tot 8.30 uur. Om 8.30 uur gaat de bel als signaal dat de lessen gaan beginnen. We verzoeken dan alle ouders om de school te verlaten. De schooldag eindigt op verschillende tijden, afhankelijk van de dag en de groep waarin uw kind zit.

Schema lestijden:

5.4 Vakanties onderwijs

Hieronder ziet u het vakantierooster; feestdagen en de studiedagen voor het komende schooljaar:

Schema vakantierooster:

5.3 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, verlof aanvragen etc.

Klik hier voor het School-ABC.


5.4 Leerplicht, verlof en schoolverzuim

Wij volgen bij het geven van verlof de voorschriften van de leerplichtwet en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantie verlof verlenen buiten bovenstaande schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren.
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 • Verhuizing (1 dag).
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten.
 • Bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders
  (1 dag).
 • Bij viering van 12 ½ -, ,25- 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

In het verzuimprotocol is opgenomen wanneer de school in gesprek gaat met ouders bij verzuim en ziekte. Ook is er een richtlijn wanneer contact wordt opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling twee weken aaneengesloten ziek is, of zich vier keer (of meer) in een schooljaar ziekmeldt. Vervolgens treden onderstaande stappen in werking.

 • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en de ouders.
 • School-/jeugdarts van de GGD wordt, zo nodig, door de school ingeschakeld om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing.
 • Indien een leerling door de school-/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te kunnen bezoeken en wanneer de leerling dit vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.
 • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan twee weken) stelt de school een plan op voor huiswerk of inhaalwerk en adviseert indien nodig over alternatieven.

5